502 Bad Gateway


nginx
PCD : Thai Environmental Regulations

กฎหมายและมาตรฐาน


ร่างกฏหมายและมาตรฐาน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
คำพิพากษาฎีกา ที่ 8064/2560 ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กรณีบริษัทเอกชนกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในโครงการออกแบบรวมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560)
---------------------------------------------
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทาปกครอง
และการยื่นคำขอทุเลการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง
1. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง
  1.1 ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์
2. การยื่นทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.1 ตัวอย่างหนังสือขอทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.2 ตัวอย่างแผน 1
  2.3 ตัวอย่างแผน 2
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
กฎหมายและมาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย
ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่

กฎกระทรวง
เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ.2547 แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 67 KB]

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 303 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2545) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 303 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2544) (ยกเลิก ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 302 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2545)(ยกเลิก ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 303 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2543) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ )

[pdf : 302 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2543) (ยกเลิก ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 302 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2541) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 302 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2541)(ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 302 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 302 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 302 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540)(ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 303 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540)(ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 302 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2537) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 295 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2538) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 295 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2537) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 295 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 295 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 295 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536)(ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 295 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่(ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 295 KB]

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 23 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 17 KB]
เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 22 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2547)(ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 24 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2547) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 24 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2548) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 48 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2548) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 47 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 42 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2549) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 51.1 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 51.2 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2552)แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 50 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2552) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 52 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2553)แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 52.1 KB]
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2553) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 47.5 KB]
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 7)แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 35 KB]

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม