502 Bad Gateway


nginx
PCD : Thai Environmental Regulations

กฎหมายและมาตรฐาน


ร่างกฏหมายและมาตรฐาน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
คำพิพากษาฎีกา ที่ 8064/2560 ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กรณีบริษัทเอกชนกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในโครงการออกแบบรวมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560)
---------------------------------------------
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทาปกครอง
และการยื่นคำขอทุเลการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง
1. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง
  1.1 ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์
2. การยื่นทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.1 ตัวอย่างหนังสือขอทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.2 ตัวอย่างแผน 1
  2.3 ตัวอย่างแผน 2
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
กฎหมายและมาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย
ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[pdf : 100 KB]

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (23 พฤศจิกายน 2560)

มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มิถุนายน 2553)

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 97 KB]
ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2552) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนครแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 90 KB]
ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 117 KB]
ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2548) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 107 KB]
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 312 KB]
ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2544) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 314 KB]
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 316 KB]
ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2542) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 311 KB]
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (ยกเลิก ตาม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ )

[pdf : 315 KB]

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)

[pdf : 79 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 298 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 297 KB]
เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 303 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 375 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 305 KB]
เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 306 KB]
เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 305 KB]
เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 32 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )
[pdf : 29 KB]

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ

[pdf : 50.3 KB]
เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

[pdf : 35.5 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 33 KB]
เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 9.31 MB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 63 KB]
เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 62 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 101 KB]
เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

[pdf : 63 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 82 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 64 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 89 KB]
เรื่อง กำหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 87 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 62 KB]
เรื่อง กำหนดให้สถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 56 KB]
เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 84 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย แบบสอบถามดาวน์โหลด [pdf : 101 KB]
เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 58 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf: 78 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf: 60 KB]
เรื่อง กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf: 47 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 44 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม(ฉบับที่ ๒) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 45 KB]

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดได้ ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 307 KB]
เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ (29 มกราคม 2550)แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 62 KB]

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

[pdf :3.86 MB]
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล

[pdf : 2.55 MB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 362 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำท่าจีน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 361 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำแม่กลอง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 378 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำปราจีนบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 429 KB]
เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 302 KB]
เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 301 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำสงคราม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 366 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำพอง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำตะคอง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 360 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 384 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปากพนัง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 391 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปัตตานี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 392 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุมดวง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 452 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำระยอง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 64 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำจันทบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 56 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำตราด แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 58 KB]
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำวังแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 83 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำยมแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 80 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปิงแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 78 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำน่านแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 274 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำกก แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 237 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำลี้ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 167 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำอิง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 115 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำกวง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 587 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำจาง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 94 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำป่าสัก แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 124 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำลพบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 112 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำน้อย แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 119 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 99 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเลย แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 90 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำอูน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 101 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเสียว แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 99 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำลำชี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 93 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำลำปาว แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 71 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำแควน้อย แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 624 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำแควใหญ่ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 626 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเวฬุ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 607 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำประแสร์ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 1.25 MB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำพังราด แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 625 KB] 
  เรื่อง เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 1.52 MB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำกุยบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 652 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำชุมพรแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 671 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำตรัง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 718 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปราณบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 684 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำสายบุรีแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf :17.4 MB ]
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำหลังสวนแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 675 KB] 

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม