502 Bad Gateway


nginx
PCD : Thai Environmental Regulations

กฎหมายและมาตรฐาน


ร่างกฏหมายและมาตรฐาน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
คำพิพากษาฎีกา ที่ 8064/2560 ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กรณีบริษัทเอกชนกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในโครงการออกแบบรวมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560)
---------------------------------------------
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทาปกครอง
และการยื่นคำขอทุเลการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง
1. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง
  1.1 ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์
2. การยื่นทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.1 ตัวอย่างหนังสือขอทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.2 ตัวอย่างแผน 1
  2.3 ตัวอย่างแผน 2
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
กฎหมายและมาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย
ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)
กฎหมายและมาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน

[pdf : 51 KB]
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย

[pdf : 62 KB]
เรื่อง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและที่รองรับมูลฝอย แบบพลาสติกที่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ

[pdf : 286 KB]

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

[pdf : 74 KB]
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 97 KB]
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 81 KB]
  

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม