502 Bad Gateway


nginx
PCD : Thai Environmental Regulations

กฎหมายและมาตรฐาน


ร่างกฏหมายและมาตรฐาน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
คำพิพากษาฎีกา ที่ 8064/2560 ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กรณีบริษัทเอกชนกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในโครงการออกแบบรวมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560)
---------------------------------------------
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทาปกครอง
และการยื่นคำขอทุเลการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง
1. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง
  1.1 ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์
2. การยื่นทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.1 ตัวอย่างหนังสือขอทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.2 ตัวอย่างแผน 1
  2.3 ตัวอย่างแผน 2
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
กฎหมายและมาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย
ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกคำสั่ง ยกเลิกคำสั่ง การทำและการยกเลิกการทำเครื่องหมาย ห้ามใช้ยานพาหนะ และการใช้ยานพาหนะ ในขณะที่มีเครื่องหมายห้ามใช้ยานพาหนะ (พ.ศ. 2550) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 87 KB]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542) (ยกเลิก ตาม กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการฯ พ.ศ. 2550 )

[pdf : 364 KB]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2541) (ยกเลิก ตาม กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการฯ พ.ศ. 2550 )

[pdf : 349 KB]

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[pdf 28 KB]
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 172 KB]
ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 36 KB]
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 54 KB]
ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 62 KB]
ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 72 KB]
ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 82 KB]
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 79 KB]
ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 307 KB]
ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ยกเลิก ตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ )

[pdf : 307 KB]
ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 307 KB]
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 307 KB]
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf 2 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf 32 KB]

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำนวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

[pdf : 158 KB]
เรื่อง การเก็บตัวอย่างกลิ่นที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดม (sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ

[pdf : 81.4 KB]
เรื่อง แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย รวมทั้งลักษณะ และหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 275 KB]
เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคำนวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผล ค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ำ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 199 KB]
เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคำนวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผล การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 184 KB]
เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 145 KB]
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและจุดตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงสีข้าว แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 197 KB]
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือด้วยเครื่องวัดความทึบแสง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 250 KB]
เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) และ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 40 KB]

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์ (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 299 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 297 KB]
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเรือ (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 298 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ ฉบับที่ 2 (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 297 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 299 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 297 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 314 KB]
เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
(ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 303 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงโม่ บด หรือย่อยหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 303 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 306 KB]
เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 425 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

[pdf : 307 KB]
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2541) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันขาวจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 352 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันขาวจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 26 KB]
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าเก่า ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 310 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเก่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์สามล้อใช้งาน (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 306 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 308 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544)แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 306 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงงานเหล็กเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

[pdf : 306 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545)

[pdf : 304 KB]

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน

[pdf : 86.2 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน ออกสู่บรรยากาศ

[pdf : 30.7 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน
จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

[pdf : 33.3 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์

[pdf : 31.0 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 58.3 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 48.5 KB]
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์

[pdf : 427 KB]
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 200 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 22 KB]
เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 25 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 33 KB]
เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 25 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 32 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงงานปูนซีเมนต์เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 26 KB]
เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

[pdf : 29 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากสถานประกอบกิจการหลอมและต้มทองคำแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 27 KB]
เรื่อง กำหนดให้สถานประกอบกิจการหลอมและต้มทองคำ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 28 KB]
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ของโรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ำ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 54 KB]
เรื่อง กําหนดให้โรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ำเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 54 KB]
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 66 KB]
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าควันขาวจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 160 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์สามล้อ
ใช้งาน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 63 KB]
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเรือกล (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 291 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 159 KB]
เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 56 KB]
เรื่อง กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 56.1 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 52.6 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 80 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด [pdf : 168 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 84 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 52 KB]
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 82 KB]
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 75 KB]
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงสีข้าว แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 44 KB]
เรื่อง กําหนดให้โรงสีข้าวทุกประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 49 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 58 KB]
เรื่อง กําหนดให้ท่าเรือบางประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 52 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 52 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 52 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 197 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 300 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 67 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าใหม่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 50 KB]
เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 53 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 66 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 402 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 204 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 50.1 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 66.8 KB]
เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 52 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 72.1 KB]
เรื่อง กำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 30 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 70 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 45 KB]

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙)

[pdf : 1,313 KB]
เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

[pdf : 195 KB]
เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖

[pdf : 487 KB]
เรื่อง กำหนดตำแหน่ง ระยะ และวิธีการในการหันแกนความไวสูงสุดของไมโครโฟนของมาตรวัดระดับเสียง สำหรับการตรวจสอบระดับเสียงของรถยนต์

[pdf : 463 KB]
เรื่อง กำหนดตำแหน่ง ระยะ และวิธีการหันแกนไมโครโฟนของมาตรวัดระดับเสียง สำหรับการตรวจสอบระดับเสียงของเรือ

[pdf : 458 KB]
เรื่อง การคำนวนค่าระดับเสียงแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 305 KB]
เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวนค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน และค่าระดับการรบกวน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 310 KB]
เรื่อง แบบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2541) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (ยกเลิก ตาม ประกาศกรมควบคุมมลพิษ )

[pdf : 317 KB]
เรื่อง เครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองซึ่งทำงานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2546) (ยกเลิก ตาม ประกาศกรมควบคุมมลพิษ )

[pdf : 31 KB]
เรื่อง เครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองซึ่งทำงานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2550)แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 79 KB]
เรื่อง แบบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

[pdf : 177 KB]
เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคำนวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึกและการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 252 KB]
เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 189 KB]
เรื่อง แบบเครื่องหมาย และแบบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 277 KB]
เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 113 KB]
เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 50.3 KB]

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม