การทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 • ประชาชนให้ความสนใจ
 • มีแหล่งขายสิ่งประดิษฐ์
 • สถานศึกษาเห็นความสำคัญ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียน
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม และตลาดรับซื้อสิ่งประดิษฐ์

 • อุปกรณ์และเครื่องมือ

 • ขึ้นอยู่กับสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการ

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • ผู้ริเริ่มโครงการทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจง และขอความร่วมมือประชาชน หันมาทำกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
 • รวบรวมและตั้งกลุ่มดำเนินกิจกรรมโดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิก
 • จัดฝึกอบรมสาธิตโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
 • เริ่มดำเนินงาน
 • ติดตามและประเมินผล โดยการจัดประชุมพบปะผู้ดำเนนกิจกรรมเป็นระยะ พร้อมทั้งอภิปรายปัญหา อุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมให้เหมาะสม

 • ขั้นตอนการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 • ขึ้นอยู่กับสิ่งประดิษฐ์แต่ละอย่าง

 • การนำไปใช้ประโยชน์

 • นำไปขายสร้างรายได้
 • ใช้ในครัวเรือน
 • ใช้ทำกิจกรรมของโรงเรียนหรือหน่วยงาน