รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 "เติมฝัน ปนขาเทียม"
โดยเด็กหญิงนริศรา นิละวรรณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย