หน่วยงานภายใน
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
เป็นระบบที่รองรับระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและการประสานงานระหว่าง คพ. สสภ.1-16 และ ทสจ. ตาม "โครงการปรับปรุงและจัดทำระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
http://iwis.pcd.go.th

ส่วนแหล่งน้ำทะเล
ภารกิจ , กฎหมายทางทะเล , โครงการศึกษาวิจัย , เอกสารเผยแพร่ และรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ
http://www.marinepcd.org

ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
ระบบห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ เป็นระบบที่เผยแพร่และให้บริการข้อมูล เอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ สามารถสืบค้นการยืมคืน และจองเอกสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต
http://library.pcd.go.th/


โครงการของหน่วยงาน
ระบบสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ (CSMP)
ระบบสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการปฏิบัติการฉุกเฉินและการจัดการทางทะเลแบบบูรณาการ (CSMP)
เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการมลพิษทางทะเลและชายฝั่งโดยการเน้นการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติงานแบบครบวงจรและต่อเนื่องของกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษโดยเฉพาะกรณี ฉุกเฉิน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลทางด้านดาวเทียมมาช่วยในการปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประมวลผล และแสดงความอ่อนไหวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อมลพิษอื่นๆ
http://www.pcd.go.th/marinedbms

โครงการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและท่าเทียบเรือประมง(CT-TC)
http://cttc.pcd.go.th

ศูนย์ประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
ศูนย์ประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่และให้บริการข้อมูล เอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ( the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants’: POPs)
http://pops.pcd.go.th

ระบบข่าวสารข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง (AQNIS)
ระบบข่าวสารข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง รวมทั้งการรายงานคุณภาพอากาศ, สถานการณ์ภาวะมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียงให้ประชาชนทราบเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา
http://aqnis.pcd.go.th

ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS Database)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ เว็บไซต์นี้ ประกอบด้วยรายละเอียดความปลอดภัยเบื้องต้นทางด้านข้อมูลกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล การดับเพลิง การจัดการกรณีสารเคมีหกรั่วไหล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น
http://msds.pcd.go.th

ศูนย์แบบจำลองและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (CEMRA)
รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านแบบจำลอง และการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Environmental Modeling และ Risk Assessment รวมถึง Biological Modeling และ Economic Modeling
http://www.pcd.go.th/about/cemra

หุ้นส่วน...ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา
เว็บไซต์ของ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ประกอบด้วยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการลดมลพิษ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
http://www.tei.or.th/songkhlalake


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (MNRE)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MOSTE)
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (ONEP)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR)
กรมทรัพยากรธรณี (DMR)
กรมทรัพยากรน้ำ (DWR)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (DGR)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
องค์การสวนสัตว์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การจัดการน้ำเสีย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

โครงการอื่นๆ
Haze crisis in Southeast Asia (NECTEC's)

ข้อมูล-ข่าวสาร
E-Citizen เว็บท่าภาครัฐ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินการ
environNet (โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
สิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environment Net)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กรมการจัดหางาน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)
ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร(LCFA)

ไซต์ต่างประเทศ
US Environmental Protection Agency (EPA)
Environmental Organization Web Directory
Pollution-News and Informations
Global Information Network on Chemical (GINC)
Prior Informed Consent (PIC) and the London guidelines
Persistent organic Pollutants (POPs)
Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)
American Plastics Council (APC)
Environmental Professionals' Homepage
Global Environmental Information Locator Service (GELOS)
Envirolink-Sustainable Earth Electronic Library
UNEP International Environment Technology Center
Island Press Organization
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม