ข้อมูลปี 2557

การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ CBFCM... (ข้อมูลใหม่- 18 ธ.ค. 57 )
คู่มือรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล... (ข้อมูลใหม่- 18 ธ.ค. 57 )
คู่มือรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าพนักงานกรมควบคุมมลพิษ... (ข้อมูลใหม่- 18 ธ.ค. 57 )
คู่มือรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น) ... (ข้อมูลใหม่- 18 ธ.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ... (ข้อมูลใหม่- 12 ธ.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 12 ธ.ค. 57 )
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๒ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)... (ประชาสัมพันธ์- 8 ธ.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (รายการย่อยที่ 1 ชุดเตรียมตัวอย่างของแข็ง และรายการย่อยที่ 2 ชุดว... (ประชาสัมพันธ์- 1 ธ.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย... (ประชาสัมพันธ์- 1 ธ.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 รายการ... (ประชาสัมพันธ์- 26 พ.ย. 57 )
ฟังก์ชั่นคำนวนระดับเสียงเฉลี่ย... (ข้อมูลใหม่- 25 พ.ย. 57 )
Proceeding การประชุมประจำปี กรมควบคุมมลพิษ ปี 2557... (ข้อมูลใหม่- 24 พ.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารมาตรฐาน ... (ข้อมูลใหม่- 19 พ.ย. 57 )
คำสั่งฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004... (ข้อมูลใหม่- 19 พ.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 หลัง (4 ชั้น) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์... (ประชาสัมพันธ์- 19 พ.ย. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนตุลาคม ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 18 พ.ย. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 17 พ.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อชุดไมโครโฟนและเครื่องควบคุมเสียง พร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมกรมควบคุมมลพิษ... (ประชาสัมพันธ์- 17 พ.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมของ คพ. ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร... (ประชาสัมพันธ์- 17 พ.ย. 57 )
การประชุมวิชาการประจำปี คพ. ปี 2557 ... (ประชาสัมพันธ์- 12 พ.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ (Safety) ของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 งาน... (ประชาสัมพันธ์- 31 ต.ค. 57 )
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557... (ข้อมูลใหม่- 31 ต.ค. 57 )
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ปี 2556... (ข้อมูลใหม่- 31 ต.ค. 57 )
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด... (ประชาสัมพันธ์- 29 ต.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างหน่วยประสานงานพื้นที่ลุ่มน้ำนำร่อง (Field Coordination Unit) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่... (ประชาสัมพันธ์- 28 ต.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด (service contract) ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอาก... (ประชาสัมพันธ์- 27 ต.ค. 57 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่... (ประชาสัมพันธ์- 27 ต.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ 2, 10, 16, 24 ต. ค. 2557 ... (ข้อมูลใหม่- 27 ต.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๗๕ สถานี... (ข้อมูลใหม่- 24 ต.ค. 57 )
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม แ... (ประชาสัมพันธ์- 21 ต.ค. 57 )
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติ ด้านการจัดการสิ... (ข้อมูลใหม่- 20 ต.ค. 57 )
แผ่นพับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ... (ข้อมูลใหม่- 17 ต.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกา... (ประชาสัมพันธ์- 17 ต.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 16 ต.ค. 57 )
แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่... (ข้อมูลใหม่- 16 ต.ค. 57 )
หลักเกณฑ์พื้นฐานในการคัดแยกและเก็บกักมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน ... (ข้อมูลใหม่- 16 ต.ค. 57 )
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการหมักปุ๋ย... (ข้อมูลใหม่- 16 ต.ค. 57 )
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยเตาเผา ... (ข้อมูลใหม่- 16 ต.ค. 57 )
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ... (ข้อมูลใหม่- 16 ต.ค. 57 )
หลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะการฝังกลบมูลฝอยชุมชน ... (ข้อมูลใหม่- 16 ต.ค. 57 )
หลักเกณฑ์ในการจัดการของเสียอันตรายบางประเภทจากชุมชน ... (ข้อมูลใหม่- 16 ต.ค. 57 )
หลักเกณฑ์วิชาการ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสา... (ข้อมูลใหม่- 16 ต.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ จำนวน 140 ถัง ... (ประชาสัมพันธ์- 13 ต.ค. 57 )
สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 10 ต.ค. 57 )
งานรวมพลคนจักรยานทั่วประเทศ Car Free Day 2014... (ข้อมูลใหม่- 9 ต.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนกันยายน ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 7 ต.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล (ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ขยายภาพระยะปกติ และระยะไกล)... (ข้อมูลใหม่- 6 ต.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บตัวอย่างตะกอนดินแบบแท่ง (Core Sample)... (ข้อมูลใหม่- 6 ต.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2555 ... (ประชาสัมพันธ์- 1 ต.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 ... (ประชาสัมพันธ์- 30 ก.ย. 57 )
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน สารตะกั่ว และกิจกรรมเพื่อพัฒนาศั... (ประชาสัมพันธ์- 29 ก.ย. 57 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (25) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2557 ... (ประชาสัมพันธ์- 29 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งและรื้อถอนระบบเครื่องปรับอากาศของอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๗ ระบบ (ชั้น ๒,๕... (ประชาสัมพันธ์- 29 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน จำนวน 1 ชุด... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยตัวอย่างอัตโนมัติ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง จำนวน 1เครื่อง... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ชุด (๖ รายการ)... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง... (ประชาสัมพันธ์- 23 ก.ย. 57 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) เกณฑ์การประเมินสิ่งแวดล้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ Green Cities ... (ประชาสัมพันธ์- 23 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมบรรจุซองสำหรับการประชุมมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ... (ประชาสัมพันธ์- 22 ก.ย. 57 )
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ ... (ประชาสัมพันธ์- 22 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ จำนวน ๑ ชุด... (ข้อมูลใหม่- 19 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยทีละหลายธาตุ... (ประชาสัมพันธ์- 18 ก.ย. 57 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายแล... (ประชาสัมพันธ์- 17 ก.ย. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ 11 ก.ย. 2557 ... (ประชาสัมพันธ์- 15 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำแล... (ประชาสัมพันธ์- 15 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล(ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ขยายภาพระยะไกล)... (ประชาสัมพันธ์- 12 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย... (ประชาสัมพันธ์- 12 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย... (ประชาสัมพันธ์- 12 ก.ย. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนสิงหาคม 2557... (ประชาสัมพันธ์- 12 ก.ย. 57 )
จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 11 ก.ย. 57 )
จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 11 ก.ย. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ สิงหาคม ๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 9 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้งระบบล๊อคประตุอัตโนมัติ จำนวน 12 ชุด... (ประชาสัมพันธ์- 3 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการดูแลและบำรุงรักษาระบบประมวลผลและรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการเตือนภัย (EIS)... (ประชาสัมพันธ์- 3 ก.ย. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนสิงหาคม 2557... (ข้อมูลใหม่- 3 ก.ย. 57 )
(ร่าง) กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม... (ข้อมูลใหม่- 3 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ... (ข้อมูลใหม่- 3 ก.ย. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ 25 สิงหาคม 2557... (ข้อมูลใหม่- 2 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบซิลเลอร์เครื่องปรับอากาศระบบแพคเกจและเครื่องปรับอากาศแยกส่วนของกรมควบคุมมลพิ... (ข้อมูลใหม่- 2 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ของกรมควบคุมมลพิษ... (ข้อมูลใหม่- 2 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ... (ข้อมูลใหม่- 2 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 4 ห้อง... (ข้อมูลใหม่- 2 ก.ย. 57 )
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปี 2557 ... (ข้อมูลใหม่- 2 ก.ย. 57 )
คู่มือการใช้งานระบบรายงานทส.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ... (ประชาสัมพันธ์- 1 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๒ คน... (ข้อมูลใหม่- 1 ก.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงพื้น ชั้น 4 พร้อมต่อเติมหลังคา อาคารกรมควบคุมมลพิษ... (ข้อมูลใหม่- 29 ส.ค. 57 )
คู่มือการบำรุงรักษาและปรับแต่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ... (ประชาสัมพันธ์- 29 ส.ค. 57 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์... (ประชาสัมพันธ์- 26 ส.ค. 57 )
เอกสารประกอบการฝึกอบรม "แนวทางการพัฒนามาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อการค้าการลงทุนในก... (ประชาสัมพันธ์- 26 ส.ค. 57 )
คู่มือวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินโดยใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบ Passive Diffusion Bag... (ข้อมูลใหม่- 26 ส.ค. 57 )
คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเล ... (ประชาสัมพันธ์- 26 ส.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสแบบรวมศูนย์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย... (ประชาสัมพันธ์- 26 ส.ค. 57 )
ขอเชิญร่วมส่งความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากภาคครัวเรือนสำหรับร้านรับซ... (ประชาสัมพันธ์- 22 ส.ค. 57 )
สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556... (ประชาสัมพันธ์- 21 ส.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่สูง จำนวน ๑ คัน... (ประชาสัมพันธ์- 21 ส.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ สถานี... (ประชาสัมพันธ์- 21 ส.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษจังหวัดระรอง (อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษ)... (ประชาสัมพันธ์- 20 ส.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น... (ประชาสัมพันธ์- 20 ส.ค. 57 )
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า - ส่งออก ของเสียอันตราย... (ประชาสัมพันธ์- 19 ส.ค. 57 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (24) ประจำเดือนเมษายน- มิถุนายน พ.ศ. 2557 ... (ประชาสัมพันธ์- 19 ส.ค. 57 )
คู่มือเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารเขียว... (ประชาสัมพันธ์- 19 ส.ค. 57 )
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557 (เล่ม 3)... (ประชาสัมพันธ์- 19 ส.ค. 57 )
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 (เล่ม 1)... (ประชาสัมพันธ์- 19 ส.ค. 57 )
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 (เล่ม 2)... (ประชาสัมพันธ์- 19 ส.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 19 ส.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 19 ส.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีพิเศษ จำนวน ๔ คัน... (ประชาสัมพันธ์- 18 ส.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 14 ส.ค. 57 )
รายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ ... (ข้อมูลใหม่- 14 ส.ค. 57 )
จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 14 ส.ค. 57 )
คู่มือการดำเนินงานตามภารกิจติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินระหว่าง สจน. และ สสภ.... (ประชาสัมพันธ์- 14 ส.ค. 57 )
บทความ เรื่องการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมกรณีพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ... (ข้อมูลใหม่- 13 ส.ค. 57 )
บทความ เรื่องค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมี (Exposure Limits)... (ข้อมูลใหม่- 13 ส.ค. 57 )
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื... (ข้อมูลใหม่- 13 ส.ค. 57 )
เอกสารการประชุม การประชุมประจำปีกรมควบคุมมลพิษ 2557 วันที่ 6-9 สิงหาคม 2557... (ข้อมูลใหม่- 7 ส.ค. 57 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ... (ข้อมูลใหม่- 7 ส.ค. 57 )
บทความ เรื่อง การเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษ เยียวยาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านคลิตี้ล่าง ในระหว่างการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ ... (ประชาสัมพันธ์- 5 ส.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ สิงหาคม 2557... (ประชาสัมพันธ์- 4 ส.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำระบบรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศไทยผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา... (ประชาสัมพันธ์- 1 ส.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการ... (ประชาสัมพันธ์- 30 ก.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๒๘ ก.ค. ๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 30 ก.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของอาคารกรมควบคุมมลพิษและอาคารห้องปฏิบัติการจำนวน... (ข้อมูลใหม่- 30 ก.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์... (ข้อมูลใหม่- 29 ก.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ จำนวน ๓๒๓ ตัวอย่าง... (ประชาสัมพันธ์- 28 ก.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและสายต่อสัญญาณพร้อมติดตั้ง ภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.ค. 57 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรู... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ค. 57 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์พื้นฐานในการคักแยกและเก็บกักมูลฝอยภายในอาคารสำน... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ค. 57 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย... (ข้อมูลใหม่- 23 ก.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระบบสำรองไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS)... (ข้อมูลใหม่- 23 ก.ค. 57 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ... (ประชาสัมพันธ์- 22 ก.ค. 57 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ... (ประชาสัมพันธ์- 21 ก.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ค. ๕๗... (ข้อมูลใหม่- 21 ก.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 22 คน... (ประชาสัมพันธ์- 17 ก.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมิถุนายน 2557... (ข้อมูลใหม่- 16 ก.ค. 57 )
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2557... (สิ่งพิมพ์- 15 ก.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและสายต่อสัญญาณพร้อมติดตั้ง ภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ ... (ข้อมูลใหม่- 8 ก.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1 บริเวณฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ... (ข้อมูลใหม่- 8 ก.ค. 57 )
กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานแบบ ทส. 2 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์... (ข้อมูลใหม่- 7 ก.ค. 57 )
รายงานการดำเนินงาน สำนักจัดการกากของเสีย และสารอันตราย ประจำปี 2556 ... (ประชาสัมพันธ์- 4 ก.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 1 ก.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำปี 2556... (ประชาสัมพันธ์- 25 มิ.ย. 57 )
Flowchart ขั้นตอนการการให้บริการข้อมูลคุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำผิวดิน/แหล่งน้ำทะเล)... (ข้อมูลใหม่- 25 มิ.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556 จำนวน 2,200 เล่ม... (ข้อมูลใหม่- 25 มิ.ย. 57 )
(ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลัน และแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเห... (ประชาสัมพันธ์- 20 มิ.ย. 57 )
Flowchart ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี... (ข้อมูลใหม่- 20 มิ.ย. 57 )
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๑/๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 19 มิ.ย. 57 )
รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๑/๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 19 มิ.ย. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำและการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง ประจำปี ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 19 มิ.ย. 57 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 16 มิ.ย. 57 )
แผ่นพับ เรื่อง ควันดำ มหันตภัยร้ายฆ่าคุณได้... (สิ่งพิมพ์- 16 มิ.ย. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๙ มิ.ย.๕๗... (ข้อมูลใหม่- 16 มิ.ย. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 16 มิ.ย. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนเมษายน ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 12 มิ.ย. 57 )
สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน... (ข้อมูลใหม่- 12 มิ.ย. 57 )
รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖... (ข้อมูลใหม่- 12 มิ.ย. 57 )
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนิน " โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ" ... (ข้อมูลใหม่- 12 มิ.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๐๐ ชิ้น... (ข้อมูลใหม่- 10 มิ.ย. 57 )
การจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง (Obsolete Pesticides)... (ประชาสัมพันธ์- 9 มิ.ย. 57 )
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 9 มิ.ย. 57 )
บทความ เรื่อง การริเริ่ม แนวปฏิบัติและผลกระทบจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์... (ข้อมูลใหม่- 9 มิ.ย. 57 )
บทความ เรื่อง การเคลื่อนย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย... (ข้อมูลใหม่- 9 มิ.ย. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๒ มิ.ย.๕๗... (ข้อมูลใหม่- 5 มิ.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง จ้างดำเนินการสำหรับการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ Mekong-Danube ด้านการบริหารจัดการ... (ข้อมูลใหม่- 4 มิ.ย. 57 )
สถานการณ์ทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง... (ข้อมูลใหม่- 3 มิ.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และก๊าซมาตรฐาน... (ประชาสัมพันธ์- 3 มิ.ย. 57 )
การตรวจสอบการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ำประปาภูเขาบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทองภูมิ จ.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก... (ข้อมูลใหม่- 2 มิ.ย. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๑๙ พ.ค.๕๗... (ข้อมูลใหม่- 29 พ.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และก็าซมาตราฐาน สำหรับเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจำนวน ๕ ประเภท... (ประชาสัมพันธ์- 29 พ.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล (โลหะหนัก) จำนวน ๗๐๐ ตัวอย่าง... (ข้อมูลใหม่- 28 พ.ค. 57 )
๘ ขั้นตอน แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS ๒๐๐๘) ขั้นตอนที่ ๑ การจัดตั้งคณะทำงานและโครงสร้างการจัดการ... (ข้อมูลใหม่- 27 พ.ค. 57 )
สร้างองค์ประกอบที่ดีสำหรับการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน... (ข้อมูลใหม่- 27 พ.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ ๑๒ พ.ค.๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 26 พ.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างที่ปรึกษาทำการตรวจสอบสภาพการชำรุดและเสียหายของอาคาร และเสนอวิธีการแก้ไขอาคารกรมควบคุมมล... (ข้อมูลใหม่- 23 พ.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่... (ข้อมูลใหม่- 21 พ.ค. 57 )
เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษสำหรับธุรกิจน้ำมันพืชและธุรกิจแปรรูปผลไม้ ... (ประชาสัมพันธ์- 19 พ.ค. 57 )
การดำเนินงานตามมาตรา 80 ... (ประชาสัมพันธ์- 19 พ.ค. 57 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (23) ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2557 ... (ประชาสัมพันธ์- 19 พ.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 16 พ.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ... (ประชาสัมพันธ์- 16 พ.ค. 57 )
รายงานผลการดำเนินงานสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 14 พ.ค. 57 )
แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน... (ประชาสัมพันธ์- 14 พ.ค. 57 )
แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง 3Rs : Reduce Reuse Recycle ... (ประชาสัมพันธ์- 14 พ.ค. 57 )
แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย... (ประชาสัมพันธ์- 14 พ.ค. 57 )
เอกสารผลลัพธ์ "การยกระดับการจัดการสารเคมีและกากของเสียอย่างปลอดภัยให้เข้มแข็งในระยะยาว"... (ประชาสัมพันธ์- 14 พ.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการหน่วยตรวจสอบป้องกันมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมี จำนวน ๓ หน่วย แยกออกเป็น ๖ กลุ่ม... (ข้อมูลใหม่- 14 พ.ค. 57 )
คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่องแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMR)... (ข้อมูลใหม่- 8 พ.ค. 57 )
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 4/2556... (ข้อมูลใหม่- 7 พ.ค. 57 )
รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 4/2556... (ข้อมูลใหม่- 7 พ.ค. 57 )
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลสำหรับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Marine Warine Water Quality Criteria)... (ข้อมูลใหม่- 7 พ.ค. 57 )
เทศบาลเมืองน่านกับการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS ๒๐๐๘) ... (ข้อมูลใหม่- 2 พ.ค. 57 )
บทความ เรื่องก้อนน้ำมัน... (ข้อมูลใหม่- 2 พ.ค. 57 )
แผนปฏิบัติการการจัดการน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจกรรมแพปลา ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐... (ข้อมูลใหม่- 2 พ.ค. 57 )
ผลการประชุม The 17th Meeting of the ASEAN Working Group on Multilateral Environmental Agreements (AWGMEA-17)... (ประชาสัมพันธ์- 30 เม.ย. 57 )
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับคณะทำงานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม... (ประชาสัมพันธ์- 30 เม.ย. 57 )
(ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมพิษ เรื่องหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชนโดยเต... (ประชาสัมพันธ์- 30 เม.ย. 57 )
คู่มือการติดตามตรวจสอบและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำทะเลสำหรับภูมิภาคอาเซียน... (ประชาสัมพันธ์- 30 เม.ย. 57 )
(ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมพิษ เรื่องหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชนโดยก... (ประชาสัมพันธ์- 29 เม.ย. 57 )
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฝุ่นและการตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยรถเคลื่อนที่ ... (ประชาสัมพันธ์- 29 เม.ย. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดพิมพ์คู่มือด้านการจัดการของเสียอันตราย และการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ... (ข้อมูลใหม่- 24 เม.ย. 57 )
คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว... (ข้อมูลใหม่- 22 เม.ย. 57 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงและสารอินทรีย์ระเหยง่าย... (ข้อมูลใหม่- 18 เม.ย. 57 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฝุ่นและการตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยรถเคลื่อนที่... (ข้อมูลใหม่- 18 เม.ย. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 17 เม.ย. 57 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ 2557... (ข้อมูลใหม่- 9 เม.ย. 57 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศ... (ข้อมูลใหม่- 9 เม.ย. 57 )
การตรวจสอบการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ำประปาภูเขาบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทองภูมิ จ.กาญจนบุรี ... (ข้อมูลใหม่- 8 เม.ย. 57 )
จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖... (ข้อมูลใหม่- 4 เม.ย. 57 )
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและความพร้อมในการระงับเหตุไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย... (ข้อมูลใหม่- 1 เม.ย. 57 )
จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 57 )
การจัดการน้ำเสียในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 57 )
การดำเนินงานแก้ไขมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ของเดือนมีนาคม... (ข้อมูลใหม่- 27 มี.ค. 57 )
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556... (ข้อมูลใหม่- 27 มี.ค. 57 )
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ... (ข้อมูลใหม่- 24 มี.ค. 57 )
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๑ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)... (ข้อมูลใหม่- 14 มี.ค. 57 )
การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน... (ข้อมูลใหม่- 13 มี.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามมาตรา ๘๐... (ข้อมูลใหม่- 12 มี.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 11 มี.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ... (ประชาสัมพันธ์- 10 มี.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำ (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร... (ประชาสัมพันธ์- 10 มี.ค. 57 )
เชิญรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของเรือกลที่ใช้เครื... (ข้อมูลใหม่- 10 มี.ค. 57 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2557... (ข้อมูลใหม่- 6 มี.ค. 57 )
ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 5 มี.ค. 57 )
แนวทางการปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 27 ก.พ. 57 )
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฏีกาคดีแพ่ง และอุทธรณ์คดีปกครองตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๔๔ ลงวันที่ ๒... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 27 ก.พ. 57 )
คู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีที่จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่)... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.พ. 57 )
คู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม)... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.พ. 57 )
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.พ. 57 )
ฝายพับได้ : นวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการน้ำ... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) กับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล กรณีพื้นที่นำร่องโรงพยาบาลสังขะ อ.สั... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
ถาม ตอบ กับระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS 2008 ... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม : กิจกรรม Green and Clean Hospita ในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของโรงพยาบา... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
การประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ ... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๙ เดือนธันวาคม ๕๖ - มกราคม ๕๗... (ข้อมูลใหม่- 25 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์รายงานผลเพื่อใช้จัดทำแบบจำลอง ในการกระจายตัวของสารอ... (ข้อมูลใหม่- 20 ก.พ. 57 )
วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย ... (ประชาสัมพันธ์- 19 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการ CBFCM.... (ข้อมูลใหม่- 17 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมและองค์กร โครงการ CBFCM.... (ข้อมูลใหม่- 17 ก.พ. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 13 ก.พ. 57 )
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ ฉบับภาษาอังกฤษ... (ประชาสัมพันธ์- 13 ก.พ. 57 )
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ... (ประชาสัมพันธ์- 12 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการประชุม 2013 International Conference on Resource Recycling ณ ดินแดนไต้หวัน ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
รายงานการประชุมหารือเกณฑ์และวิธีการจัดลำดับจังหวัดสกปรก... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้อมก๋อย จ.เชียงใหม่... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี ณ กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดระยอง... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
คู่มือปฏิบัติการ ๓ ใช้ (3R) เพื่อจัดการขยะชุมชน ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการกำหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย ครั้งที่ ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ 11 ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ (ESM of E-waste) ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
โปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณการปลดปล่อย/เคลื่อนย้าย มลพิษสู่อากาศและน้ำ ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ ณ จังหวัดระยอง ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกอบกิจการเหมืองหิน โรงโม่บดหรือย่อยหิน และโรงงานปูนขาว... (ประชาสัมพันธ์- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ด้านกิจกรรม/โครงการ ในปี ๒๕๕๖ ... (ประชาสัมพันธ์- 10 ก.พ. 57 )
คพ. ร่วมกับ สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการฟื้นฟูพื้นที่ห้วยคลิตี้ ระหว่างว... (ข้อมูลใหม่- 10 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารเคมีและสารมาตรฐาน... (ข้อมูลใหม่- 6 ก.พ. 57 )
สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการชายหาดติดดาว... (ประชาสัมพันธ์- 17 ม.ค. 57 )
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ... (ประชาสัมพันธ์- 17 ม.ค. 57 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ 2557... (ข้อมูลใหม่- 17 ม.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนธันวาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 14 ม.ค. 57 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๘ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 10 ม.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ CBFCM กองแผนงานและประเมินผล... (ข้อมูลใหม่- 3 ม.ค. 57 )
หนังสือ 6 ปี คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลหน้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (2550-2555)... (ประชาสัมพันธ์- 2 ม.ค. 57 )


ข้อมูลปี 2552-54 : 2550-51 : 2546-49 : 46-53 (ทุกปี)

¢éÍÁÙÅ»Õ 2557

 หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.