ข้อมูลปี 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงและสารอินทรีย์ระเหยง่าย... (ข้อมูลใหม่- 18 เม.ย. 57 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฝุ่นและการตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยรถเคลื่อนที่... (ข้อมูลใหม่- 18 เม.ย. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 17 เม.ย. 57 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ 2557... (ข้อมูลใหม่- 9 เม.ย. 57 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศ... (ข้อมูลใหม่- 9 เม.ย. 57 )
การตรวจสอบการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ำประปาภูเขาบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทองภูมิ จ.กาญจนบุรี ... (ข้อมูลใหม่- 8 เม.ย. 57 )
จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖... (ข้อมูลใหม่- 4 เม.ย. 57 )
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและความพร้อมในการระงับเหตุไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย... (ข้อมูลใหม่- 1 เม.ย. 57 )
จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 57 )
การจัดการน้ำเสียในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 57 )
การดำเนินงานแก้ไขมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 57 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ ของเดือนมีนาคม... (ข้อมูลใหม่- 27 มี.ค. 57 )
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556... (ข้อมูลใหม่- 27 มี.ค. 57 )
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ... (ข้อมูลใหม่- 24 มี.ค. 57 )
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๑ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)... (ข้อมูลใหม่- 14 มี.ค. 57 )
การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน... (ข้อมูลใหม่- 13 มี.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามมาตรา ๘๐... (ข้อมูลใหม่- 12 มี.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด จ. ระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 11 มี.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ... (ประชาสัมพันธ์- 10 มี.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำ (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร... (ประชาสัมพันธ์- 10 มี.ค. 57 )
เชิญรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของเรือกลที่ใช้เครื... (ข้อมูลใหม่- 10 มี.ค. 57 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2557... (ข้อมูลใหม่- 6 มี.ค. 57 )
ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 5 มี.ค. 57 )
แนวทางการปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 27 ก.พ. 57 )
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฏีกาคดีแพ่ง และอุทธรณ์คดีปกครองตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๔๔ ลงวันที่ ๒... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 27 ก.พ. 57 )
คู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีที่จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่)... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.พ. 57 )
คู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม)... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.พ. 57 )
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.พ. 57 )
ฝายพับได้ : นวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการน้ำ... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) กับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล กรณีพื้นที่นำร่องโรงพยาบาลสังขะ อ.สั... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
ถาม ตอบ กับระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS 2008 ... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม : กิจกรรม Green and Clean Hospita ในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของโรงพยาบา... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
การประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ ... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.พ. 57 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๙ เดือนธันวาคม ๕๖ - มกราคม ๕๗... (ข้อมูลใหม่- 25 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์รายงานผลเพื่อใช้จัดทำแบบจำลอง ในการกระจายตัวของสารอ... (ข้อมูลใหม่- 20 ก.พ. 57 )
วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย ... (ประชาสัมพันธ์- 19 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการ CBFCM.... (ข้อมูลใหม่- 17 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมและองค์กร โครงการ CBFCM.... (ข้อมูลใหม่- 17 ก.พ. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 13 ก.พ. 57 )
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ ฉบับภาษาอังกฤษ... (ประชาสัมพันธ์- 13 ก.พ. 57 )
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ... (ประชาสัมพันธ์- 12 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการประชุม 2013 International Conference on Resource Recycling ณ ดินแดนไต้หวัน ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
รายงานการประชุมหารือเกณฑ์และวิธีการจัดลำดับจังหวัดสกปรก... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้อมก๋อย จ.เชียงใหม่... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี ณ กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดระยอง... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
คู่มือปฏิบัติการ ๓ ใช้ (3R) เพื่อจัดการขยะชุมชน ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการกำหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย ครั้งที่ ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ 11 ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ (ESM of E-waste) ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
โปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณการปลดปล่อย/เคลื่อนย้าย มลพิษสู่อากาศและน้ำ ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ ณ จังหวัดระยอง ... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.พ. 57 )
หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกอบกิจการเหมืองหิน โรงโม่บดหรือย่อยหิน และโรงงานปูนขาว... (ประชาสัมพันธ์- 11 ก.พ. 57 )
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ด้านกิจกรรม/โครงการ ในปี ๒๕๕๖ ... (ประชาสัมพันธ์- 10 ก.พ. 57 )
คพ. ร่วมกับ สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการฟื้นฟูพื้นที่ห้วยคลิตี้ ระหว่างว... (ข้อมูลใหม่- 10 ก.พ. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารเคมีและสารมาตรฐาน... (ข้อมูลใหม่- 6 ก.พ. 57 )
สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการชายหาดติดดาว... (ประชาสัมพันธ์- 17 ม.ค. 57 )
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ... (ประชาสัมพันธ์- 17 ม.ค. 57 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ 2557... (ข้อมูลใหม่- 17 ม.ค. 57 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนธันวาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 14 ม.ค. 57 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๘ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 10 ม.ค. 57 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ CBFCM กองแผนงานและประเมินผล... (ข้อมูลใหม่- 3 ม.ค. 57 )
หนังสือ 6 ปี คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลหน้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (2550-2555)... (ประชาสัมพันธ์- 2 ม.ค. 57 )
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (สาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์)... (ข้อมูลใหม่- 25 ธ.ค. 56 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินรายสัปดาห์ ปี 2556... (ข้อมูลใหม่- 24 ธ.ค. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของภูมิภาคอาเซียนผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา... (ข้อมูลใหม่- 24 ธ.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนพฤศจิกายน 2556... (ข้อมูลใหม่- 23 ธ.ค. 56 )
แผ่นพับ แนวทางการนำกลับและส่งกลับของเสียอันตรายที่เคลื่อนย้าย ข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย... (ประชาสัมพันธ์- 20 ธ.ค. 56 )
แผนปฎิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗... (ข้อมูลใหม่- 19 ธ.ค. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 4 รายการ ... (ข้อมูลใหม่- 13 ธ.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556... (ข้อมูลใหม่- 13 ธ.ค. 56 )
ประกาศคณะกรรมการกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำนวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ ... (ข้อมูลใหม่- 13 ธ.ค. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2556... (ข้อมูลใหม่- 6 ธ.ค. 56 )
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร " เทคโลโลยีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ( Solid Waste and Managemant ) "... (ประชาสัมพันธ์- 6 ธ.ค. 56 )
ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำมีความประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 5 เรื่อง ในหมวดสิ่งพิมพ์ ด้านการจัดการน้ำเ... (ประชาสัมพันธ์- 4 ธ.ค. 56 )
แผนประชาสัมพันธ์การสร้างความตระหนักรู้ในการไปสู่ประชาคมอาเซียนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... (ข้อมูลใหม่- 3 ธ.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนตุลาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 25 พ.ย. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Service Contract) จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ... (ข้อมูลใหม่- 22 พ.ย. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๔๙ สถานี ... (ข้อมูลใหม่- 22 พ.ย. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม... (ข้อมูลใหม่- 21 พ.ย. 56 )
จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 20 พ.ย. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 675 ตัวอย่าง... (ข้อมูลใหม่- 20 พ.ย. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารมาตรฐานแก๊สผสม... (ประชาสัมพันธ์- 19 พ.ย. 56 )
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/2556 ตามแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ประจำปี พ.ศ. 2556 - ... (ประชาสัมพันธ์- 18 พ.ย. 56 )
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (9 - 14 ก.ย. 56)... (ประชาสัมพันธ์- 18 พ.ย. 56 )
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบกลิ่น... (ประชาสัมพันธ์- 15 พ.ย. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนตุลาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 12 พ.ย. 56 )
รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2555 ... (ประชาสัมพันธ์- 12 พ.ย. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการด้านธุรการและการเงิน ... (ข้อมูลใหม่- 8 พ.ย. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ 2556... (ข้อมูลใหม่- 7 พ.ย. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดำเนินงานซ่อมบำรุง และปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์... (ข้อมูลใหม่- 5 พ.ย. 56 )
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ... (ข้อมูลใหม่- 5 พ.ย. 56 )
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ... (ข้อมูลใหม่- 5 พ.ย. 56 )
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำของแต่ละจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๔... (ข้อมูลใหม่- 4 พ.ย. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน ๒๐๐ ตัวอย่าง ... (ข้อมูลใหม่- 1 พ.ย. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบคุณภาพการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ... (ประชาสัมพันธ์- 31 ต.ค. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการยกร่างกฎหมาย ... (บริการใหม่- 31 ต.ค. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง การปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 6 สถานี ... (ข้อมูลใหม่- 30 ต.ค. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมวดงบลงทุน: ค่าครุภัณ... (ข้อมูลใหม่- 30 ต.ค. 56 )
การเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมวดงบลงทุน: ค่าครุภัณ... (ข้อมูลใหม่- 30 ต.ค. 56 )
แผ่นพับการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ... (ประชาสัมพันธ์- 28 ต.ค. 56 )
จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556... (ข้อมูลใหม่- 25 ต.ค. 56 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๖... (ข้อมูลใหม่- 17 ต.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนกันยายน 2556... (ข้อมูลใหม่- 15 ต.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนกันยายน 2556... (ข้อมูลใหม่- 9 ต.ค. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ 2556... (ข้อมูลใหม่- 4 ต.ค. 56 )
การประชุมประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน... (ข้อมูลใหม่- 2 ต.ค. 56 )
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างกลิ่นที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยก... (ข้อมูลใหม่- 2 ต.ค. 56 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (21) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2556 ... (ข้อมูลใหม่- 2 ต.ค. 56 )
แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ต่อระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.ย. 56 )
การประชุมประจำปี 2556 เรื่อง เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.ย. 56 )
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2-3 ประจำปี 56... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.ย. 56 )
คู่มือใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร... (ประชาสัมพันธ์- 26 ก.ย. 56 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เรื่องมาตรฐานควันดำจากเรือกล... (ข้อมูลใหม่- 16 ก.ย. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เดือนสิงหาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 13 ก.ย. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนสิงหาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 9 ก.ย. 56 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานค่าควันดำจากเรือกล... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 6 ก.ย. 56 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖... (ข้อมูลใหม่- 6 ก.ย. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ 2556... (ข้อมูลใหม่- 3 ก.ย. 56 )
หมายเหตุมลพิษปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๖... (ข้อมูลใหม่- 27 ส.ค. 56 )
วีดีทัศน์:แนวทางการดำเนินงานตามกฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรา... (ข้อมูลใหม่- 27 ส.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-กรกฎาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 26 ส.ค. 56 )
การสัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย ครั... (ข้อมูลใหม่- 23 ส.ค. 56 )
รายงาน "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ (ECO VILLAGE) บ้านถ้ำหิน และบ้านห้วยคล... (ข้อมูลใหม่- 15 ส.ค. 56 )
เอกสารประกอบการประชุม "แนวทางการจัดการมูลฝอย" ภายใต้การประชุมปฏิบัติการ "การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียชุมชน และการจัดชื้อจั... (ข้อมูลใหม่- 15 ส.ค. 56 )
รายงาน "โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมช... (ข้อมูลใหม่- 15 ส.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 13 ส.ค. 56 )
ข้อควรรู้สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่เข้าข่ายตามมาตรา 80 (แผ่นพับ)... (ข้อมูลใหม่- 8 ส.ค. 56 )
ประเด็นคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายล... (ประชาสัมพันธ์- 7 ส.ค. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2556... (ประชาสัมพันธ์- 7 ส.ค. 56 )
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงส... (ข้อมูลใหม่- 1 ส.ค. 56 )
รายงานการดำเนินงาน สจก. ประจำปี ๒๕๕๕ ... (ประชาสัมพันธ์- 26 ก.ค. 56 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (19) ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 56... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ค. 56 )
จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 6 ฉบับที่3 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2556... (ข้อมูลใหม่- 17 ก.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมิถุนายน 2556... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.ค. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ 2556... (ประชาสัมพันธ์- 2 ก.ค. 56 )
แบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับกลุ่มอาคาร ขนาด ๕๐ ๑๐๐ และ ๑๕๐ ลบ.ม./วัน... (ข้อมูลใหม่- 26 มิ.ย. 56 )
หมายเหตุมลพิษปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๕ เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๖... (ข้อมูลใหม่- 19 มิ.ย. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 13 มิ.ย. 56 )
ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖... (ข้อมูลใหม่- 11 มิ.ย. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-พฤษภาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 10 มิ.ย. 56 )
รายงานประจำปี 2555 กรมควบคุมมลพิษ ... (ข้อมูลใหม่- 7 มิ.ย. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ 56... (ประชาสัมพันธ์- 3 มิ.ย. 56 )
แบบสำรวจข้อมูลของเสียอันตรายจากโรงพยาบาล และมูลฝอยติดเชื้อ... (ประชาสัมพันธ์- 17 พ.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนเมษายน 2556... (ข้อมูลใหม่- 16 พ.ค. 56 )
รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินคุณภาพตะกอนดินในอ่าวไทยภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2554 ... (ข้อมูลใหม่- 14 พ.ค. 56 )
รายงานการดำเนินงานของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2555... (ข้อมูลใหม่- 7 พ.ค. 56 )
เอกสาร: การอบรมเรื่อง Conductiog Environmental Compliance Inspection ณ กรุงไทเป ดินแดนไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ มีนาคม... (ประชาสัมพันธ์- 29 เม.ย. 56 )
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำของแต่ละจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒... (ข้อมูลใหม่- 29 เม.ย. 56 )
ประเด็นคำถาม และคำตอบการดำเนินงานตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช... (ประชาสัมพันธ์- 29 เม.ย. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-มีนาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 26 เม.ย. 56 )
จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 6 ฉบับที่2 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2556... (ข้อมูลใหม่- 23 เม.ย. 56 )
หมายเหตุมลพิษปีที่ 9 ฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 22 เม.ย. 56 )
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำและการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง ประจำปี ๒๕๕๕... (ข้อมูลใหม่- 19 เม.ย. 56 )
รายงานสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมีนาคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 18 เม.ย. 56 )
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๔๐-๒/๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 11 เม.ย. 56 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (19) ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 56... (ประชาสัมพันธ์- 10 เม.ย. 56 )
การฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004 และการนำ ISO 14001 ไปใช้" และได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐา... (ข้อมูลใหม่- 5 เม.ย. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556... (ประชาสัมพันธ์- 1 เม.ย. 56 )
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำของแต่ละจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑... (ข้อมูลใหม่- 25 มี.ค. 56 )
ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศปี 2555 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด มาบตาพุด และ IRPC ... (ข้อมูลใหม่- 25 มี.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556... (ข้อมูลใหม่- 18 มี.ค. 56 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 ... (ประชาสัมพันธ์- 5 มี.ค. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556... (ประชาสัมพันธ์- 1 มี.ค. 56 )
รายงานสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนมกราคม 2556... (ข้อมูลใหม่- 20 ก.พ. 56 )
เอกสาร: เพื่อใช้ประกอบการประชุมรับฟังความเห็นร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เ... (ข้อมูลใหม่- 14 ก.พ. 56 )
จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 6 ฉบับที่1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555... (ข้อมูลใหม่- 7 ก.พ. 56 )
