การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่
  
 
ตารางสรุปประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตารางสรุปประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตารางสรุปประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ตารางสรุปประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ฉบับที่ข้าราชการ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นการปฏิบัติงานที่มา
1
(27 พ.ค 36)
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตจังหวัดของตนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 92 วันที่ 13 กรกฎาคม 2536
2
(27 พ.ค.36)
1. นายอำเภอทุกอำเภอ
2. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอทุกกิ่งอำเภอ
3. ผู้อำนวยการเขตทุกเขต
4. หัวหน้าสำนักงานเขตสาขาทุกสาขา
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตท้องที่ของตนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 92 วันที่ 13 กรกฎาคม 2536
3
(2 เม.ย.37)
1. หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองวิชาการ กรมเจ้าท่า
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เลขตำแหน่งที่ 736 กองวิชาการกรมเจ้าท่า
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั่วราชอาณาจักรราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 41 ง วันที่ 24 พฤษภาคม 2537
4
(26 ก.ค.37)
1. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
3. เลขานุการกรม
4. ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ
5. ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
6. ผู้อำนวยการสำนักจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
7. ผู้อำนวยการกองนิติการและเรื่องราวร้องทุกข์
8. ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการมลพิษ
9. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4
10.นิติกรซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทั่วราชอาณาจักรราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 76 ง วันที่ 22 กันยายน 2537
5
(9 ม.ค.40)
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. รองปลัดกรุงเทพมหานคร
4. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
5. ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
6. ผู้อำนวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัย
7. ข้าราชการในสังกัดกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตท้องที่กรุงเทพราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 16 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540
6
(9 ม.ค.40)
1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
2. ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเขตสาขา
3. หัวหน้าฝ่ายอนามัย สำนักงานเขต
4. หัวหน้างานอนามัย สำนักงานเขตสาขา
5. ข้าราชการในสังกัดฝ่ายอนามัย สำนักงานเขต ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตท้องที่ของตนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 16 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540
7
(2 เม.ย 41)
1. ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
2. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
3. ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ
4. ข้าราชการในสังกัดกองจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งดำรงตำแหน่งวิศวกรสุขาภิบาล หรือนักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 38 ง วันที่ 12 พฤษภาคม 2541
8
(23 ก.พ.43)
1. นายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล
2. ปลัดเมืองพัทยาสำหรับในเขตเมืองพัทยา
3. ประธานสภาตำบลสำหรับในเขตสภาตำบล
4. ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
5.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตท้องที่ของตนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 26 ง วันที่ 30 มีนาคม 2543
9
(19 ก.ค 44)
1. อธิบดีกรมปศุสัตว์
2. รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
3. ปศุสัตว์เขต
4. ปศุสัตว์จังหวัด
5. ผู้อำนวยการกองสัตวรักษ์
6. นายสัตว์แพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต
7. นายสัตว์แพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
8. นายสัตว์แพทย์ประจำกลุ่มงานควบคุมมลภาวะฟาร์มปศุสัตว์ กองสัตวรักษ์
9. นายสัตว์แพทย์ประจำกลุ่มงานบำบัดโรคสัตว์เล็ก กองสัตวรักษ์
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากการเลี้ยงสุกร ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 72 ง วันที่ 30 กรกฎาคม 2544
10
(10 พ.ค. 45)
ให้ยกเลิกความใน 3,4,5,6 ของ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 (2540) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"3.หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต
4.หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาขา
5.ข้าราชการในสังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
6.ข้าราชการในสังกัดงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาขา ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป "
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอน 47 ง วันที่ 11 มิถุนายน 2545
ยกเลิกการแต่งตั้ง 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามความใน1.แห่งประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (2540)
2. นายกเทศมนตรี, ปลัดเมืองพัทยา, ประธานสภาตำบล, ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 8 (2543)
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอน 47 ง วันที่ 11 มิถุนายน 2545

หมายเหตุ:อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ตารางสรุปประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ฉบับที่ข้าราชการ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นการปฏิบัติงานที่มา
1
(19 เม.ย.36)
1.อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2.รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
3. ผู้ตรวจการ กองตรวจการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
4. ข้าราชการในสังกัดกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ปฏิบัติการตาม มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 และ มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั่วราชอาณาจักรราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 93 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536
2
(19 เม.ย.36)
1.ผู้บังคับการตำรวจจราจร
2.รองผู้บังคับการตำรวจจราจรที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับตำรวจจราจร
3.ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร
4.สารวัตรงานควบคุมมลภาวะ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร
5.ผู้ตรวจการซึ่งประจำอยู่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาชา หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ปฏิบัติการตามมาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เฉพาะในเขตท้องที่ของตนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 93 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536
3
(11 ต.ค.38)
นายตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
สังกัดกองตำรวจน้ำทุกตำแหน่ง
ปฏิบัติการตามมาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เฉพาะในเขตท้องที่ของตนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 93 ง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2538
4
(9 ม.ค.40)
1.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2.ปลัดกรุงเทพมหานคร
3.รองปลัดกรุงเทพมหานคร
4.ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
5.ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
6.ผู้อำนวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
ปฏิบัติการตามมาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เฉพาะในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540
5
(9 ม.ค.40)
1.ผู้อำนวยการเขต
2.หัวหน้าสำนักงานเขตสาขา
3.ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
4.ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเขตสาขา
5.หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต
6.หัวหน้างานเทศกิจ สำนักงานเขตสาขา
7.ข้าราชการในสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับ 3 ขี้นไป
8.ข้าราชการในสังกัดงานเทศกิจ สำนักงานเขตสาขา ซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
9.ข้าราชการในสังกัดสำนักเทศกิจ ซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
10.หัวหน้าฝ่ายอนามัย สำนักงานเขต
11.หัวหน้างานอนามัย สำนักงานเขตสาขา
12.ข้าราชการในสังกัดฝ่ายอนามัย สำนักงานเขต ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
13.ข้าราชการในสังกัดงานอนามัย สำนักงานเขตสาขา ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
14.ข้าราชการในสังกัดสำนักอนามัย ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ปฏิบัติการตามมาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เฉพาะในเขตท้องที่ของตนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 16 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540
6
(6 พ.ค.41)
ให้ยกเลิกความใน 4 ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 19 เมษายน 2536 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "ข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษซึ่งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป"  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 49 ง วันที่ 18 มิถุนายน 2541
7
(9 พ.ค.43)
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง ระดับ 6 และ7
2. นักวิชาการขนส่ง ระดับ 3 ถึง ระดับ 6 ว.
3. เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับ 3 ถึง ระดับ 5
4. เจ้าหน้าที่ขนส่ง ระดับ 3 และ4
ปฏิบัติการตามมาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 51 ง วันที่ 5 มิถุนายน 2543
8
(10 พ.ค.45)
ให้ยกเลิกความใน 10,11,12,13 ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (2540) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 9 มกราคม 2540 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"10.หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต
11.หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาขา
12.ข้าราชการในสังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
13.ข้าราชการในสังกัดงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาขา ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป "
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 47 ง วันที่ 11 มิถุนายน 2545

หมายเหตุ:อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ตารางสรุปประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศวันที่ข้าราชการ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นการปฏิบัติงานที่มา
(9 ธ.ค.46)นายตำรวจตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สังกัดงานควบคุมมลภาวะ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการตาม มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เฉพาะในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 147ง วันที่ 25 ธันวาคม 2546
(27 ก.พ.47) 1. นายอำเภอทุกอำเภอ
2. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทุกกิ่งอำเภอ
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตท้องที่ของตนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 33ง วันที่ 22 มีนาคม 2547
(27 ก.พ.47)ให้ยกเลิก
1. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
3. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
4. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2540) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
10. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2545) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 33ง วันที่ 22 มีนาคม 2547

หมายเหตุ:อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยมาตรา 114 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม