คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมการแบ่งกลุ่มพื้นที่
เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering)

ด้านเทคนิค
ด้านงบประมาณ
ด้านแผนการดำเนินงาน


•  ด้านเทคนิค

1.

ถาม : การเปิดดูกลุ่ม Cluster แต่ละกลุ่มทั่วประเทศ มีวิธีการอย่างไร ?

ตอบ : การเปิดดูกลุ่ม Cluster แต่ละกลุ่มทั่วประเทศ สามารถศึกษาได้จาก “ คู่มือการใช้ Arcview สำหรับการจัดหาขอบเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์กำจัดมูลฝอย (Cluster)” ซึ่งสามารถ download ได้จาก ที่นี่

2.

ถาม : การเปลี่ยนพื้นที่ในกลุ่ม Cluster มีวิธีการอย่างไร ?

ตอบ : การเปลี่ยนพื้นที่ในกลุ่ม Cluster สามารถศึกษาได้จาก “Clustering Method and Editing Manual” ใน CD-ROM ที่ คพ. ได้จัดส่งให้

3.

ถาม : ปริมาณขยะมูลฝอยและระยะทางขนส่งที่ สสภ. เคยทำไว้ไม่สามารถจัดกลุ่มประเภทของ Cluster ตามที่ คพ. กำหนดไว้ได้จะทำอย่างไร ?

ตอบ : ขอให้ สสภ. จัดส่งข้อมูลที่ทาง สสภ. เคยวิเคราะห์จัดกลุ่มไว้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

 

•  ด้านงบประมาณ

1.

ถาม : สสภ. สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างไร ?

ตอบ : การเบิกจ่ายเงินของ สสภ. นั้น ฝ่ายการคลัง คพ. จะส่งแฟกซ์ขออนุมัติเบิกเงินไปให้ สสภ. จากนั้น สสภ. จึงส่งใบขอเบิก (ขบ.04) กลับมายัง คพ.

2.

ถาม : งบประมาณที่ คพ. จัดสรรให้จำนวน 200,000 บาท สามารถเบิกจ่ายภายใน 1 ครั้งได้หรือไม่?

ตอบ : สำหรับการเบิกจ่ายเงินสามารถเบิกจ่ายในเบื้องต้นจำนวน 100 ,000 บาท

3.

ถาม : ถ้างบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิน 200 ,000 บาท สสภ. ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : คพ. จะดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

4.

ถาม : การเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปจะทำได้เมื่อไร ?

ตอบ : สสภ. สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามที่เคยเสนอไว้ โดยขอรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันได้ที่ คุณอรณิชา สุขประเสริฐ ฝ่ายงบประมาณ โทร. 0-2298-2039

 

•  ด้านแผนการดำเนินงาน

1.

ถาม : ผลที่ สสภ. จะได้รับจากการดำเนินกิจกรรม การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering) คืออะไร?

ตอบ : การจัดสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอย ระยะทางการขนส่ง และเทคโนโลยีที่ใช้

2.

ถาม : ขอเลื่อนการส่งงานจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548

ตอบ : สสภ. ควรจะส่งงานไม่ช้าเกินกว่าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เนื่องจาก คพ. จะต้องรวบรวมเสนอและสรุปเพื่อนำเสนอต่อท่าน รมว.ทส. ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

3.

ถาม : เนื่องจาก สสภ. เคยจัดประชุมหารือร่วมกับ อปท. ดังนั้นในครั้งนี้ สสภ. จะไม่จัดประชุมหารือร่วมกับ อปท. อีกแต่จะประชุมร่วมกับผู้บริหารเท่านั้นได้หรือไม่?

ตอบ : สสภ. ควรจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ใหม่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามร่วมด้วย

4.

ถาม : สสภ. จะต้องลงนามใบบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ใหม่หรือไม่ ถ้าหาก สสภ. เคยมีการลงนามใน MOU แล้ว และแต่ละท้องถิ่นตกลงร่วมกันว่าจะใช้พื้นที่เดิมตาม MOU ในการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering)่

ตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดควรร่วมลงนามใน MOU ด้วย และขอให้สสภ. ที่ต้องการใช้ MOU ที่เคยลงนามไว้ ทำหนังสือจากจังหวัดเพื่อยืนยันกลุ่มพื้นที่ตาม MOU นั้นด้วย

 

กลับหน้า clustering
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทรศัพท์ 0 2298 2419 โทรสาร 0 2298 2425
E-mail : napawas(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม