มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
น้ำทิ้งลงบ่อน้ำบาดาล
น้ำทิ้งจากอาคาร
น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
น้ำทิ้งลงทางน้ำชลประทานฯ
น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
น้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันฯ
น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆลงสู่ลำน้ำ
น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน
การกำหนดมาตรฐาน
ประเภทการใช้ประโยชน์
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน
ประเภทแหล่งน้ำของแม่น้ำภาคต่างๆ
การอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อประปา
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
คำจำกัดความ
ประเภทคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
พื้นที่ทับซ้อนและเขตกันชน
วิธีการเก็บตัวอย่าง
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
คุณภาพน้ำที่ความเข้มข้นสูงสุดที่ยินยอมให้มี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ กองจัดการคุณภาพน้ำ หรือดูรายละเอียดที่ สิ่งพิมพ์คพ.กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม