Connection Failure PCD : Jobs
รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านธุรการสวัสดิการ คพ.
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 12,285 บาท บาท
ลักษณะของงาน : - งานการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อวัน - งานการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่มของสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ อย่างน้อย ๔ ครั้งต่องวด - สนับสนุนการบริการเสริฟเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาหารกลางวันสำหรับการประชุมหรือฝึกอบรมและสัมนา อย่างน้อย ๓๐ ครั้งต่องวด
- กำกับดูแลความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง และห้องประชุม อย่างน้อย ๒๐ ครั้งต่องวด
คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ๓. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไขได้ ๔. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ๕. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๖. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2
หรือส่งเมลล์มาที่ woraya24@hotmail.com พร้อมด้วย

1.รูปถ่าย และสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
2.บัตรประชาชน
3.ทะเบียนบ้าน
4. transcript
5.เอกสารการผ่านงาน
6. resume
ผู้ประสานงาน : นส.วรญา สุนทรวิภาค ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 [woraya24@hotmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 022982046
ระยะเวลารับสมัคร : 15-Sep-16 ถึง 30-Nov-16
รายละเอียด : -
กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
[แผนที่]