| เกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ | เกณฑ์คุณภาพน้ำที่ความเข้นข้นสูงสุดที่ยิมยอมให้มีอยู่ในน้ำได้ |

เกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
ลำดับดัชนีคุณภาพน้ำหน่วยระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมหมายเหตุ
1.อุณหภูมิ (Temperature)ํซ23-32โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2.ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5-9โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน ไม่ควรเกินกว่า 2.0 หน่วย
3.ออกซิเจนละลาย (DO)มก./ล.ต่ำสุด 3

-

4.คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)มก./ล.สูงสุด 30และมีออกซิเจนละลายอยู่อย่างเพียงพอ
5.ความขุ่น (Turbidity)
-ความโปร่งใส (Transparency)
-สารแขวนลอย (Suspended solids)
ซม.
30 - 60

สูงสุด 25

วัดด้วย Secchi disc

แหล่งที่มา: เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
** ปัจจุบันสถาบันฯ เปลี่ยนเป็น สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สังกัด กรมประมง


เกณฑ์คุณภาพน้ำที่ความเข้นข้นสูงสุดที่ยิมยอมให้มีอยู่ในน้ำได้
ลำดับดัชนีคุณภาพน้ำหน่วยระดับความเข้มข้นสูงสุดที่ยิมยอมให้มีได้หมายเหตุ
1.โลหะหนัก
- แคดเมียม (Cd)
- ทองแดง (Cu)
- ตะกั่ว (Pb)
- ปรอท (Hg)
- เหล็ก (Fe)
- สังกะสี (Zn)
มก./ล.

0.001
0.02
0.05
0.0005
0.3
0.1
-
2.สารพิษกลุ่ม Organochlorine
- DDT
- Dieldrin
- Endrin
- Heptachlor
มก./ล.
0.5 x 10-3
0.2 x 10-2
0.01 x 10-3
0.4 x 10-3
-
3.สารพิษกลุ่ม Organophosphate
- Fenitrothion
- Malathion
- Methyl parathion
- Parathion
มก./ล.
0.06
0.02
0.2
0.04
-
4.สารพิษกลุ่ม Carbamate
- Carbaryl
- Carbofuran
มก./ล.
0.01
0.008
-
5.สารเคมีกำจัดวัชพืช herbicide
- Glyphosate
- Paraquat
- Propanil
- 2, 4-D
มก./ล.
4.8
0.5
0.5
45.0
-
6.แอมโมเนีย (NH3-N)มก./ล.0.02คิดในรูปของ un-ionized ammonia
7.คลอรีน (Chlorine)มก./ล.0.005คิดในรูปของ total residual chlorine
8.สารซักฟอก (Detergent)
- Soft detergent
- Hard detergent
มก./ล.
0.03
0.5
คิดในรูปของสารลดแรงตึง
ผิว (surfactant)
9.ซัลไฟด์ (Sulfides)มก./ล.0.2ในรูปของ undissociated
hydrogen sulfide

แหล่งที่มา:เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม