| มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม | วิธีการรักษาตัวอย่างดิน|
| มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม |

มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม
ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย ค่ามาตรฐาน วิธีการตรวจวัด
1.สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound)
1) เบนซีน (Benzene) มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ต้องไม่เกิน 6.5 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) " ต้องไม่เกิน 2.5 "
3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) " ต้องไม่เกิน 3.5 "
4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) " ต้องไม่เกิน 0.5 "
5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน (cis-1,2-Dichloroethylene) ) " ต้องไม่เกิน 43 "
6) ทรานส์-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน (trans-1,2-Dichloroethylene) ) " ต้องไม่เกิน 63 "
7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) " ต้องไม่เกิน 89 "
8) เเอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ) " ต้องไม่เกิน 230 "
9) สไตรีน (Styrene) " ต้องไม่เกิน1,700 "
10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) " ต้องไม่เกิน 57 "
11) โทลูอีน (Toluene) " ต้องไม่เกิน 520 "
12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ) " ต้องไม่เกิน 28 "
13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) ) " ต้องไม่เกิน 630 "
14) ) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichloroethane) " ต้องไม่เกิน 8.4 "
15) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) " ต้องไม่เกิน 210 "
2. โลหะหนัก (Heavy metals)
1) สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ต้องไม่เกิน 3.9 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธี Atomic Absorption, Gaseous Hydride หรือวิธี Atomic Absorption, Borohydride Reduction หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cadmium and compounds)
" ต้องไม่เกิน 37 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, Direct Aspiration หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) " ต้องไม่เกิน 300 ใช้วิธี Coprecipitation หรือวิธี Colorimetric หรือวิธี Chelation/Extraction หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4) ตะกั่ว (Lead) " ต้องไม่เกิน 400 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, Direct Aspiration หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
5) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Manganese and compounds) " ต้องไม่เกิน 1,800 "
6) ปรอทและสารประกอบปรอท (Mercury and compounds) " ต้องไม่เกิน 23 ให้ใช้วิธี Cold-Vapor Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
7) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้ (Nickel, soluble salts) " ต้องไม่เกิน 1,600 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, Direct Aspiration หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
8) ซีลีเนียม (Selenium) " ต้องไม่เกิน 390 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธี Atomic Absorption, Gaseous Hydride หรือวิธี Atomic Absorption, Borohydride Reduction หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)
1)อะทราซีน (Atrazine)
มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ต้องไม่เกิน 22
ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) คลอเดน (Chlordane) " ต้องไม่เกิน 16 ใช้วิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3) 2,4-ดี (2,4-D) " ต้องไม่เกิน 690 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธี High Performance Liquid Chromatography/Thermal Extraction/Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4) ดีดีที (DDT) " ต้องไม่เกิน 17 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
5) ดิลดริน (Dieldrin) " ต้องไม่เกิน 0.3 "
6) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ) " ต้องไม่เกิน 1.1 "
7) เฮปตาคลอร์ อีพ็อกไซด์ (Heptachlor Epoxide) ) " ต้องไม่เกิน 0.5 "
8) ลินเดน (Lindane) " ต้องไม่เกิน 4.4 "
9) เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) " ต้องไม่เกิน 30 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4. สารพิษอื่น ๆ
1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)
มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ต้องไม่เกิน 0.6
ใช้วิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Thermal Extraction/Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวิธี Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) ไซยาไนด์และสารประกอบไซยาไนด์ (Cyanide and compounds) " ต้องไม่เกิน 11 ใช้วิธี Total and Amenable Cyanide: Distillation หรือวิธี Total Amenable Cyanide (Automated Colorimetric, with off-line Distillation) หรือวิธี Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3) พีซีบี (PCBs) " ต้องไม่เกิน 2.2 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ) " ต้องไม่เกิน 1.5 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

หมายเหตุ :1 วิธี Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency)
2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจาก การอยู่อาศัยและเกษตรกรรม
ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย ค่ามาตรฐาน วิธีการตรวจวัด
1.สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds)
1) เบนซีน (Benzene) มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ต้องไม่เกิน 15 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) " ต้องไม่เกิน 5.3 "
3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) " ต้องไม่เกิน 7.6 "
4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) " ต้องไม่เกิน 1.2 "
5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน (cis-1,2-Dichloroethylene) ) " ต้องไม่เกิน 150 "
6) ทรานส์-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน (trans-1,2-Dichloroethylene) ) " ต้องไม่เกิน 210 "
7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) " ต้องไม่เกิน 210 "
8) เเอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) ) " ต้องไม่เกิน 230 "
9) สไตรีน (Styrene) " ต้องไม่เกิน1,700 "
10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) " ต้องไม่เกิน 190 "
11) โทลูอีน (Toluene) " ต้องไม่เกิน 520 "
12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ) " ต้องไม่เกิน 61 "
13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) ) " ต้องไม่เกิน 1,400 "
14) ) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichloroethane) " ต้องไม่เกิน 19 "
15) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) " ต้องไม่เกิน 210 "
2. โลหะหนัก (Heavy metals)
1) สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ต้องไม่เกิน 27 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธี Atomic Absorption, Gaseous Hydride หรือวิธี Atomic Absorption, Borohydride Reduction หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cadmium and compounds)
" ต้องไม่เกิน 810 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic
Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption,
Direct Aspiration หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) " ต้องไม่เกิน 640 ใช้วิธี Coprecipitation หรือวิธี Colorimetric หรือวิธี Chelation/Extraction หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4) ตะกั่ว (Lead) " ต้องไม่เกิน 750 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, Direct Aspiration หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
5) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Manganese and compounds) " ต้องไม่เกิน 32,000 "
6) ปรอทและสารประกอบปรอท (Mercury and compounds) " ต้องไม่เกิน 610 ให้ใช้วิธี Cold-Vapor Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
7) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้ (Nickel, soluble salts) " ต้องไม่เกิน 41,000 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, Direct Aspiration หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
8) ซีลีเนียม (Selenium) " ต้องไม่เกิน 10,000 ใช้วิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวิธี Atomic Absorption, Gaseous Hydride หรือวิธี Atomic Absorption, Borohydride Reduction หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)
1)อะทราซีน (Atrazine)
มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ต้องไม่เกิน 110
ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) คลอเดน (Chlordane) " ต้องไม่เกิน 110 ใช้วิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3) 2,4-ดี (2,4-D) " ต้องไม่เกิน 12,000 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธี High Performance Liquid Chromatography/Thermal Extraction/Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4) ดีดีที (DDT) " ต้องไม่เกิน 120 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
5) ดิลดริน (Dieldrin) " ต้องไม่เกิน 1.5 "
6) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ) " ต้องไม่เกิน 5.5 "
7) เฮปตาคลอร์ อีพ็อกไซด์ (Heptachlor Epoxide) ) " ต้องไม่เกิน 2.7 "
8) ลินเดน (Lindane) " ต้องไม่เกิน 29 "
9) เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) " ต้องไม่เกิน 110 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือวิธีอื่นที่ กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4. สารพิษอื่น ๆ
1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)
มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ต้องไม่เกิน 2.9
ใช้วิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี Thermal Extraction/Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวิธี Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) ไซยาไนด์และสารประกอบไซยาไนด์ (Cyanide and compounds) " ต้องไม่เกิน 35 ใช้วิธี Total and Amenable Cyanide: Distillation หรือวิธี Total Amenable Cyanide (Automated Colorimetric, with off-line Distillation) หรือวิธี Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3) พีซีบี (PCBs) " ต้องไม่เกิน10 ใช้วิธี Gas Chromatography หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ) " ต้องไม่เกิน 8.3 วิธี Purge and Trap Gas Chromatography หรือวิธี Purge and Trap Gas Chromatography Mass Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

หมายเหตุ :1 วิธี Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency)
2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

วิธีการรักษาตัวอย่างดิน
สารที่จะวิเคราะห์และตรวจสอบ (Parameter) ภาชนะบรรจุ (Container) การเก็บรักษา (Preservative) ระยะเวลาที่เก็บไว้ได้ (Holding Time)
1. สารอินทรีย์ระเหยง่าย แก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C 14 วัน
2) โลหะหนัก (ยกเว้น โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ และปรอทและสารประกอบปรอท) พลาสติก หรือแก้ว " 180 วัน
3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ " " - 30 วัน ก่อนทำการเตรียมตัวอย่าง
- 4 วัน หลังทำการเตรียมตัวอย่าง
4) ปรอทและสารประกอบปรอท " " 28 วัน
5) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ แก้ว " - 14 วัน ก่อนทำการเตรียมตัวอย่าง
- 40 วัน หลังทำการเตรียมตัวอย่าง
6) เบนโซ (เอ) ไพรีน " " - 14 วัน ก่อนทำการเตรียมตัวอย่าง
- 40 วัน หลังทำการเตรียมตัวอย่าง
7) ไซยาไนด์และสารประกอบไซยาไนด์ พลาสติก หรือแก้ว " 14 วัน ก่อนทำการเตรียมตัวอย่าง
8) พีซีบี แก้ว " - 14 วัน ก่อนทำการเตรียมตัวอย่าง
- 40 วัน หลังทำการเตรียมตัวอย่าง
9) ไวนิลคลอไรด์ " " 14 วัน

หมายเหตุ : 1 ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงย่อย ๆ โดยขนาดของแปลงย่อยขึ้นอยู่กับขนาดของ พื้นที่และสภาพภูมิประเทศ เพื่อให้ได้ตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ทั้งหมด
2 จำนวนหลุมเจาะตัวอย่างดินขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่มีขนาด 10 – 25ไร่ ให้เจาะตัวอย่างดินประมาณ 10 – 20 หลุม กระจายทั่วแปลง
3 ให้เจาะตัวอย่างดินในหลุมหนึ่ง ๆ จากผิวดินจนถึงระดับความลึกประมาณ 12 – 18 นิ้ว (30 – 45 เซนติเมตร) โดยให้ใช้วิธีการเจาะแบบคงสภาพ
ทั้งนี้ การเก็บตัวอย่างดินมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินเบื้องต้น กรณีจำเป็นต้องมีการพิสูจน์สภาพการปนเปื้อนเพื่อการฟื้นฟู ให้มีการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลำดับต่อไป
แหล่งที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547