ความเป็นมา
  กรอบแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  ร่างเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  ตัวอย่าง NEHAP ของประเทศต่างๆ
  ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  Information for Ministerial Religion Forum on Environment and Health in Southeast and East Asian Countries
  ผลการประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการประชุม High-level Meeting on Health and Environment in ASEAN and East Asia Countries ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผู้แทน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งผลการประชุมเห็นควรให้มีการจัดทำ Environmental Health country Profile (EHCP) และ Environmental Health Data Sheet (EHDS) ของแต่ละประเทศและระดับภูมิภาค และมีมติเห็นควรให้จัดทำร่างกฎบัตร (Charter) เพื่อเป็นกรอบแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
   
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ได้มีการประชุมวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Scientific Conference on Asia Pacific Environmental Health) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมและทรงมีพระดำรัสว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนในทุกด้านให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่จะจัดขึ้นในปี 2549

และเมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2548 ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 2 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, UNEP) ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก และจัดประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 1 ช่วงปลายปี 2549 ณ ประเทศไทย แต่ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมเป็นช่วงต้นปี 2550 โดยการประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดเวียนในกลุ่มประเทศสมาชิกทุก 3 ปี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขและป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนที่จะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และร่วมกันพิจารณากรอบแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ


กรอบแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กรอบแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ในความร่วมมือ 6 สาขา (National Environmental Health Action Plan: NEHAP) คือ

1. Air quality
2. Water supply,
hygiene and sanitation
   
3. Solid and hazardous waste
4. Toxic chemicals and
hazardous substances
   
5. Climate change,
ozone depletion and
ecosystem changes
6. Contingency planning,
preparedness and response
in environmental health
emergencies


ร่างเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 1. บทนำ
 2. หลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 3. ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ
 4. 3.1 สภาพภูมิศาสตร์และประชากร
  3.2 นโยบายและโครงสร้างเศรษฐกิจภาพรวม
  3.3 สถานะสุขภาพโดยรวม (Health Status)

 5. ปัจจัยพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมและเฉพาะด้าน
 6. 4.1 สถานการณ์และแนวโน้มด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
  4.2 สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโลก
  4.3 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  - นโยบายและแผนระหว่างประเทศ
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  - นโยบายของรัฐบาล
  - นโยบายเฉพาะด้าน เช่น นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย
  4.4 บทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน
  4.5 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  4.6 กลไกการบริหารจัดการ การติดตาม การกำกับ การตรวจสอบ
  4.7 ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา
  4.8 ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทย
  4.9 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

 7. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (แผน 5 ปี พ.ศ. 2550 – 2554) โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่

 8. (1) Air Quality
  (2) Water Supply, Hygiene and Sanitation
  (3) Solid and Hazardous Waste
  (4) Toxic Chemicals and Hazardous Substances
  (5) Climate Change, Ozone Depletion and Ecosystem Changes
  (6) Contingency Planning, Preparedness and Response in Environmental Health Emergencies

  5.1 วิสัยทัศน์
  5.2 ทิศทางของแผน
  5.3 เป้าประสงค์
  5.4 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน/ งบประมาณ/ระยะเวลาดำเนินการ

 9. การบริหารจัดการแผน
 10. 6.1 การบริหารจัดการเพื่อการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
  6.2 แนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผน
  เช่น การวิจัยและพัฒนา (R&D)
  6.3 ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
  6.4 การติดตามประเมินผล
  6.5 ระยะเวลาของการปรับปรุงแผน (ถ้ามี)


Meeting Website

 • http://www.wpro.who.int/sites/rf_hse/home.htm รายละเอียด
 • http://www.rrcap.unep.org/envhealth รายละเอียด
 • ตัวอย่าง NEHAP ของประเทศต่างๆ

 • Original Kyrgyz Republic NEHAP in Russian รายละเอียด [pdf: 54 KB]
 • Lithuania รายละเอียด [pdf: 1.15 MB]
 • ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • Environmental health policy
 • World Health Organization
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  กลุ่มเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  โทร. 0 2298 2495 โทรสาร 0 2298 2471
  E-mail : chompoonoot(dot)l(at)pcd(dot)go(dot)th