รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ พ. ศ. 2556
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ พ. ศ. 2557
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองจัดการคุณภาพน้ำ
โทรศัพท์ 0 2298 2256 โทรสาร 0 2298 2202
E-mail : jennarong.c@pcd.go.th
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม