Connection Failure PCD : Jobs
รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินงานในโครงการของส่วนงานเทคโนโลยี ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมประชุมพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
๒.๒ ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
๒.๓ ปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วที่มีอยู่ในท้องตลาด และตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่
๒.๔ ปฏิบัติงานในการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานสัมมนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๖ ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของส่วนเทคโนโลยี และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๑.๔ มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง
๑.๕ อุทิศเวลาว่างให้ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
๑.๖ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้
๑.๗ ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งทางอีเมลล์ )
1.ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการรับสมัคร
ส่ง e-mail : sujitra.k@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวจีฬาภรณ์ ไทยขำ [sujitra(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2298 2084
ระยะเวลารับสมัคร : 08-Mar-19 ถึง 20-Mar-19
รายละเอียด : -
กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
[แผนที่]