รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 "เติมฝัน ปนขาเทียม"
โดยเด็กหญิงศุภิสรา ภูมิธนาศิลป์ โรงเรียนเมตตาวิทยา