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ... (ข้อมูลใหม่- 7 ก.พ. 56 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารมลพิษจากรถยนต์เบนซิน ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ(... (ประชาสัมพันธ์- 5 ก.พ. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2556... (ประชาสัมพันธ์- 4 ก.พ. 56 )
คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย... (ข้อมูลใหม่- 31 ม.ค. 56 )
คู่มือการกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (ข้อมูลใหม่- 31 ม.ค. 56 )
แผนทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท ... (ข้อมูลใหม่- 17 ม.ค. 56 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนธันวาคม 2555... (ข้อมูลใหม่- 17 ม.ค. 56 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเ... (ประชาสัมพันธ์- 14 ม.ค. 56 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบ... (ประชาสัมพันธ์- 14 ม.ค. 56 )
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๙-๑/๒๕๕๖... (ประชาสัมพันธ์- 9 ม.ค. 56 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555... (ประชาสัมพันธ์- 3 ม.ค. 56 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายละเอียดและคุณลักษณะรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ... (ประชาสัมพันธ์- 26 ธ.ค. 55 )
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗... (ประชาสัมพันธ์- 18 ธ.ค. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555... (ข้อมูลใหม่- 17 ธ.ค. 55 )
หมายเหตุมลพิษปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555... (ประชาสัมพันธ์- 14 ธ.ค. 55 )
เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มลพิษหมอกควัน และกลิ่น ให้กับสำนักงานสิ่ง... (ข้อมูลใหม่- 13 ธ.ค. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างการปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จานวน 5 สถานี ... (ข้อมูลใหม่- 11 ธ.ค. 55 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555... (ประชาสัมพันธ์- 3 ธ.ค. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวร ... (ข้อมูลใหม่- 30 พ.ย. 55 )
เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์... (ข้อมูลใหม่- 28 พ.ย. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์สารมลพิษจากรถยนต์เบนซิน ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยาน... (ข้อมูลใหม่- 19 พ.ย. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ประจำเดือนตุลาคม 2555... (ข้อมูลใหม่- 15 พ.ย. 55 )
แนวทางการบันทึกข้อมูล แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(แบบ ท... (ข้อมูลใหม่- 15 พ.ย. 55 )
แต่งตั้งคณะทำงานและรายชื่อผู้แทนคณะทำงานตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ... (ข้อมูลใหม่- 9 พ.ย. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (service contract) ในสถ... (ประชาสัมพันธ์- 8 พ.ย. 55 )
คู่มือ 20 ปัญหาที่พบบ่อยในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ (Landfill Q-20)... (ข้อมูลใหม่- 8 พ.ย. 55 )
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ... (ข้อมูลใหม่- 7 พ.ย. 55 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555... (ประชาสัมพันธ์- 1 พ.ย. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-กันยายน 2555... (ข้อมูลใหม่- 31 ต.ค. 55 )
งานรวมพลคนจักรยานทั่วประเทศ Car Free Day 2012... (ประชาสัมพันธ์- 29 ต.ค. 55 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2555 ... (ประชาสัมพันธ์- 29 ต.ค. 55 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2555... (ประชาสัมพันธ์- 26 ต.ค. 55 )
เอกสาร การ คำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด... (ประชาสัมพันธ์- 25 ต.ค. 55 )
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มาตรา 80... (ข้อมูลใหม่- 25 ต.ค. 55 )
คู่มือการตรวจสอบน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ... (ข้อมูลใหม่- 24 ต.ค. 55 )
เอกสารประกอบการประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณา... (ข้อมูลใหม่- 18 ต.ค. 55 )
แบบสอบถามเพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘... (ข้อมูลใหม่- 17 ต.ค. 55 )
เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์... (ประชาสัมพันธ์- 9 ต.ค. 55 )
เอกสาร การคำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด... (ประชาสัมพันธ์- 28 ก.ย. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง โครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 10 สถานี... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.ย. 55 )
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.ย. 55 )
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.ย. 55 )
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.ย. 55 )
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.ย. 55 )
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.ย. 55 )
ประกาศกำหนดประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้ง ๑๐ ประเภท... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.ย. 55 )
คู่มือการประเมินสมรรถนะการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอย... (ประชาสัมพันธ์- 21 ก.ย. 55 )
คู่มือ "แผนการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย"... (ประชาสัมพันธ์- 20 ก.ย. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำนวณผลปริม... (ประชาสัมพันธ์- 20 ก.ย. 55 )
รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม 2555... (ประชาสัมพันธ์- 20 ก.ย. 55 )
เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๗-๔/๒๕๕๕... (ประชาสัมพันธ์- 19 ก.ย. 55 )
คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน... (ประชาสัมพันธ์- 14 ก.ย. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง หลักเกณฑ์ทางวิชาการในการขุดปรับปรุงบ่อฝังกลบมูลฝอยและการปรับปรุงพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยเพื่... (ประชาสัมพันธ์- 12 ก.ย. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำนวณผลปริม... (ประชาสัมพันธ์- 12 ก.ย. 55 )
รายงานผลการดำเนิน "โครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ (ECO VILLAGE) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร... (ประชาสัมพันธ์- 10 ก.ย. 55 )
รายงานสรุปผลการดำเนิน "โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสี... (ประชาสัมพันธ์- 10 ก.ย. 55 )
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนิน "โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ... (ประชาสัมพันธ์- 10 ก.ย. 55 )
สถิติการใช้สายด่วน 1650 เดือน สิงหาคม 2555... (ประชาสัมพันธ์- 10 ก.ย. 55 )
ประเด็นคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ ของ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต... (ประชาสัมพันธ์- 10 ก.ย. 55 )
เอกสารการประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ... (ประชาสัมพันธ์- 7 ก.ย. 55 )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ... (ประชาสัมพันธ์- 5 ก.ย. 55 )
หมายเหตุมลพิษปีที่ 8 ฉบับที่ 10 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2555... (ประชาสัมพันธ์- 4 ก.ย. 55 )
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535(พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม)... (ข้อมูลใหม่- 31 ส.ค. 55 )
รายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำจากนาข้าว... (ประชาสัมพันธ์- 29 ส.ค. 55 )
โครงการรวบรวมบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม... (ประชาสัมพันธ์- 29 ส.ค. 55 )
รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ รอบ 6 เดือน ปี 2555... (ประชาสัมพันธ์- 29 ส.ค. 55 )
รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่าย ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การดาเนินงานลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับ... (ประชาสัมพันธ์- 21 ส.ค. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานโครงการสื่อสารองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นเพื่อลดมลพิษหมอกควันจากการเผ... (ประชาสัมพันธ์- 20 ส.ค. 55 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (16) ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2555... (ประชาสัมพันธ์- 20 ส.ค. 55 )
ตัวอย่างแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น)... (ประชาสัมพันธ์- 15 ส.ค. 55 )
ตัวอย่างใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น)... (ประชาสัมพันธ์- 15 ส.ค. 55 )
เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๗-๓/๒๕๕๕... (ประชาสัมพันธ์- 15 ส.ค. 55 )
รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม 2555... (ประชาสัมพันธ์- 14 ส.ค. 55 )
รายงานสถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จ.ระยอง ณ เดือนมิถุนายน 2555 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด... (ประชาสัมพันธ์- 9 ส.ค. 55 )
รายงานสถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จ.ระยอง ณ เดือนมิถุนายน 2555 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมIRPC... (ประชาสัมพันธ์- 9 ส.ค. 55 )
สถิติการใช้สายด่วน 1650 เดือน กรกฎาคม 2555... (ประชาสัมพันธ์- 8 ส.ค. 55 )
เอกสารประกอบการสัมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๒... (ประชาสัมพันธ์- 27 ก.ค. 55 )
กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองแสนสุข จั... (ข้อมูลใหม่- 27 ก.ค. 55 )
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยองปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.ค. 55 )
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบั... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.ค. 55 )
หมายเหตุมลพิษปีที่ 8 ฉบับที่ 9 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2555... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ค. 55 )
เอกสารประกอบการฝึกอบรม "เทคโนโลยีและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในระหว่างวันที่ 4 - 6 ... (ประชาสัมพันธ์- 23 ก.ค. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์... (ประชาสัมพันธ์- 19 ก.ค. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด มิถุนายน 2555... (ข้อมูลใหม่- 18 ก.ค. 55 )
คู่มือการดำเนินงานลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน... (ประชาสัมพันธ์- 10 ก.ค. 55 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 พ.ศ.2555... (ประชาสัมพันธ์- 4 ก.ค. 55 )
เรื่องกำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อ... (ประชาสัมพันธ์- 4 ก.ค. 55 )
รายงานประจำปี 2554 กรมควบคุมมลพิษ... (ประชาสัมพันธ์- 3 ก.ค. 55 )
โครงการ "ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี ๒๕๕๕"... (ประชาสัมพันธ์- 3 ก.ค. 55 )
มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศในเวลา 24 ชั่วโมง... (ประชาสัมพันธ์- 2 ก.ค. 55 )
แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙... (ประชาสัมพันธ์- 2 ก.ค. 55 )
การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย... (ประชาสัมพันธ์- 29 มิ.ย. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อแนวทางและข้อปฏิบัติในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร... (ประชาสัมพันธ์- 29 มิ.ย. 55 )
เอกสารอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80... (ข้อมูลใหม่- 25 มิ.ย. 55 )
เอกสารการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ค... (ประชาสัมพันธ์- 19 มิ.ย. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด พฤษภาคม 2555... (ประชาสัมพันธ์- 14 มิ.ย. 55 )
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเก่า... (ประชาสัมพันธ์- 13 มิ.ย. 55 )
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 13 มิ.ย. 55 )
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2554... (ประชาสัมพันธ์- 12 มิ.ย. 55 )
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2553... (ประชาสัมพันธ์- 12 มิ.ย. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เมษายน 2555... (ข้อมูลใหม่- 11 มิ.ย. 55 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555... (ประชาสัมพันธ์- 6 มิ.ย. 55 )
สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 เดือนพฤษภาคม 2555... (ข้อมูลใหม่- 5 มิ.ย. 55 )
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย พ.ศ. ... และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าก... (ประชาสัมพันธ์- 30 พ.ค. 55 )
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลฯ และแบบฟอร์มการรายงาน แบบ ทส. ๑ และ แบบ ทส. ๒ (มาตรา 80)... (ประชาสัมพันธ์- 28 พ.ค. 55 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 - มีนาคม 2555... (สิ่งพิมพ์- 23 พ.ค. 55 )
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559... (สิ่งพิมพ์- 22 พ.ค. 55 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2554 - เมษายน 2555... (ประชาสัมพันธ์- 22 พ.ค. 55 )
เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เ... (ประชาสัมพันธ์- 22 พ.ค. 55 )
รายงานการดำเนินงานของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2554 ... (สิ่งพิมพ์- 16 พ.ค. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด เมษายน 2555... (ข้อมูลใหม่- 14 พ.ค. 55 )
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบั... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 8 พ.ค. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงรถยนต์... (ประชาสัมพันธ์- 8 พ.ค. 55 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการควบคุม ดูแล การดำเนินงานของร้านค้าของเก่า ... (ประชาสัมพันธ์- 4 พ.ค. 55 )
วีดีทัศน์: การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (ประชาสัมพันธ์- 3 พ.ค. 55 )
สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 เดือนเมษายน 2555... (ข้อมูลใหม่- 3 พ.ค. 55 )
รายงานการศึกษา "โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ"... (ประชาสัมพันธ์- 3 พ.ค. 55 )
สถานการณ์เตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554... (ประชาสัมพันธ์- 3 พ.ค. 55 )
คู่มือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (ประชาสัมพันธ์- 2 พ.ค. 55 )
อันตรายจากซากโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และแนวทางการจัดการในประเทศไทย... (ประชาสัมพันธ์- 2 พ.ค. 55 )
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า... (ประชาสัมพันธ์- 2 พ.ค. 55 )
หนังสือครบรอบ 20 ปี กรมควบคุมมลพิษ ... (สิ่งพิมพ์- 27 เม.ย. 55 )
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553 ฉบับภาษาอังกฤษ... (สิ่งพิมพ์- 24 เม.ย. 55 )
ผลการดำเนินงานบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย... (ประชาสัมพันธ์- 20 เม.ย. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด มีนาคม 2555... (ประชาสัมพันธ์- 12 เม.ย. 55 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2554 - มกราคม 2555... (สิ่งพิมพ์- 10 เม.ย. 55 )
สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 เดือนมีนาคม 2555... (ข้อมูลใหม่- 10 เม.ย. 55 )
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง (Monograph)... (ประชาสัมพันธ์- 28 มี.ค. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-กุมภาพันธ์ 2555... (ข้อมูลใหม่- 23 มี.ค. 55 )
20 ปี กรมควบคุมมลพิษ : บนเส้นทางสิ่งแวดล้อม... (ข้อมูลใหม่- 22 มี.ค. 55 )
สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 เดือนกุมภาพันธ์... (ประชาสัมพันธ์- 19 มี.ค. 55 )
ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศรายปี... (ข้อมูลใหม่- 16 มี.ค. 55 )
เอกสารประกอบการประชุม เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเก็บสถิติข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดอา... (ประชาสัมพันธ์- 13 มี.ค. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด กุมภาพันธ์ 2555... (ข้อมูลใหม่- 13 มี.ค. 55 )
เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๖-๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๐๒... (ประชาสัมพันธ์- 12 มี.ค. 55 )
คพ. ชวนผู้ขับขี่ กทม. ลดมลพิษ ตรวจสอบและปรับแต่งเครื่องยนต์ฟรี... (ประชาสัมพันธ์- 5 มี.ค. 55 )
เอกสารการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการมูลฝอยแ... (ประชาสัมพันธ์- 16 ก.พ. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด มกราคม 2555... (ข้อมูลใหม่- 14 ก.พ. 55 )
สถิติอุบัติภัยจากสารเคมีประจำปี พ.ศ. 2554... (ข้อมูลใหม่- 13 ก.พ. 55 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555... (ข้อมูลใหม่- 8 ก.พ. 55 )
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตะกอนในแหล่งน้ำและการใช้เครื่อง Multibean ... (ข้อมูลใหม่- 1 ก.พ. 55 )
ปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 - 2553... (ประชาสัมพันธ์- 26 ม.ค. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-มกราคม 2555... (ข้อมูลใหม่- 25 ม.ค. 55 )
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 ... (สิ่งพิมพ์- 25 ม.ค. 55 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษแทนตำแหน่งที่ว่างลง... (ประชาสัมพันธ์- 24 ม.ค. 55 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ธันวาคม 2554... (ข้อมูลใหม่- 13 ม.ค. 55 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554... (ประชาสัมพันธ์- 10 ม.ค. 55 )
เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๕-๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๐๒ ... (ประชาสัมพันธ์- 6 ม.ค. 55 )
ประกาศ คพ. เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) และ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอ... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 5 ม.ค. 55 )


ข้อมูลปี 2552-54 : 2550-51 : 2546-49 : 46-53 (ทุกปี)

ข้อมูลปี 2552-54

แบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (Self-Assessment)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554... (ข้อมูลใหม่- 28 ธ.ค. 54 )
รายงานผลการประเมินของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (Self - Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554... (ข้อมูลใหม่- 28 ธ.ค. 54 )
วีดีทัศน์: ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน(MSMS 2008)... (ข้อมูลใหม่- 20 ธ.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด พฤศจิกายน 2554... (ข้อมูลใหม่- 15 ธ.ค. 54 )
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเ... (ข้อมูลใหม่- 14 ธ.ค. 54 )
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (... (ข้อมูลใหม่- 14 ธ.ค. 54 )
มาตรฐานค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง... (ข้อมูลใหม่- 13 ธ.ค. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554... (ข้อมูลใหม่- 13 ธ.ค. 54 )
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความเห็น (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย พ.ศ. ... วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เ... (ประชาสัมพันธ์- 9 ธ.ค. 54 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2554... (ประชาสัมพันธ์- 9 ธ.ค. 54 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ (คร... (ประชาสัมพันธ์- 8 ธ.ค. 54 )
การดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนมลพิษจากสารเคมีและคุณภาพน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธาน... (ประชาสัมพันธ์- 1 ธ.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-กันยายน 2554... (ข้อมูลใหม่- 24 พ.ย. 54 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนตุลาคม 2554 - พฤศจิกายน 2554... (สิ่งพิมพ์- 24 พ.ย. 54 )
กำหนดประเภทของแหล่งน้ำ ในแม่น้ำกุยบุรี ... (ข้อมูลใหม่- 23 พ.ย. 54 )
การดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนมลพิษจากสารเคมีและคุณภาพน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธาน... (ประชาสัมพันธ์- 17 พ.ย. 54 )
ผลปฏิบัติงาน ศูนย์ปฎิบัติการฯ ในช่วง 9-15 พ.ย. 2554... (ข้อมูลใหม่- 16 พ.ย. 54 )
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายในภาวะน้ำท่วม... (ข้อมูลใหม่- 16 พ.ย. 54 )
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาหลังน้ำลด... (ข้อมูลใหม่- 16 พ.ย. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ตุลาคม 2554...... (ข้อมูลใหม่- 11 พ.ย. 54 )
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒๔ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๒๕๕๔... (ข้อมูลใหม่- 9 พ.ย. 54 )
ผลปฏิบัติงาน ศูนย์ปฎิบัติการฯ ในช่วง 1-8 พ.ย. 2554... (ข้อมูลใหม่- 9 พ.ย. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554... ...... (ข้อมูลใหม่- 4 พ.ย. 54 )
ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บร... (ประชาสัมพันธ์- 3 พ.ย. 54 )
ผลปฏิบัติงาน ศูนย์ปฎิบัติการฯ ในช่วง 27-31 ต.ค. 2554... (ข้อมูลใหม่- 2 พ.ย. 54 )
การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ในภาวะอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ... (ประชาสัมพันธ์- 21 ต.ค. 54 )
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย ฉบับที่ ๓ วันที่ ๑๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔... (ประชาสัมพันธ์- 21 ต.ค. 54 )
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553... (สิ่งพิมพ์- 19 ต.ค. 54 )
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔... (ประชาสัมพันธ์- 17 ต.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด กันยายน 2554...... (ข้อมูลใหม่- 12 ต.ค. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2554... ...... (ข้อมูลใหม่- 10 ต.ค. 54 )
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย วันที่ ๓ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔... (ประชาสัมพันธ์- 10 ต.ค. 54 )
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557 ... (ประชาสัมพันธ์- 5 ต.ค. 54 )
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ... (ประชาสัมพันธ์- 5 ต.ค. 54 )
เอกสารเรื่อง "สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง (Obsolete Pesticides)"... (สิ่งพิมพ์- 5 ต.ค. 54 )
ประกาศกองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนแล... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 4 ต.ค. 54 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางการปกครองสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก และอาคารประเภท ... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 29 ก.ย. 54 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางการปกครองสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 29 ก.ย. 54 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางการปกครองสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 29 ก.ย. 54 )
วารสาร ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (13) ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2554... (สิ่งพิมพ์- 27 ก.ย. 54 )
สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ และเสียง ปี 2553... (สิ่งพิมพ์- 27 ก.ย. 54 )
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2554 ... (สิ่งพิมพ์- 26 ก.ย. 54 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2554 - กันยายน 2554... (สิ่งพิมพ์- 26 ก.ย. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-สิงหาคม 2554...... (ข้อมูลใหม่- 22 ก.ย. 54 )
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (สิ่งพิมพ์- 21 ก.ย. 54 )
รายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำจากนาข้าว และการจัดการ... (สิ่งพิมพ์- 20 ก.ย. 54 )
รายงานการประชุม เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสียมาตรา ๗๓ ... (ประชาสัมพันธ์- 19 ก.ย. 54 )
ร่างเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 33-2/2554 วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้... (ข้อมูลใหม่- 14 ก.ย. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด สิงหาคม 2554...... (ข้อมูลใหม่- 14 ก.ย. 54 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2554... (ข้อมูลใหม่- 13 ก.ย. 54 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 12 ก.ย. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554... ... (ข้อมูลใหม่- 5 ก.ย. 54 )
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานสำหรับท้องถิ่น... (สิ่งพิมพ์- 1 ก.ย. 54 )
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำของแต่ละจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - มิ.ย. 54) ... (ข้อมูลใหม่- 31 ส.ค. 54 )
รายละเอียดการจ้างพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 (ภายในวันที่ 5 กันยายน 2554)... (ข้อมูลใหม่- 31 ส.ค. 54 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษ... (ประชาสัมพันธ์- 31 ส.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-กรกฎาคม 2554...... (ข้อมูลใหม่- 30 ส.ค. 54 )
เอกสารการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท วันที... (ประชาสัมพันธ์- 26 ส.ค. 54 )
เอกสารการประชุมครั้งที่ 3 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแล... (ประชาสัมพันธ์- 19 ส.ค. 54 )
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554 ... (สิ่งพิมพ์- 16 ส.ค. 54 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2554 ... (สิ่งพิมพ์- 16 ส.ค. 54 )
เอกสารการประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย มาตรา ๗๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 16 ส.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด กรกฎาคม 2554... (ข้อมูลใหม่- 15 ส.ค. 54 )
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test)... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 15 ส.ค. 54 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม ่(Reduce Reuse... (ข้อมูลใหม่- 11 ส.ค. 54 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม/มิถุนายน/กรกฎาคม 2554... (ประชาสัมพันธ์- 5 ส.ค. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554... (ข้อมูลใหม่- 2 ส.ค. 54 )
โครงการ "ทำดีเพื่อแผ่นดิน รวมพลังลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ใต้ร่มพระบารมี "... (ข้อมูลใหม่- 26 ก.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด มิถุนายน 2554... (ข้อมูลใหม่- 14 ก.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-มิถุนายน 2554...... (ข้อมูลใหม่- 11 ก.ค. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554... (ประชาสัมพันธ์- 7 ก.ค. 54 )
หนังสือ "รู้รอบทิศมลพิษทางอากาศ"... (สิ่งพิมพ์- 5 ก.ค. 54 )
การฝึกอบรมเรื่อง การตรวจสอบ ฟื้นฟู และประเมินความเสียหายจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษ... (รายงาน/รายงานการประชุม- 1 ก.ค. 54 )
แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูล... (ข้อมูลใหม่- 30 มิ.ย. 54 )
สรุปรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม ... (รายงาน/รายงานการประชุม- 27 มิ.ย. 54 )
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพ... (ประชาสัมพันธ์- 23 มิ.ย. 54 )
มลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ: ปัญหาและแนวทาง... (ประชาสัมพันธ์- 23 มิ.ย. 54 )
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2552... (สิ่งพิมพ์- 17 มิ.ย. 54 )
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ ... (ประชาสัมพันธ์- 17 มิ.ย. 54 )
เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณา... (ประชาสัมพันธ์- 15 มิ.ย. 54 )
เอกสาร จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2554... (สิ่งพิมพ์- 13 มิ.ย. 54 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การกำหนดแรงจูงใจเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติราชการ ... (ประชาสัมพันธ์- 10 มิ.ย. 54 )
เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 32-1/2554 วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 202 คพ... (รายงาน/รายงานการประชุม- 9 มิ.ย. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด พฤษภาคม 2554... (ข้อมูลใหม่- 9 มิ.ย. 54 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2554 - พฤษภาคม 2554... (สิ่งพิมพ์- 7 มิ.ย. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554... (ข้อมูลใหม่- 3 มิ.ย. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-พฤษภาคม 2554... (ข้อมูลใหม่- 3 มิ.ย. 54 )
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์วิชาการในการคัดแยก เก็บกักขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (Criteria and Requirements f... (ประชาสัมพันธ์- 26 พ.ค. 54 )
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำของแต่ละจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - มี.ค. 54)... (ข้อมูลใหม่- 20 พ.ค. 54 )
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Regional Workshop on Improvement of Sanitation Issue in Asia ... (ประชาสัมพันธ์- 18 พ.ค. 54 )
รายงานสำหรับผู้บริหารเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET)... (สิ่งพิมพ์- 12 พ.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC-เมษายน 2554... (ข้อมูลใหม่- 10 พ.ค. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2554... (ข้อมูลใหม่- 10 พ.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด เมษายน 2554... (ข้อมูลใหม่- 10 พ.ค. 54 )
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Application Sustainability Assessment of Technologies (SAT) for Integrated Solid Wa... (ประชาสัมพันธ์- 9 พ.ค. 54 )
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Second consultation workshop on "Waste" วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 ณ ประเทศญี่ปุ... (ประชาสัมพันธ์- 9 พ.ค. 54 )
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Solid Waste Management; a Workshop for Policy Makers วันที่ 21 -23 มิถุน... (ประชาสัมพันธ์- 9 พ.ค. 54 )
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง ) ประกาศ คพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ ออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการสถานที... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 6 พ.ค. 54 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2554... (ประชาสัมพันธ์- 4 พ.ค. 54 )
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง ) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจา... (ประชาสัมพันธ์- 29 เม.ย. 54 )
การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ... (ประชาสัมพันธ์- 26 เม.ย. 54 )
จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554... (สิ่งพิมพ์- 19 เม.ย. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด มีนาคม 2554... (ข้อมูลใหม่- 19 เม.ย. 54 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2554... (ประชาสัมพันธ์- 8 เม.ย. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน มีนาคม... (ประชาสัมพันธ์- 7 เม.ย. 54 )
เอกสารประกอบการสัมมนา "แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่... (ประชาสัมพันธ์- 7 เม.ย. 54 )
คู่มือการจัดการกลิ่นจากฟาร์มสัตว์ปีก ... (สิ่งพิมพ์- 21 มี.ค. 54 )
คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร... (ข้อมูลใหม่- 18 มี.ค. 54 )
เอกสารประกอบการประชุม (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย... (ข้อมูลใหม่- 17 มี.ค. 54 )
คู่มือการจัดการน้ำเสียโดยภูมิปัญญาไทย ... (สิ่งพิมพ์- 15 มี.ค. 54 )
คู่มือปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากกิจกรรมการเกษตร ... (สิ่งพิมพ์- 15 มี.ค. 54 )
คู่มือการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ เอบีอาร์ ... (สิ่งพิมพ์- 15 มี.ค. 54 )
คู่มือการประเมินน้ำทิ้งและปริมาณมลพิษจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ... (สิ่งพิมพ์- 15 มี.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด กุมภาพันธ์ 2554... (ข้อมูลใหม่- 15 มี.ค. 54 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2553 - มกราคม 2554... (สิ่งพิมพ์- 10 มี.ค. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ... (ประชาสัมพันธ์- 8 มี.ค. 54 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ในการคัดพื้นที่ การออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชนฯ... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 8 มี.ค. 54 )
คู่มือปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ... (สิ่งพิมพ์- 7 มี.ค. 54 )
คู่มือวิธีปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ... (สิ่งพิมพ์- 7 มี.ค. 54 )
เอกสาร: คู่มือประชาชน รักษ์น้ำ....รักษ์สิ่งแวดล้อม ... (สิ่งพิมพ์- 3 มี.ค. 54 )
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ... (ประชาสัมพันธ์- 28 ก.พ. 54 )
แบบสำรวจข้อมูลการประเมินอันตรายจากสารเคมี (Hazard Analysis) สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเล... (ข้อมูลใหม่- 25 ก.พ. 54 )
เอกสารประกอบการสัมมนาร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ว... (ประชาสัมพันธ์- 25 ก.พ. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด มกราคม 2554... (ข้อมูลใหม่- 15 ก.พ. 54 )
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการจัดทำทำเนียบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง... (ประชาสัมพันธ์- 11 ก.พ. 54 )
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 8 ก.พ. 54 )
ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๔... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 4 ก.พ. 54 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2554... (ข้อมูลใหม่- 3 ก.พ. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2554... (ข้อมูลใหม่- 1 ก.พ. 54 )
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโรงโม่บดหรือย่อยหิน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ... (ประชาสัมพันธ์- 27 ม.ค. 54 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553 ... (สิ่งพิมพ์- 27 ม.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำเดือนมกราคม 2554... (ข้อมูลใหม่- 27 ม.ค. 54 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานกรมควบคุมมลพิษ... (ข้อมูลใหม่- 24 ม.ค. 54 )
จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 ... (สิ่งพิมพ์- 19 ม.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ธันวาคม 2553... (ข้อมูลใหม่- 17 ม.ค. 54 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2553... (ประชาสัมพันธ์- 12 ม.ค. 54 )
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิเคราะห์มลพิษในการทดสอบมลพิษจากยานพาหนะ (ดีเซลเล็ก) ... (ประชาสัมพันธ์- 11 ม.ค. 54 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553... (ข้อมูลใหม่- 6 ม.ค. 54 )
เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ ๑ โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูล... (ข้อมูลใหม่- 5 ม.ค. 54 )
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงาน และวิธีลงเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๓ ... (ข้อมูลใหม่- 5 ม.ค. 54 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด ตุลาคม-พฤศจิกายน 2553... ... (ข้อมูลใหม่- 23 ธ.ค. 53 )
รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2553 ... (สิ่งพิมพ์- 23 ธ.ค. 53 )
คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ... (สิ่งพิมพ์- 20 ธ.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC...... (ข้อมูลใหม่- 20 ธ.ค. 53 )
วารสารข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553 ... (สิ่งพิมพ์- 20 ธ.ค. 53 )
เอกสารประกอบการศึกษาดูงานเยี่ยมชมการดำเนินงานของ คพ. ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศเวียดนาม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเช... (ข้อมูลใหม่- 17 ธ.ค. 53 )
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตเครื่องมือวิเคราะห์มลพิษในการทดสอบมลพิษจากยานพาหนะ (ดีเซลเล็ก)... (ข้อมูลใหม่- 15 ธ.ค. 53 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการประชาสัมพันธ์รวมพลัง ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี... (ข้อมูลใหม่- 9 ธ.ค. 53 )
กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด...... (ข้อมูลใหม่- 8 ธ.ค. 53 )
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี ๒๕๕๔... (ข้อมูลใหม่- 7 ธ.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด... (ข้อมูลใหม่- 7 ธ.ค. 53 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ หลักเกณฑ์วิชาการ ในการควบคุม ดูแล การดำเนินงานของร้านค้าของเก่า ... (ข้อมูลใหม่- 3 ธ.ค. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553... (ข้อมูลใหม่- 3 ธ.ค. 53 )
การดำเนินงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก... (สิ่งพิมพ์- 24 พ.ย. 53 )
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ School of Architecture and the Built Environment ศึกษาดูงานในกรมควบคุมมลพิษ... (ข้อมูลใหม่- 24 พ.ย. 53 )
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 31-4/2553... (ข้อมูลใหม่- 24 พ.ย. 53 )
กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตรฯ ... (ข้อมูลใหม่- 22 พ.ย. 53 )
ประกาศ ทส. จำนวน 2 ฉบับ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษฯ และ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ... (ข้อมูลใหม่- 19 พ.ย. 53 )
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 22... (สิ่งพิมพ์- 19 พ.ย. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,IRPC... (ข้อมูลใหม่- 16 พ.ย. 53 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเล... (ข้อมูลใหม่- 15 พ.ย. 53 )
[ร่าง] เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ... (ข้อมูลใหม่- 15 พ.ย. 53 )
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2553... (สิ่งพิมพ์- 12 พ.ย. 53 )
หมายเหตุมลพิษ ฉบับที่ 22 ปีที่ 6 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2553... (ประชาสัมพันธ์- 8 พ.ย. 53 )
เอกสารประกอบการประชุมโครงการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ฯครั้งที่ ๑ ... (ข้อมูลใหม่- 5 พ.ย. 53 )
รายชื่อหน่วยงานที่มีการผลิตสารสกัดชีวภาพสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นเน่าเหม็น... (ข้อมูลใหม่- 5 พ.ย. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553... (ข้อมูลใหม่- 5 พ.ย. 53 )
งานรวมพลคนจักรยานทั่วประเทศ Car Free Day 2010... (ประชาสัมพันธ์- 22 ต.ค. 53 )
คู่มือการดำเนินการเบื้องต้นเมื่อพบเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย... (สิ่งพิมพ์- 22 ต.ค. 53 )
คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน... (สิ่งพิมพ์- 22 ต.ค. 53 )
คู่มือแนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย... (สิ่งพิมพ์- 22 ต.ค. 53 )
รายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ำ เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ประจำปี 2552 ... (สิ่งพิมพ์- 20 ต.ค. 53 )
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำของแต่ละจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)... (ข้อมูลใหม่- 15 ต.ค. 53 )
(ร่าง)เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 30-3/2553 ... (ประชาสัมพันธ์- 15 ต.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาบตาพุด - กันยายน 2553... (ข้อมูลใหม่- 14 ต.ค. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2553... (ข้อมูลใหม่- 14 ต.ค. 53 )
คู่มือประชาชน การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า... (สิ่งพิมพ์- 5 ต.ค. 53 )
คู่มือการประเมินปริมาณน้ำเสียและปริมาณมลพิษจากการเลี้ยงสุกร... (สิ่งพิมพ์- 4 ต.ค. 53 )
คู่มือการเก็บและวิเคราะห์กลิ่นจากฟาร์มสุกรด้วยการดม (Sensory Test)... (สิ่งพิมพ์- 4 ต.ค. 53 )
คู่มือแนวทางการจัดการกลิ่นจากฟาร์มสุกร... (สิ่งพิมพ์- 4 ต.ค. 53 )
เอกสารประกอบ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเตาเผา ขยะมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วน... (ข้อมูลใหม่- 28 ก.ย. 53 )
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 21... (สิ่งพิมพ์- 28 ก.ย. 53 )
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ... (ข้อมูลใหม่- 27 ก.ย. 53 )
บทความ เรื่อง การจัดทำโครงการความร่วมมืออาเซียน... (สิ่งพิมพ์- 27 ก.ย. 53 )
บทความ เรื่อง รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ... (รายงาน/รายงานการประชุม- 21 ก.ย. 53 )
วารสารข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2553 ... (ประชาสัมพันธ์- 21 ก.ย. 53 )
เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรม KM คุยกันตอนเที่ยง ตอน พลาสติกและโฟม.....ตัวเอกหรือตัวร้าย... (ข้อมูลใหม่- 16 ก.ย. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - สิงหาคม 2553... (ข้อมูลใหม่- 15 ก.ย. 53 )
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น "ทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทย" ในวันที่ 7 กันยายน 2553... (ข้อมูลใหม่- 13 ก.ย. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)(รายงาน ณ วันที่ 8 ก.ย. 2553)... (ข้อมูลใหม่- 13 ก.ย. 53 )
(ร่าง)เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 29-2/2553 ... (ประชาสัมพันธ์- 13 ก.ย. 53 )
รายงานโครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ก... (ข้อมูลใหม่- 8 ก.ย. 53 )
เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรม KM คุยกันตอนเที่ยง ตอน การจัดการ 3Rs ในอาคาร คพ.... (ข้อมูลใหม่- 6 ก.ย. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ... (ข้อมูลใหม่- 6 ก.ย. 53 )
สรุปผลการประชุม The Regional Workshop of the Greater Mekong (GMS) on National Strategy of Integrated Solid Waste Managem... (รายงาน/รายงานการประชุม- 1 ก.ย. 53 )
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง... (สิ่งพิมพ์- 27 ส.ค. 53 )
รายงานประจำปี สำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2552 ... (สิ่งพิมพ์- 24 ส.ค. 53 )
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2552 ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี 2550 - 2559... (สิ่งพิมพ์- 20 ส.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - กรกฎาคม 2553... (รายงาน/รายงานการประชุม- 18 ส.ค. 53 )
นโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 - 2584) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3... (สิ่งพิมพ์- 17 ส.ค. 53 )
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ... (รายงาน/รายงานการประชุม- 17 ส.ค. 53 )
ฐานความรู้การจัดการกลิ่น ... (ข้อมูลใหม่- 17 ส.ค. 53 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2553... (ประชาสัมพันธ์- 11 ส.ค. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553... (ประชาสัมพันธ์- 11 ส.ค. 53 )
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2552... (รายงาน/รายงานการประชุม- 10 ส.ค. 53 )
เอกสารการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง บทบาทของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่นต่อการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้... (ประชาสัมพันธ์- 10 ส.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)(รายงาน ณ วันที่ 29 ก.ค. 2553)... (ข้อมูลใหม่- 2 ส.ค. 53 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ... (ประชาสัมพันธ์- 30 ก.ค. 53 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน... (ประชาสัมพันธ์- 29 ก.ค. 53 )
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 20... (สิ่งพิมพ์- 29 ก.ค. 53 )
เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่... (ประชาสัมพันธ์- 28 ก.ค. 53 )
ประกาศ ทส. จำนวน 5 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป วันที่ 16 กรกฎาคม 2553... (ประชาสัมพันธ์- 23 ก.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - มิถุนายน 2553... (ข้อมูลใหม่- 14 ก.ค. 53 )
ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2553 ... (สิ่งพิมพ์- 8 ก.ค. 53 )
เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 7-2/2553... (ประชาสัมพันธ์- 8 ก.ค. 53 )
Development of Environmental and Emission Standards of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Thailand... (สิ่งพิมพ์- 7 ก.ค. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ... (ประชาสัมพันธ์- 6 ก.ค. 53 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม - มีนาคม 2553... (ประชาสัมพันธ์- 2 ก.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)(รายงาน ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2553)... (ข้อมูลใหม่- 30 มิ.ย. 53 )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว" ประจำปี 2553... (ข้อมูลใหม่- 17 มิ.ย. 53 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ... (ประชาสัมพันธ์- 14 มิ.ย. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - พฤษภาคม 2553... (ข้อมูลใหม่- 11 มิ.ย. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)(รายงาน ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2553)... (ข้อมูลใหม่- 9 มิ.ย. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ... (ประชาสัมพันธ์- 2 มิ.ย. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - เมษายน 2553...... (ข้อมูลใหม่- 31 พ.ค. 53 )
รวมกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน... (สิ่งพิมพ์- 25 พ.ค. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ... (ประชาสัมพันธ์- 25 พ.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)(รายงาน ณ วันที่ 7 พ.ค. 2553)...... (ข้อมูลใหม่- 10 พ.ค. 53 )
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2553 กรมควบคุมมลพิษ... (ประชาสัมพันธ์- 6 พ.ค. 53 )
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 ... (สิ่งพิมพ์- 6 พ.ค. 53 )
คู่มือเยาวชนรวมพลังพิทักษ์สายน้ำ... (สิ่งพิมพ์- 29 เม.ย. 53 )
ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2553... (ประชาสัมพันธ์- 23 เม.ย. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - มีนาคม 2553... (ข้อมูลใหม่- 21 เม.ย. 53 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในเม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ เวฬุ ประแสร์ และพังราด... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 8 เม.ย. 53 )
คพ. ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)... (ข้อมูลใหม่- 2 เม.ย. 53 )
เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศและเสียง สมุดภาพระบายสี ชุดเป็นเพื่อนกับรถสะอาด (พิมพ์ครั้งที่ 2) ... (ประชาสัมพันธ์- 2 เม.ย. 53 )
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล... (ประชาสัมพันธ์- 2 เม.ย. 53 )
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 31 มี.ค. 53 )
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 31 มี.ค. 53 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552... (สิ่งพิมพ์- 30 มี.ค. 53 )
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากา... (ประชาสัมพันธ์- 26 มี.ค. 53 )
เอกสาร : การบรรยายของ คพ. ในระหว่างการศึกษาดูงาน ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์... (ข้อมูลใหม่- 26 มี.ค. 53 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดรายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างไอน้ำมันเบนซินฯ... (ประชาสัมพันธ์- 22 มี.ค. 53 )
ตัวอย่างแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนฯ ... (ประชาสัมพันธ์- 22 มี.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - กุมภาพันธ์ 2553... (ข้อมูลใหม่- 22 มี.ค. 53 )
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2552 ... (ประชาสัมพันธ์- 17 มี.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)(รายงาน ณ วันที่ 11 มี.ค. 2553)... (ข้อมูลใหม่- 16 มี.ค. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ... (ข้อมูลใหม่- 3 มี.ค. 53 )
ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ... (ประชาสัมพันธ์- 2 มี.ค. 53 )
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2552 ...... (สิ่งพิมพ์- 24 ก.พ. 53 )
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552... (ประชาสัมพันธ์- 23 ก.พ. 53 )
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553... (ข้อมูลใหม่- 17 ก.พ. 53 )
[ร่าง] เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซาก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส... (ข้อมูลใหม่- 17 ก.พ. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - มกราคม 2553... (ข้อมูลใหม่- 16 ก.พ. 53 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เรื่อง... (ประชาสัมพันธ์- 16 ก.พ. 53 )
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ... (ประชาสัมพันธ์- 4 ก.พ. 53 )
ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ... (สิ่งพิมพ์- 27 ม.ค. 53 )
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 17... (ประชาสัมพันธ์- 26 ม.ค. 53 )
แบบสำรวจข้อมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ... (ข้อมูลใหม่- 21 ม.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - ธันวาคม 2552... (ข้อมูลใหม่- 20 ม.ค. 53 )
ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ และกำหนดให้โรงไฟฟ้าใหม่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จ... (ประชาสัมพันธ์- 20 ม.ค. 53 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)(รายงาน ณ วันที่ 11 ม.ค. 2553)... (ข้อมูลใหม่- 14 ม.ค. 53 )
ประกาศ ทส. ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 3ง วันที่ 11 มกราคม 2553... (ประชาสัมพันธ์- 14 ม.ค. 53 )
เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศและเสียง สมุดภาพระบายสี ชุดเป็นเพื่อนกับรถสะอาด สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป... (ประชาสัมพันธ์- 11 ม.ค. 53 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินงาน การสัมมนาทางวิชาการ การจัดการมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต ... (ข้อมูลใหม่- 29 ธ.ค. 52 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ เดือน พ.ย. 52... (ข้อมูลใหม่- 23 ธ.ค. 52 )
คู่มือ สืบหาแหล่งที่มาของการระบายมลพิษ... (สิ่งพิมพ์- 16 ธ.ค. 52 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs) (รายงาน ณ วันที่ 27 พ.ย. 2552) ... (ข้อมูลใหม่- 3 ธ.ค. 52 )
Development of Environmental and Emission Standards of Volatile Organic Copmpounds (VOCs) in Thailand... (ประชาสัมพันธ์- 1 ธ.ค. 52 )
แผ่นพับ...การหลบภัยสารเคมี (Shelter In Place) ... (สิ่งพิมพ์- 30 พ.ย. 52 )
วีดีทัศน์: การหลบภัยสารเคมี (Shelter In Place)... (ข้อมูลใหม่- 30 พ.ย. 52 )
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 16... (ประชาสัมพันธ์- 25 พ.ย. 52 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - ตุลาคม 2552... (ข้อมูลใหม่- 24 พ.ย. 52 )
คู่มือ การทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย(Composting) ... (สิ่งพิมพ์- 19 พ.ย. 52 )
เอกสาร: การบรรยายของ คพ. ในระหว่างการศึกษาดูงานของAITและกระทรวงโยธาธิการของประเทศอินโดนีเซีย ... (ข้อมูลใหม่- 13 พ.ย. 52 )
การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ครั้งที่ 10 (10th AMME) และการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควั... (ข้อมูลใหม่- 11 พ.ย. 52 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552... (สิ่งพิมพ์- 10 พ.ย. 52 )
โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"... (ข้อมูลใหม่- 9 พ.ย. 52 )
ผลการประชุม Workshop 2009 of the Asian Network for Prevention of Illegal Transboundary Movement for Hazardous Wastes ... (ข้อมูลใหม่- 27 ต.ค. 52 )
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษฯ ฉบับที่ 5 และ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2552)... (กฎหมาย/มาตรฐาน- 22 ต.ค. 52 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตเครื่องตรวจจับสารเคมี (Portable Chemical Identifier)... (ประชาสัมพันธ์- 22 ต.ค. 52 )
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535(พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม)... (ข้อมูลใหม่- 20 ต.ค. 52 )
ขอเชิญชวนทดลองและให้คำแนะนำ โปรแกรมการคำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการขยะมูลฝอย... (ข้อมูลใหม่- 20 ต.ค. 52 )
โปรแกรมการคำนวณอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย... (ข้อมูลใหม่- 20 ต.ค. 52 )
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2552 ... (ข้อมูลใหม่- 19 ต.ค. 52 )
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2552 ... (สิ่งพิมพ์- 15 ต.ค. 52 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs) (รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552) ... (ข้อมูลใหม่- 13 ต.ค. 52 )
