โครงการ “ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555”
การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
โครงการ“ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2554”
แนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในบริเวณอาคารกรมควบคุมมลพิษ
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม
การดำเนินงานแบบบุรณาการการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความรู้ด้าน 3Rs
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย
แนวทางการนำ “ของเสีย”จากกระบวนการฆ่าสัตว์ไปใช้ประโยชน์
ปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ปี พ.ศ.2536-2546
I 2547-2548 I 2548-2553
ข้อมูลการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
โครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
การลดปริมาณการใช้กระดาษและการใช้ประโยชน์
ขยะกระดาษจากสำนักงาน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย
การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย(Clustering)

  เอกสารดาวน์โหลด
   
26-Aug-16 แผ่นพับการคัดแยกขยะ
[PDF: 1.09 MB]
8-Aug-16 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
[PDF: 205 KB]
คู่มือการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2558
[PDF: 1.25 MB]
คู่มือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า [PDF: 2.95 MB]
แนวทางการจัดการขยะมุลฝอยในพื้นที่ภุทับเบิก [PDF: 8.52 MB]
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย ฉบับที่ ๓ วันที่ ๑๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ [PDF: 141 KB]
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ [PDF: 93 KB]
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย วันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ [PDF: 89 KB]
เอกสารการประชุมครั้งที่ 3 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2554 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารการประชุมฯ

 • ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [PDF: 88 KB]
 • เอกสารนำเสนอ

 • การประชุมสรุปผลโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [PDF: 7.2 MB]
 • แนวทางในการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [PDF: 593 KB]
 • การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [PDF: 4.0 MB]
 • คำอธิบายรายการประเมินตรวจสอบสมรรถนะการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยขั้นต่ำ [PDF: 163 KB]
 • สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เบื้องต้น [PDF: 216 KB]
 • พื้นที่ในการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น [PDF: 150 KB]
 • ประมวลภาพการประชุมฯ คลิกที่นี่

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ [PDF: 16.7 MB]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Regional Workshop on Improvement of Sanitation Issue in Asia [ZIP: 38 MB] วันที่ 13 – 20 มีนาคม 2554 ณ เมือง Kawasaki ประเทศญี่ปุ่น
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Application Sustainability Assessment of Technologies (SAT) for Integrated Solid Waste Management (ISWM) วันที่ 15-16 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม Plaza Athenee Hotel กรุงเทพฯ
 • Sustainability Assessment of Technologies (SAT) for Integrated Solid Waste Management (ISWM) United Nations Conference Centre, Bangkok - Thailand [DOC: 573 KB]
 • Workshop Report: Regional Training Workshop on application of Sustainability Assessment of Technologies (SAT) for Integrated Solid Waste Management (ISWM) [DOC: 272 KB]
 • Methodology and Framework for Sustainability Assessment of Technologies (SAT) [ZIP:2 MB]
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Second consultation workshop on "Waste" วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • GPWM 2nd consultation meeting [DOC: 365 KB]
 • Second consultation workshop on “Waste” [ZIP:2 MB]
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Solid Waste Management; a Workshop for Policy Makers วันที่ 21 -23 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศเกาหลี
 • Integrated Solid Waste Management; a Workshop for Policy Makers 21-23 June, KOICA Training Center, Seoul, Korea [DOC: 364 KB]
 • Thailand Experience for Soild Waste Management โดย ดร. เชาวน์ นกอยู่ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย [PPT: 18.7 MB]
 • Developing Integrated Solid Waste Management Plan Training Manual [ZIP:4.5 MB]
 • Workshop Presentation [ZIP: 30 MB]
 • เอกสารประกอบการสัมมนา "แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" วันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี
  เอกสารการประชุมฯ
  1. ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) การสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [PDF: 69 KB]
  เอกสารนำเสนอ
  1. กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการ ขยะมูลฝอยในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดย นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการจัดการกากของเสียและสารอันตราย [PDF: 2.56 MB]
  2. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นายฉัฐกร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (รก.) จังหวัดนครราชสีมา [PDF: 80.5 MB]
  3. เทศบาลตำบลพังโคน [PDF: 5.69 MB]
  4. การดำเนินงานให้ชุมชุนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บค่าธรรมเนี่ยมเก็บขนมูลฝอยในชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี โดย หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [PDF: 1.26 MB]
  5. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน โดย เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับบริษัทเมืองสะอาด จำกัด [PDF: 53.8 MB]
  6. ประสบการณ์ในการเพิ่มรายได้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดย ดร.นิมิติตร จิวิวะสันันติกิการ เทศบาลนครลำปาง [PDF: 50 MB]
  7. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพของเทศบาลเมืองทุ่งสง [PDF: 6 MB]
  8. การจัดการมลูฝอยติดเชื้อ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ [PDF: 7.3 MB]
  9. การจัดการของเสียอันตราย เทศบาลนครขอนก่น โดย นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [PDF: 6.2 MB]
  10. แนวคิดในการกำหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย โดย กุลชา ธนะขว้าง สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย [PDF: 3.15 MB]
  11. ประสบการณ์ในการกำหนดอัตราค่าบริการการจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา 88 โดย นางละอองพรรณ กำเหนิดสิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขละสิ่งแวดล้อม [PDF: 432 KB]
  12. แบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำหลุมฝังกลบขยะ กรณีการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย หลุมฝังกลบขยะ หจก.ธเนศการก่อสร้าง และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากหลุมฝังกลบขยะ (VSPP) บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด [PDF: 30.6 MB]
  ประมวลภาพการประชุมฯ คลิกที่นี่

  เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ ๑ โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
  เอกสารการประชุมฯ
  1. รายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 98 KB]
  2. แผนการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) โครงการสนับสนุนและเสริมสร างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 43 KB]
  3. ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) การประชุมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 84 KB]
  4. แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 62 KB]
  5. แบบฟอร์มการติดตามผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๖ สมรรถนะ ในเบื้องต้น โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 43 KB]
  6. สำหรับ สสภ. รายงานสรุปผล โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 26 KB]
  7. สำหรับ ทสจ. รายงานสรุปผลโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 30 KB]
  8. สรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ [PDF: 118 KB]
  9. สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ [PDF: 69 KB]
  10. รายงานผลการประชุมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 285 KB]
  เอกสารนำเสนอ
  1. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 14 MB]
  2. การบูรณาการแผนงานโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด [PDF: 108 KB]
  3. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [PDF: 6.2 MB]
  4. โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียมระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [PDF: 2.1 MB]
  5. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน [PDF: 1.3 MB]
  ประมวลภาพการประชุมฯ คลิกที่นี่

  กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอิมพีเรียล ๓ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
 • กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ [PDF: 130 KB]
 • ทบทวนกฏหมายการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วในต่างประเทศ และข้อเสนอการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต [PDF: 2.86 KB]
 • ร่างพ.ร.บ. มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอสาระสำคัญ ร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และการจัดระบบ รวบรวมและรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว [PDF: 2.24 KB]
 • ข้อเสนอสาระสำคัญร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และการจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ [PDF: 117 KB]
 • กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. ณ ห้อง Marine ๑ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี [PDF: 840 KB]
  เอกสารประกอบ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเตาเผา ขยะมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.พล สาเกทอง 17 กันยายน 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร [PDF: 2.07 MB] ประมวลภาพกิจกรรม
 • มูลฝอย/ของเสีย (Wastes) [PDF: 162 KB]
 • การเกิดสาร Dioxin และ Furan (D/Fs) [PDF: 47 KB]
 • ภาพรวมของเทคนิคของเตาเผาขยะมูลฝอย [PDF: 1.06 KB]
 • เอกสารประกอบ การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันที่ 9 - 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเอเชีย กทม. [PDF: 244 KB] ประมวลภาพกิจกรรม
  เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรม KM คุยกันตอนเที่ยง
 • พลาสติกและโฟม........ตัวเอกหรือตัวร้าย วันที่ 13 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 101 คพ. [PDF: 1.06 MB]
 • การจัดการ 3Rs ในอาคาร คพ. วันที่ 2 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 101 คพ. [PDF: 1.48 MB]
 • สรุปผลการประชุม The Regional Workshop of the Greater Mekong Sub-region (GMS) On National Strategy of Integrated Solid Waste Management and 3Rs เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2553 ณ เมือง Do Son, Hai Phong, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [PDF: 358 KB]
  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเพิ่มรายได้ ในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2553
  ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2553
  ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมนารากูล รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2553
 • แนวทางการเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตน้ำมัน ของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดย นายนิรันด์ นิมิตรถวิล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • แนวทางการหารายได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Management: CDM) และโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ (Voluntary/Verified Emission Reduction: VER) โดย นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
 • การเพิ่มรายได้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ไส้เดือนดิน โดย นายภูริพงษ์ ก๋าวิชัย นักวิจัยจากโครงการเกษตรหลวงอ่างข่าง จังหวัดเชียงใหม่
 • ประสบการณ์ในการสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอย โดย ดร. สมไทย วงษ์เจริญ จากบริษัทวงษ์พาณิชย์
 • การเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางอุบล ยะไวทย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • แนวคิดในการกำหนดค่าบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดย นางสาวกุลชา ธนะขว้าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • แนวทางการเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ของเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสมาน ทองชู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ประสบการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี โดย นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี
 • แนวทางการเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • แนวทางการหารายได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Management: CDM)และโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ (Voluntary/Verified Emission Reduction: VER) โดย นายณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • ประสบการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี โดย นายชยพล ฉิมพลี นักบริหารสาธารณสุข 7 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี
 • แนวทางการเพิ่มรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร โดย นางนงนุช ขันชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรมและดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
 • เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ภาคิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การจัดการขยะมูลฝอย โดยเทคโนโลยีหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ เทศบาลนครนนทบุรี โดย คุณเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขฯ
 • แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย แบบผสมผสาน เทศบาลนครพิษณุโลก โดย ดร. นพดล สินไพศาลสมบูรณ์
 • การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดย คุณสุธีร์ ทับหนองฮี เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครอุดรธานี
 • การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โดย นายมงคล ส่งข่าวผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต
 • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเทคโนโลยีการฝังกลบและการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย โดย บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด บริษัท เจริญสมพงษ์ จำกัด
 • แบบสำรวจข้อมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
 • แบบสำรวจข้อมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
 • [Download : 0.23 MB] l [ Download : 0.4 MB]
 • แบบสำรวจข้อมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • [Download : 0.3 MB] l [ Download : 0.43 MB]
  ขอเชิญชวนทดลองและให้คำแนะนำ โปรแกรมการคำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการขยะมูลฝอย [ ZIP: 4.84 MB]
  โปรแกรมการคำนวณอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย [ ZIP: 88 KB]
  ขอเชิญชวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กิจกรรมการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การให้คำแนะนำ ทางเทคนิคในการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินคุณภาพการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MSMS 2008) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ PDF: 117 KB] ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552
  โปรดส่งกลับที่ คุณพรวิภา คลังสิน (pornwipa(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th) โทรศัพท์ 0 2298 2760 โทรสาร 02 298 2763 หรือ กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  เอกสาร: โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลดคัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ [ PDF: 3.47 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [PDF : 1.37 MB] ภาคผนวก [PDF : 5.91 MB]
  เอกสาร: แบบสอบถามสำหรับ 23 เทศบาลนครที่ได้ร่วมประชุม “ แนวทางการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551
  ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์
  [PDF: 244 KB]
  สรุปการประชุม Asia 3R High-level Seminar และ Asia Regional Seminar for Sustainable Resource Management รายละเอียด [PDF: 4.44 MB] ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2552 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  เอกสาร: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย" [PDF: 6.46 MB]
  เอกสาร: สรุปผลการประชุม The Asia 3Rs Conference ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น [ PDF: 680 KB] รายละเอียด 3R ในประเทศไทย [PDF : 52.2 KB]
  เอกสาร: สรุปผลการประชุม Senior Officials Meeting on the 3Rs Initiatives [ PDF: 307 KB] รายละเอียด 3R ในประเทศไทย [PDF : 57 KB] ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2549 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  เอกสาร: การจัดทำกลไกการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ [ PDF: 5.5 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [PDF : 1.0 MB] เอกสารเผยแพร่ [PDF : 2.54 MB]
  เอกสาร: โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม [ PDF: 1.0 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [PDF : 1.1 MB]
  เอกสาร: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของท้องถิ่นในการลดและใช้ประโยชน์ของเสีย (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) [ PDF: 8.2 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [PDF : 2.3 MB]
  เอกสาร: ภาพรวมของโครงการ Thailand: Partnership for Development (WASTE MANAGEMENT:Realization of Waste-to-Energy and Beyond) [PDF: 235 KB] ข้อกำหนดโครงการ [PDF: 145 KB]
  เอกสาร:โครงการจัดทำมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ [PDF: 1.28 MB]
  เอกสาร:โครงการจัดทำร่างกฏหมายรองรับการดำเนินงานตามแผนแม่บทขยะ [ PDF: 2.18 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [PDF : 156 KB]
  เอกสาร: แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค [PDF: 66.5 KB]
  เอกสาร: คู่มือการใช้ Arcview สำหรับการจัดหาขอบเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering) [PDF: 739 KB]
  เอกสาร:การศึกษาแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟม [ PDF: 4.8 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [PDF : 866 KB]
  เอกสาร:โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นในการคัดแยกและใช้ประโยชน์ของเสีย (ลุ่มน้ำปิง) [ PDF: 5.6 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [PDF : 1.7 MB]
  เอกสาร:การศึกษายกร่างกฎหมายการจัดการของเสียบรรจุภัณฑ์ [ PDF: 1.59 MB] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [PDF : 0.4 MB]
  ข้อมูลการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล (3 files)

  สิ่งพิมพ์: คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานสำหรับท้องถิ่น [PDF: 91.2 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือประชาชน การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า [PDF: 2.95 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย [PDF: 2.33 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร [PDF: 43.21 MB]
  สิ่งพิมพ์:การกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) [PDF: 14.92 MB]
  สิ่งพิมพ์:แนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประยุกต์ [PDF: 46.15 MB]
  สิ่งพิมพ์:คู่มือ "การดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน" [PDF: 1.42 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือ การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย [PDF: 0.73 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สำหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน [PDF: 7.4 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน [PDF: 0.91 MB]
  สิ่งพิมพ์: 20 ปัญหาที่พบบ่อยในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Landfill Q-20) [PDF: 15.3 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน [PDF: 3.7 MB]
  สิ่งพิมพ์: แนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย [PDF: 4.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย รายงานการศึกษา [PDF: 6.5 MB]
  และแนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอน แนวทางปฏิบัติในการจัดการฯ [PDF: 2.1 MB]
  สิ่งพิมพ์: เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [PDF: 6.0 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม [PDF: 2.16 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากสถานที่กำจัดมูลฝอย [PDF: 621 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย (ตรวจสอบกากของเสียและสารอันตราย) [PDF: 251 KB]
  สิ่งพิมพ์: การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร(คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [PDF: 1.79 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือปฏิบัติการนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับวัดในพระพุทธศาสนา [PDF: 823 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย [PDF: 426 KB]
  สิ่งพิมพ์: การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) [PDF: 252 KB]
  สิ่งพิมพ์: เอกสารคู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะ (9 files)

  วีดีทัศน์: สปอตโฆษณา โครงการกระป๋องอลุมิเนียม... ขาเทียมพระราชทาน [ : 3.59 MB]