502 Bad Gateway


nginx
PCD : Jobs

วันที่ 25 มิถุนายน 2561
  

1. การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
  

ตำแหน่ง จำนวนที่ขึ้นบัญชี เรียกบรรจุถึงลำดับที่ คงเหลือ หมายเหตุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
85 8 77 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 17 ก.พ. 2560
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
19 1 18 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 17 ก.พ. 2560
นักทรัพยากรบุคคคล
ปฏิบัติการ
105 5 100 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 17 ก.พ. 2560
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
256 4 252 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 23 ก.พ. 2560
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ
159 27 132 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 17 ก.พ. 2560
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
22 1 21 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 23 ก.พ. 2560

2. การนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. กรมป่าไม้ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 4 - 13
2. กรมการขนส่งทางบก 1 ตำแหน่ง 10 ราย 14 - 24  
3. กรมการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 25 - 34  
4. สำนักงานประกันสังคม 2 ตำแหน่ง 10 ราย 35 - 44  
5. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1 ตำแหน่ง 10 ราย 45 - 54  
6. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง 30 ราย 55 - 84  


2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. กรมควบคุมโรค 1 ตำแหน่ง 10 ราย 2 - 11  
2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 ตำแหน่ง 8 ราย 12 - 19  
3. กศน. 2 ตำแหน่ง 10 ราย 2 - 11  
4. สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ตำแหน่ง 10 ราย 12 - 19, 2, 4  
5. กรมการขนส่งทางบก 1 ตำแหน่ง 10 ราย 5 - 15  
6. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
1 ตำแหน่ง 10 ราย 16 - 19, 2, 4,
6 - 9
 
7. กรมคุมประพฤติ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 11 - 12, 16 - 19, 2, 4, 6 - 7  
8. สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาล
1 ตำแหน่ง 10 ราย 8 - 9, 11 - 12,
16 - 19, 6 - 7
 
9. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 9 ราย 8 - 9, 11 - 12, 16 - 17, 19, 4, 6 - 7  
10. กรมวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง 9 ราย 8 - 9, 11 - 12, 16 - 17, 19, 4, 6 - 7  
11. สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ตำแหน่ง 5 ราย 7 - 8, 11,
16, 19
 


3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง 10 ราย 6 - 15
2. กรมหม่อนไหม 1 ตำแหน่ง 10 ราย 16 - 25  
3. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง 30 ราย 26 - 31,
33 - 56
* ลำดับที่ 32 ย้ายได้รับวุฒิเพิ่ม (บรรจุกรมศุลกากร)
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ตำแหน่ง 10 ราย 57 - 66  
5. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 3 ตำแหน่ง 10 ราย 67 - 76
6. กรมประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 77 - 86  
7. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 24 ราย 87 - 105,
6 - 8,
11 - 12


4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. สำนักงาน ป.ป.ส. 2 ตำแหน่ง 10 ราย 5 - 14  
2. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม
6 ตำแหน่ง 18 ราย 15 - 32  
3. กรมประมง 1 ตำแหน่ง 10 ราย 33 - 42  
4. กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
2 ตำแหน่ง 10 ราย 43 - 52  
5. กรมปศุสัตว์ 8 ตำแหน่ง 24 ราย 53 - 76  
6. กรมการแพทย์ 2 ตำแหน่ง 10 ราย 77 - 86  
7. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 ตำแหน่ง 10 ราย 87 - 96  
8. สำนักงานปปช. 9 ตำแหน่ง 27 ราย 97 - 98,
100 - 124
 
9. กรมปศุสัตว์ 8 ตำแหน่ง 24 ราย 125 - 148  
10. สำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
6 ตำแหน่ง 18 ราย 149 - 166  
11. กรมประมง 6 ตำแหน่ง 18 ราย 167 - 184  
12. กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
6 ตำแหน่ง 18 ราย 185 - 202  
13. สำนักงาน ก. พ. ร. 7 ตำแหน่ง 21 ราย 203 - 223  
14. สผ. 1 ตำแหน่ง 10 ราย 224 - 233  
15. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1 ตำแหน่ง 10 ราย 234 - 243  
16. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง 10 ราย 244 - 249,
251 - 254
 
17. สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3 ตำแหน่ง 10 ราย 255 - 256,
5 - 6,
8 - 13
 
18. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 14 - 15, 19, 21,
25 - 28,
32 - 33
 
19. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 35 - 40,
43 - 44,
46 - 47
 
20. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 48 - 50, 52, 55,
58 - 62
 


5. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือกุ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม
3 ตำแหน่ง 10 ราย 9 - 18  


6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. สำนักงาน ป.ป.ช. 5 ตำแหน่ง 15 ราย 2 - 16  
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1 ตำแหน่ง 10 ราย 17 - 22,
2 - 5
 
3. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 ตำแหน่ง 10 ราย 6 - 9, 11 - 16  
4. สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง 10 ราย 17 - 22,
6 - 9
 
5. กรมศุลกากร 5 ตำแหน่ง 15 ราย 11 - 22, 6 - 8  

 
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:56:39


404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.