การดำเนินการตามมารตรา 80


ความเป็นมา

ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)

กิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐


1.ความเป็นมา

กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 นี้


ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


2.กิจกรรม

ขอเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ร่วมทดสอบระบบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการรายงานแบบ ทส. 2 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์


สามารถเข้าใช้งานและทดสอบระบบ ได้ที่

http://www.ereportmatra80.com

 • คู่มือรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น)
  [ :7.69 MB ]

 • คู่มือรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าพนักงานกรมควบคุมมลพิษ)
  [ :8.64 MB ]

 • คู่มือรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่‹งกำเนิดมลพิษ)
  [ :7.75 MB ]

 • คู่มือการใช้งานระบบรายงานทส.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
  [ : 5.31 MB ]

 • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ [ : 1.2 MB ] • สอบถามการใช้งานระบบ และแสดงความเห็น ได้ที่

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล
  โทรศัพท์ : 0 2298 2242 , 0 2298 2237

  E-mail : pidalad.w@pcd.go.th , ake.c@pcd.go.th


  การอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานแบบ ทส. 2 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

  กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ


  วัน เวลา และสถานที่

  วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 รอบ

  • รอบที่ 1 : เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • รอบที่ 2 : เวลา 13.00 – 16.30 น.


  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 • กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม [ : 49 KB , : 40 KB ]

 • สนใจเข้ารับการอบรม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ นายธนิสร ธนัทสุวรรณ
  โทรศัพท์ 0 2298 2182 , 08 3006 1123
  โทรสาร 0 229853 80
  E-mail : thanisorn_tar@hotmail.com
  ภายในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557


  ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕(มาตรา 80) วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

   
  • เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมโครงการฯ [ : 1.75 MB]
  • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง แนวทางการรายงานทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์[ : 85 KB]

  ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

   
  • รายละเอียดและกำหนดการอบรม [ : 487 KB]
  • แผนที่สถานที่อบรม [ : 297 KB]
  • ใบสมัคร [ : 83 KB , : 23 KB]

  ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555

   
  • มาตราที่เกี่ยวข้อง [ : 1.9 MB]
  • แนวทางจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1และ 2 [ : 2.1 MB]
  • การควบคุมมลพิษและติดตามตรวจสอบ [ : 161 KB]
  • หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง [ : 6.6 MB]

  3.เอกสารดาวน์โหลด

  1.

  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

  [ : 100 KB ]
  2.

  หลักเกณฑ์กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสิถิติฯ

  [ : 100 KB ]
  3. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) [ : 100 KB ]
  [ :60.8 KB]
  4.

  เอกสารประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงตามมาตรา 80 พิมพ์ครั้งที่3

  [ : 10.50 MB ]
  5.

  ตัวอย่างแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น)

  [ : 54.1 KB ]
  6.

  ตัวอย่างใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น)

  [ : 59.4 KB ]
  7.

  Spot ประชาสัมพันธ์มาตรา ๘๐

  [ : 935.0 KB ]
  8.

  แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม

  [ : 3.03 MB ]
  9.

  แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน

  [ : 3.14 MB ]
  10.

  แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร

  [ : 1.82 MB ]
  11.

  แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  [ : 6.42 MB ]
  12.

  แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา

  [ : 4.23 MB ]
  13.

  ประกาศกำหนดประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้ง ๑๐ ประเภท

   

 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งเวดล้อมฉับบที่๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย

 • [ : 376 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 48.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 64.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 64.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉับบที่ 2)

 • [ : 48.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งเวดล้อม เรื่องกำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 55.60 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 64.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 60.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 84.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 9.32 MB ]
  14.

  วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มาตรา 80

    ความละเอียดต่ำ ความละเอียดสูง
  ตอนที่ 1 การปฏิบัติตาม มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ : 21.5 MB ] [ : 116 MB ]
  ตอนที่ 2 แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 [ : 22.7 MB ] [ : 116 MB ]
  ตอนที่ 3 แนวทางการดำเนินงานตามกฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 [ : 213 MB  ]

   

  15.

  แนวทางการบันทึกข้อมูล แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 8 แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้

   

 • ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 • [ : 199 KB ]

 • ประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด

 • [ : 252 KB ]

 • ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • [ : 434 KB ]

 • ประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจกรรมแพปลา

 • [ : 274 KB ]

 • ประเภทอุตสาหกรรม

 • [ : 261 KB ]

 • ประเภทการเลี้ยงสุกร

 • [ : 511 KB ]

 • ประเภทระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

 • [ : 205 KB ]

 • ประเภทที่ดินจัดสรร

 • [ : 209 KB ]

 • ประเภทโรงพยาบาล

 • [ : 102 KB ]
  16.

  แนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท

   

 • ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • [ : 76 KB ]

 • ประเภทการเลี้ยงสุกร

 • [ : 76 KB ]

 • ประเภทชุมชน

 • [ : 77 KB ]

 • ประเภทท่าเทียบเรือประมง

 • [ : 67 KB ]

 • ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

 • [ :64 KB ]
  17.

  ประเด็นคำถาม และคำตอบการดำเนินงานตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

  [ : 170 KB ]
  18.

  ประเด็นคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

  [ : 64.7 KB ]


  4.ข้อหารือการปฏิบัติตามกฏกระทรวงมาตรา ๘๐

  ตอบข้อหารือปฏิบัติตามกฏกระทรวงมาตรา ๘๐ ของอาคารสังกัดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ ลักษณะอาคารเข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องการดำเนินการตามกฏกระทรวงฯ

   
  • รายละเอียด [ : 909 KB]
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
  กรมควบคุมมลพิษ
  โทรศัพท์ 0 2298 2221-4 , 0 2298 2218-20 , 0 2298 2210-3  
  Contact info.
  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
  <img src="./images_water/law80.jpg" >