CT ทางเลือกใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน ได้นำ Clean Technology : CT หรือ "เทคโนโลยีสะอาด" เข้ามาใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในโรงพยาบาล โดยร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทำ "โครงการการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาดสำหรับโรงพยาบาลเลิดสิน" ควบคู่ไปกับการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001..

ความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน บนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นบ่อเกิดของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด สิ่งแวดล้อมจะดีได้ก็ต่อเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี หากเศรษฐกิจและสังคมย่ำแย่ การทำให้สิ่งแวดล้อมดีแต่เพียงอย่างเดียวก็คงไม่มีทางสำเร็จได้..

ฟ้าหม่น...กลับเป็นสีคราม
ปี 2539 กรุงเทพมหานคร ถูกกล่าวหาว่าเป็นเมืองที่มีปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศเป็นอันดับหนึ่งของโลก ถึงแม้ความจริงแล้วจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่ปัญหามลพิษทางอากาศขณะนั้นก็น่าวิตก ทั้งปริมาณสารตะกั่ว และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ปัจจุบันความรุนแรงของปัญหาได้บรรเทาเบาบางลงไปมาก ฟ้าที่หม่นหมองจึงกลับมาสดใสเป็นสีครามอีกครั้ง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและเอกชน..

10 ปี วิวัฒนาการมาตรฐานไอเสียรถมอเตอร์ไซด์
รถมอเตอร์ไซด์ที่จดทะเบียนทั่วประเทศ จนถึงสิ้นปี 2543 มีจำนวนทั้งสิ้น 13.8 ล้านคัน กว่าร้อยละ 80 เป็นรถประเภท 2 จังหวะ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอนและควันขาวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์..

ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่แม่เมาะ บนความผันผวนของการพัฒนา
"แม่เมาะ" เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วทั้งประเทศเมื่อเกิดภาวะมลพิษทางอากาศในระดับที่รุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2541 หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระต่างๆ และประชาชนต่างร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนปัจจุบันสามารถลดปริมาณมลพิษให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดอันตรายต่อ สุขภาพ..

"2ล" กับอุตสาหกรรมพลาสติก
โดยทั่วไปของเสียที่ปล่อยออกนอกโรงงานผลิตพลาสติก นอกจากจะสร้างความรำคาญแล้วยังเป็นการสูญเสียวัตถุดิบ พลังงานและเวลาการทำงาน ดังนั้นการลดของเสียจากโรงงานจึงทำให้เกิดการประหยัดวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตลงด้วย เรียกว่า "ลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยการลดการทิ้งของเสีย" หรือ "2ล"...

การแก้ปัญหาการฝังกากสารเคมี
การแก้ไขกรณีปัญหาการฝังกากสารเคมี จังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นกรณีตัวอย่างที่มีความสำเร็จอันเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการระหว่างภาครัฐ กลุ่มองค์กรและประชาชน และเป็นมติใหม่ที่ภาครัฐร่วมกับประชาชนในการแก้ไขและควบคุมปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากสารเคมี ...

"โรงเรียนเกษตรกร" ความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมในไร่นา
การนำระบบการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management ; IPM) มาใช้ในภาคการเกษตร เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชลง โรงเรียนเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จึงนับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบ IPM ในไร่นา ...

"วงษ์พาณิชย์" ธุรกิจขุมทองจากกองขยะ
ทุกวันนี้เมื่อเอ่ยถึงธุรกิจการซื้อขายขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้หรือขยะรีไซเคิลคงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ที่สามารถเนรมิตขยะให้กลายเป็นขุมทอง มูลค่าหลายร้อยล้าน อย่างเช่น คุณสมไทย วงษ์เจริญ ผู้ซึ่งกว้างขวางในวงการธุรกิจนี้ในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นเจ้าของ "โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์" ...

ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย
ปัจจุบันเมื่อเอ่ยถึงคำว่า "ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน" คนส่วนมากคงตอบว่า "ไม่รู้จัก" และคงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนเป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นผลิตผลที่เกิดจากความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคี และความตระหนักในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชน ...

"ธนาคารขยะ" ความบังเอิญของวิกฤตเศรษฐกิจ
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และขณะนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าความรุนแรงดังกล่าวจะทุเลาเบาบางลงไป แต่ในระหว่างกลางวังวนแห่งวิกฤตนั้น ได้จุดประกายให้เกิดมิติใหม่ของการจัดการขยะมูลฝอย นั่นก็คือ "ธนาคารขยะ" ขุมทรัพย์แห่งใหม่ของประชาชน...

บทพิสูจน์ความสำเร็จในการร่วมมือ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลด่านขุนทด
ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมานะอดทนของหน่วยงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม...

ขยะหอม
กรุงเทพมหานครได้นำขยะมาแปรสภาพเป็นขยะหอม ซึ่งมีคุณประโยชน์หลากหลายทำให้ขยะที่ไม่มีคุณค่ากลับมามีประโยชน์อีกครั้งอย่างคาด ไม่ถึง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย...

วัดสวนแก้ว สะพานบุญของการรีไซเคิล
หากพูดถึงวัด สิ่งที่เราจะคิดถึงก็คือการทำใจให้สงบ การทำบุญ และการบริจาคสิ่งของ แต่สำหรับวัดสวนแก้วแล้วเราจะได้พบสิ่งอื่นอีก นั่นก็คือ การรีไซเคิล ซึ่งเป็นสะพานบุญระหว่างผู้ให้หรือผู้บริจาควัสดุเหลือใช้และผู้รับหรือผู้ยากไร้ ซึ่งสะพานบุญของการรีไซเคิลนี้ ดำเนินการโดยมูลนิธิสวนแก้ว จ.นนทบุรี ...

ขยะลดลงใน 3 เทศบาล
ภาครัฐบาล องค์กรท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานเอกชนต่างๆ ได้ร่วมมือกันนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง จนประสบผลสำเร็จสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในเทศบาลต่างๆ ดังนี้ เทศบาลนครพิษณุโลก , เทศบาลเมืองลำพูน และ เทศบาลนครระยอง...

การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต
การผลิตไฟฟ้าในประเทศยังคงพึ่งพาการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่น ซึ่งมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด อย่างไรก็ตามยังคงมีของเสียที่เกิดขึ้นในรูปของแข็งคือ กากขี้เถ้า ประกอบด้วยเถ้าหนัก (Bottom ash) และ เถ้าลอย (Fly ash) ซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่มากในการฝังกลบ ...

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นครหาดใหญ่ จัดเป็นเมืองหลักที่สำคัญเมืองหนึ่งของภาคใต้ ที่มีความเจริญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นศูนย์รวมทางการค้า การศึกษา การคมนาคมและขนส่ง และการท่องเที่ยว ในอนาคตจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความสวยงามเป็นระเบียบ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และที่สำคัญคือ การป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและธรรมชาติที่สวยงาม ...

การจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา
เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองสำคัญทางด้านธุรกิจและการบริการ การเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ประสบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากการระบายน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่ทะเล จนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก...

ความร่วมมือในการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน
เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล การปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อขจัดคราบน้ำมันให้เร็วที่สุด จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วนั้น ต้องอาศัยการเตรียมพร้อม ของหน่วยงานต่างๆ ในหลายๆ ด้าน ...

คนกับคลองชุมชนเพชรคลองจั่น
การร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนเพชรคลองจั่น ซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กในที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครบริเวณ ริมคลองวัดพิชัย เขตบึงกุ่ม ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับชุมชน ทำให้ทุกชีวิตในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม...
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม