Connection Failure PCD : Jobs
รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : 1. ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานโครงการ CBFCM กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตามเวลาราชการ
2. ดำเนินงานด้านธุรการและการประสานงาน ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามดูแลระบบเก็บเอกสารต่างๆ ของโครงการ CBFCM ให้เป็นหมวดหมู่
4. ประสานงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม และคณะทำงานในพื้นที่นำร่องทั้งสี่แห่ง ที่ปรึกษาโครงการ CBFCM เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการให้เป็นที่เข้าใจร่วมกันตลอดระยะเวลา การดำเนินการ
5. ร่างจดหมาย เอกสารเพื่อการติดต่อประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CBFCM
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เป็นครั้งคราว ตามที่หน่วยงานมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี เพื่อการประสานงาน การสื่อสาร จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม หนังสือราชการได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง ได้ตามเป้าหมาย
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เป็นครั้งคราว
5. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทำงานตามระเบียบราชการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
วิธีสมัคร : ทาง E-mail : kurawan@hotmail.com ,benjamaporn.n@pcd.go.th สมัครด้วยตนเองที่ กรมควบคุมมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 12
1. รูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาปริญญาบัตร/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. Resume
6. หนังสือรับรองการทำงาน (หากมี)
ผู้ประสานงาน : นางสาวกูรวรรณ อยู่พิพัฒน์ หรือนางสาวเบญจมาภรณ์ นพศิริ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ [benjamaporn(dot)n(at)pcd(dot)go(dot)th] กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 0-2298-2463
ระยะเวลารับสมัคร : 01-Dec-14 ถึง 08-Dec-14
รายละเอียด : -
กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
[แผนที่]