ข้อมูลปี 2557

การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดพิมพ์คู่มือด้านการจัดการของเสียอันตราย และการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ... (ข้อมูลใหม่- 24 เม.ย. 57 )
คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว... (ข้อมูลใหม่- 22 เม.ย. 57 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงและสารอินทรีย์ระเหยง่าย... (ข้อมูลใหม่- 18 เม.ย. 57 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฝุ่นและการตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยรถเคลื่อนที่... (ข้อมูลใหม่- 18 เม.ย. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 17 เม.ย. 57 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ 2557... (ข้อมูลใหม่- 9 เม.ย. 57 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศ... (ข้อมูลใหม่- 9 เม.ย. 57 )
การตรวจสอบการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ำประปาภูเขาบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทองภูมิ จ.กาญจนบุรี ... (ข้อมูลใหม่- 8 เม.ย. 57 )
จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖... (ข้อมูลใหม่- 4 เม.ย. 57 )
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและความพร้อมในการระงับเหตุไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย... (ข้อมูลใหม่- 1 เม.ย. 57 )
จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 57 )
การจัดการน้ำเสียในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 57 )
การดำเนินงานแก้ไขมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ของเดือนมีนาคม... (ข้อมูลใหม่- 27 มี.ค. 57 )
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556... (ข้อมูลใหม่- 27 มี.ค. 57 )
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ... (ข้อมูลใหม่- 24 มี.ค. 57 )
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๑ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)... (ข้อมูลใหม่- 14 มี.ค. 57 )
การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน... (ข้อมูลใหม่- 13 มี.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามมาตรา ๘๐... (ข้อมูลใหม่- 12 มี.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 11 มี.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ... (ประชาสัมพันธ์- 10 มี.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำ (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร... (ประชาสัมพันธ์- 10 มี.ค. 57 )
เชิญรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของเรือกลที่ใช้เครื... (ข้อมูลใหม่- 10 มี.ค. 57 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2557... (ข้อมูลใหม่- 6 มี.ค. 57 )
ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 5 มี.ค. 57 )
แนวทางการปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 27 ก.พ. 57 )
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฏีกาคดีแพ่ง และอุทธรณ์คดีปกครองตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๔๔ ลงวันที่ ๒... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 27 ก.พ. 57 )
คู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีที่จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่)... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.พ. 57 )
คู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม)... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.พ. 57 )
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.พ. 57 )
ฝายพับได้ : นวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการน้ำ... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) กับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล กรณีพื้นที่นำร่องโรงพยาบาลสังขะ อ.สั... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
ถาม ตอบ กับระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS 2008 ... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม : กิจกรรม Green and Clean Hospita ในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของโรงพยาบา... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
การประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ ... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๙ เดือนธันวาคม ๕๖ - มกราคม ๕๗... (ข้อมูลใหม่- 25 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์รายงานผลเพื่อใช้จัดทำแบบจำลอง ในการกระจายตัวของสารอ... (ข้อมูลใหม่- 20 ก.พ. 57 )
วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย ... (ประชาสัมพันธ์- 19 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการ CBFCM.... (ข้อมูลใหม่- 17 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมและองค์กร โครงการ CBFCM.... (ข้อมูลใหม่- 17 ก.พ. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 13 ก.พ. 57 )
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ ฉบับภาษาอังกฤษ... (ประชาสัมพันธ์- 13 ก.พ. 57 )
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ... (ประชาสัมพันธ์- 12 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการประชุม 2013 International Conference on Resource Recycling ณ ดินแดนไต้หวัน ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
รายงานการประชุมหารือเกณฑ์และวิธีการจัดลำดับจังหวัดสกปรก... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้อมก๋อย จ.เชียงใหม่... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี ณ กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดระยอง... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
คู่มือปฏิบัติการ ๓ ใช้ (3R) เพื่อจัดการขยะชุมชน ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการกำหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย ครั้งที่ ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ 11 ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ (ESM of E-waste) ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
โปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณการปลดปล่อย/เคลื่อนย้าย มลพิษสู่อากาศและน้ำ ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ ณ จังหวัดระยอง ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกอบกิจการเหมืองหิน โรงโม่บดหรือย่อยหิน และโรงงานปูนขาว... (ประชาสัมพันธ์- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ด้านกิจกรรม/โครงการ ในปี ๒๕๕๖ ... (ประชาสัมพันธ์- 10 ก.พ. 57 )
คพ. ร่วมกับ สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการฟื้นฟูพื้นที่ห้วยคลิตี้ ระหว่างว... (ข้อมูลใหม่- 10 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารเคมีและสารมาตรฐาน... (ข้อมูลใหม่- 6 ก.พ. 57 )
สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการชายหาดติดดาว... (ประชาสัมพันธ์- 17 ม.ค. 57 )
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ... (ประชาสัมพันธ์- 17 ม.ค. 57 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ 2557... (ข้อมูลใหม่- 17 ม.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนธันวาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 14 ม.ค. 57 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๘ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 10 ม.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ CBFCM กองแผนงานและประเมินผล... (ข้อมูลใหม่- 3 ม.ค. 57 )
หนังสือ 6 ปี คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลหน้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (2550-2555)... (ประชาสัมพันธ์- 2 ม.ค. 57 )


ข้อมูลปี 2552-54 : 2550-51 : 2546-49 : 46-53 (ทุกปี)

¢éÍÁÙÅ»Õ 2557

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.