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ - กันยายน 2552... (ข้อมูลใหม่- 13 ต.ค. 52 )
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ... (บริการใหม่- 12 ต.ค. 52 )
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552 ... (รายงาน/รายงานการประชุม- 1 ต.ค. 52 )
สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2551 ... (สิ่งพิมพ์- 28 ก.ย. 52 )
สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552... (ข้อมูลใหม่- 28 ก.ย. 52 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตของงานติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี และจำนวน 3 สถานี ... (ประชาสัมพันธ์- 24 ก.ย. 52 )
บทความเรื่อง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมนัดพิเศษในเรื่องการจัดการป่าพรุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ... (ข้อมูลใหม่- 23 ก.ย. 52 )
บทความเรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 20และการประชุมฯ +3 ครั้งที่ 6 ... (ข้อมูลใหม่- 23 ก.ย. 52 )
สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552 (ข้อมูลใหม่ - 28 ก.ย. 52 )
สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงปี 2551 (สิ่งพิมพ์ - 28 ก.ย. 52 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตของงานติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี และจำนวน 3 สถานี หมดเขต 29 กันยายน 2552 (ดาวน์โหลด - 24 ก.ย. 52)
เอกสาร: บทความ เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 20 (ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment: ASOEN) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม +3 ครั้งที่ 6 (ASEAN plus Three Senior Officials Meeting on the Environment: SOME) ( ดาวน์โหลด - 23 ก.ย. 52)
เอกสาร: บทความ เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมนัดพิเศษในเรื่องการจัดการป่าพรุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Special ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: SMME) ( ดาวน์โหลด - 23 ก.ย. 52)
เอกสาร: บทความ เรื่อง การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยภายใต้กรอบอาเซียน ( ดาวน์โหลด - 23 ก.ย. 52)
เอกสาร: บทความ เรื่อง แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ดาวน์โหลด - 23 ก.ย. 52)
ขอเชิญให้ความเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2)ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ดาวน์โหลด - 22 ก.ย. 52)
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ( ดาวน์โหลด - 22 ก.ย. 52)
คพ. กับการมีส่วนร่วมของประชาชน (ปรับปรุง - 17 ก.ย. 52)
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 ( สิ่งพิมพ์ - 15 ก.ย. 52 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ หมดเขต 19 กันยายน 2552 (ดาวน์โหลด - 14 ก.ย. 52)
การประชุม เรื่อง การกำหนดค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ( ดาวน์โหลด - 10 ก.ย. 52)
รายงานประจำปี สำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2551 ( สิ่งพิมพ์ - 4 ก.ย. 52 )
รายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552 เรื่อง การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552) (ข้อมูลใหม่ - 4 ก.ย. 52)
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2552 ( สิ่งพิมพ์ - 1 ก.ย. 52 )
คพ. กับการมีส่วนร่วมของประชาชน (ข้อมูลใหม่ - 25 ส.ค. 52)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ดาวน์โหลด - 24 ส.ค. 52)
ขอเชิญชวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ อปท. ภายใต้กิจกรรมการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การให้คำแนะนำ ทางเทคนิคในการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินคุณภาพการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MSMS 2008) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ดาวน์โหลด - 17 ส.ค. 52 )
ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2552 ( สิ่งพิมพ์ - 7 ส.ค. 52 )
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม - มีนาคม 2552 ( สิ่งพิมพ์ - 6 ส.ค. 52 )
คู่มือประชาชน "ลดเสียงรถตุ๊กตุ๊ก"(สิ่งพิมพ์ - 5 ส.ค. 52)
สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551(สิ่งพิมพ์ - 27 ก.ค. 52)
เอกสาร: แบบสอบถามการจัดทำทำเนียบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง( ดาวน์โหลด - 21 ก.ค. 52)
เอกสาร: โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลดคัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ( ดาวน์โหลด - 17 ก.ค. 52)
(ร่าง)เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 27-1/2552 วันที่ 13 กรกฏาคม 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น. ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ ( ดาวน์โหลด - 10 ก.ค. 52)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินของกรมควบคุมมลพิษ (ข้อมูลใหม่ - 3 ก.ค. 52)
ปฎิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต ( สิ่งพิมพ์ - 30 มิ.ย. 52 )
เค้าโครงรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551 (ข้อมูลใหม่ - 30 มิ.ย. 52)
ขอเชิญชวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตอบ แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของ อปท. ในการดำเนินงานของ กรมควบคุมมลพิษ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน หมดเขต 30 มิถุนายน 2552 (ดาวน์โหลด - 5 มิ.ย. 52 )
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ( สิ่งพิมพ์ - 2 มิ.ย. 52 )
เอกสาร: การบรรยายของ คพ. ในระหว่างการศึกษาดูงาน ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) และบุคลากรจาก The Directorate of Human Settlements Ministry of Public Works ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คพ. ( ดาวน์โหลด - 27 พ.ค. 52)
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ( ดาวน์โหลด - 22 พ.ค. 52)
แผนปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552 – 2554 เรื่อง การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( ดาวน์โหลด - 19 พ.ค. 52)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย (ดาวน์โหลด - 18 พ.ค. 52)
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สิ่งพิมพ์ - 15 พ.ค. 52)
แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ( ดาวน์โหลด - 15 พ.ค. 52)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ( ดาวน์โหลด - 7 พ.ค. 52)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งตำบล และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ ( ดาวน์โหลด - 6 พ.ค. 52)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน (ดาวน์โหลด - 1 พ.ค.. 52 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่... (พ.ศ.๒๕๕๒) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ร่างประกาศฯ ฉบับหลังจากรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) (ดาวน์โหลด - 30 เม.ย. 52 )
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว” ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมบุษราคัม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ( ดาวน์โหลด - 30 เม.ย.52 )
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ( สิ่งพิมพ์ - 30 เม.ย.52 )
สรุปการประชุม Asia 3R High-level Seminar และ Asia Regional Seminar for Sustainable Resource Management ( ดาวน์โหลด - 29 เม.ย. 52)
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551 ( สิ่งพิมพ์ - 7 เม.ย. 52 )
ข่าวสารอากาศและเสียง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2552 ( สิ่งพิมพ์ - 3 เม.ย. 52 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ดาวน์โหลด - 3 เม.ย. 52)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่... (พ.ศ.๒๕๕๒) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ดาวน์โหลด - 27 มี.ค. 52 )
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ดาวน์โหลด - 23 มี.ค. 52)
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ ( ดาวน์โหลด - 18 มี.ค. 52)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ เรื่อง กำหนดให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ (ดาวน์โหลด - 18 มี.ค. 52 )
คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับชุมชน (สิ่งพิมพ์ - 17 มี.ค. 52 )
คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับบ้านเรือน (สิ่งพิมพ์ - 17 มี.ค. 52 )
คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับร้านอาหาร (สิ่งพิมพ์ - 17 มี.ค. 52 )
คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับสถานีบริการ (สิ่งพิมพ์ - 17 มี.ค. 52 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551-2554) (ดาวน์โหลด - 17 มี.ค. 52)
เอกสารประกอบการประชุมการพิจารณากำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป สำหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม 202 กรมควบคุมมลพิษ ( ดาวน์โหลด - 6 มี.ค. 52 )
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ( ดาวน์โหลด - 6 มี.ค. 52 )
โครงการ "รวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษทั่วไทย"(ใหม่ - 24 ก.พ. 52)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ กรอบแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ดาวน์โหลด - 19 ก.พ. 52)
กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเลย,อูน,เสียว,ลำปาว,ลำชี ( ดาวน์โหลด - 17 ก.พ. 52 )
จดหมายข่าวรักษ์ ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ( สิ่งพิมพ์ - 17 ก.พ. 52 )
รายงานประจำปีห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2551 ( สิ่งพิมพ์ - 10 ก.พ. 52 )
เพลงรณรงค์ "90 วัน รวมพลัง หยุดเผา บรรเทาโลกร้อน" : งดเผาลดหมอกควัน และ เลิกเผากันเถอะ (ดาวน์โหลด - 6 ก.พ. 52 )
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ( ดาวน์โหลด - 2 ก.พ. 52)
สิ่งพิมพ์ : แผ่นพับ...อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ( ดาวน์โหลด - 21 ม.ค. 52)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในพื้น ที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2552 ( ดาวน์โหลด - 19 ม.ค. 52)
จดหมายข่าว พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ( สิ่งพิมพ์- 16 ม.ค. 51 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการลดและนำกากของเสียมาใช้ประโยชน์ หมดเขต 12 กุมภาพันธ์ 2552 (ดาวน์โหลด - 14 ม.ค. 52 )
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยแบบแยกมีเทน ภายในวันที่ 12 มกราคม 2552 ( ดาวน์โหลด - 8 ม.ค. 52)
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.