Connection Failure PCD : Thai Environmental Regulations

กฎหมายและมาตรฐาน


ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
กฎหมายและมาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย
ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่างกฏหมายและมาตรฐาน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
คำพิพากษาฎีกา ที่ 8064/2560 ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กรณีบริษัทเอกชนกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในโครงการออกแบบรวมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560)
คู่มือแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
สรุปประเด็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งปรับทางปกครอง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
คู่มือการปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ส.8/2558 คดีหมายเลขแดงที่ ส.9/2562 (คดีหนองแหน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมควบคุมมลพิษ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก. และอาคารประเภท ข.
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน กรมควบคุมมลพิษ
คู่มือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 52 (2) (ข) (กฎกระทรวง) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท กรมควบคุมมลพิษ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ประกาศกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 18 มีนาคม 2562
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยเรื่องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2554
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทาปกครอง
และการยื่นคำขอทุเลการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง
1. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง
  1.1 ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์
2. การยื่นทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.1 ตัวอย่างหนังสือขอทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.2 ตัวอย่างแผน 1
  2.3 ตัวอย่างแผน 2
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อกำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลต่อต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ
แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2560 – 2564
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 กรมควบคุมมลพิษ
แผนพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วงเงินเลื่อนเงินเดือนและวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 15 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ Function –based)
ร่าง กฎหมาย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2562
ประสานงานได้ที่ ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ
คุณพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์ (pichittra.k@pcd.go.th)
โทรศัพท์ 0 2298 2273
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยควันดำออกสู่บรรยากาศ

[pdf:42 KB]

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

[pdf:42 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 กันยายน 2562
ประสานงานได้ที่ คุณศศิวิมล แนวทอง (sasivimon.n@pcd.go.th )
โทรศัพท์ 0 2298 2387 และโทรสาร 02 298 5390
ส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

[pdf: 202 KB]
สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) ประกาศฯ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ระหว่างวันที่ 15-30 สิงหาคม 2561
ประสานงานได้ที่ นายธนวิทย์ พลไทยสงค์ (pcdlaw10@gmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2371 และโทรสาร 02 298 5390
ส่วนพัฒนากฏหมาย กองกฏหมาย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศ ทส เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

[pdf:94 KB]
แบบแสดงข้อคิดเห็น ทส.ปท.1

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 กันยายน 2562
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
คุณอรวรรณ มานูญวงศ์ (orrawan.m@pcd.go.th)
โทรศัพท์ 0 2298 2304
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอน-ไดซัลไฟด์ออกสู่บรรยากาศ

[pdf:50 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 กันยายน 2562
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
คุณอรวรรณ มานูญวงศ์ (orrawan.m@pcd.go.th)
โทรศัพท์ 0 2298 2304
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์จากโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์

[pdf:42 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2562
ประสานงานได้ที่ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน
นายไพรัช รามเนตร(noise@pcd.go.th)
โทรศัพท์ 0 2298 2325
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

[pdf:327 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2562
ประสานงานได้ที่ คุณพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์ ( pkning@hotmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2273 และโทรสาร 02 298 5385
ส่วนยานพาหนะ กองจัดการอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยควันดำออกสู่บรรยากาศ

[pdf:87.4 KB]

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

[pdf:298 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 มกราคม 2562
ประสานงานได้ที่ คุณพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์ ( pkning@hotmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2273 และโทรสาร 02 298 5385
ส่วนยานพาหนะ กองจัดการอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

[pdf:154 KB]
แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้างต้น แบบแสดงข้อคิดเห็น


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
ประสานงานได้ที่ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กจอ.
ไพรัช รามเนตร(noise@pcd.go.th)

กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖..

[pdf:38.3 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ (aqmiap@gmail.com)
โทรศัพท์ 0 2298 2334 และโทรสาร 02 298 5385
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยางออกสู่บรรยากาศ

[pdf:38.3 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ (aqmiap@gmail.com)
โทรศัพท์ 0 2298 2334 และโทรสาร 02 298 5385
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง กำหนดให้โรงงานผลิตยางเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ

[pdf:41.2 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม จนถึง 14 กันยายน 2561
ประสานงานได้ที่ นายธนวิทย์ พลไทยสงค์ (pcdlaw10@gmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2371 และโทรสาร 02 298 5390
ส่วนพัฒนากฏหมาย กองกฏหมาย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ฉบับรับฟังความคิดเห็น

[pdf:619 KB]
ตารางสรุปข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แบบแสดงความคิดเห็น


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 สิงหาคม 2561
ประสานงานได้ที่ คุณพันธนัสถ์ พงษ์ขวัญ (plan_wshm@hotmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2408 และโทรสาร 02 298 5393
ส่วนแผนงาน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับรับฟังความคิดเห็น

[pdf:619 KB]
แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้างต้น แบบแสดงข้อคิดเห็น


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2561
ประสานงานได้ที่ คุณปิยภัทร เลิศศิริแสนยากร (wqm.planning@gmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2193 และโทรสาร 02 298 5381
ส่วนแผนงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ฉบับรับฟังความคิดเห็น

[pdf:2.08 MB]
แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้างต้น แบบแสดงข้อคิดเห็น


  

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม