การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
ข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอย (First Draft) 77 จังหวัด ปี 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2558)
ตารางบันทึกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
คำสั่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ. ศ. 2557
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสระบุรี พ. ศ. 2557
ตารางการประสานขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระยะ ๓ เดือน (๑ ธ.ค. ๕๗ – ๒๘ ก.พ. ๕๘)
ตารางการประสานขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระยะ ๖ เดือน
ตารางการประสานขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระยะ ๙ เดือน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
วีดีทัศน์ Roadmap นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
Roadmap การจัดการขยะและของเสียอันตราย
(ฉบับคสช. เห็นชอบ 26 สิงหาคม 2557)
ดาวน์โหลด วีดีทัศน์ Roadmap
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม