รางวัลชนะเลิศ "เติมฝัน ปนขาเทียม"
โดย เด็กหญิงศุภนิดา พรหมมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต