การคัดแยกขยะ
การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณและองค์ประกอบขยะจากการเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะในชุมชนระดับต่างๆ ที่มีการกำจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบเพียงอย่างเดียว เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญในการจัดเตรียมมาตรการจัดการขยะแบบใหม่โดยมุ่งเน้นให้มีการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะก่อนการกำจัดขั้นสุดท้าย แนวทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้คือ การกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านลดและใช้ประโยชน์ขยะเพื่อให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือประกอบการดำเนินงานจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะ ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้ (เอกสารในรูปของ Acrobat file)


เอกสารคู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะ (Acrobat file)

หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้ที่นี่ hw_handbk.zip [2.31 Mb]


กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2409-11 โทรสาร 0 2298 2415
E-mail : napawas(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม