พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ ภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มิถุนายน 2553)
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (พฤษภาคม 2555)
มาตรฐานคุณภาพดิน (พฤศจิกายน 2547)
การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่
กรณีตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  เอกสารดาวโหลด
   
ร่างกฎหมายต่าง ๆ ( 34 files)
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง (108 files)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ (89 files)
กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพดิน (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับของเสียและสารอันตราย (3 file)
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ (34 files)
กำหนดเขตควบคุมมลพิษ (10 files)
เรื่องอื่นๆ (22 files)
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร (7 files)
การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ( 9 files)