Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
For more detail :
click here

News date 21-Jan-2009

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบและงานแถลงข่าวโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน ปีที่ 2 ณ ห้องหัวหิน บอลรูม 2 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมควบคุมมลพิษ โดย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อมหัวหินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินในการวางแผน และร่วมปฏิบัติการลด คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ออกจากขยะทั่วไป การนำขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพนำกลับไปใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวม ขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ให้มีดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางประกอบด้วยการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย และการกำจัด ณ ปลายทาง รวมทั้งให้มีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยภายใต้โครงการประกอบด้วยการดำเนินงาน 5 กิจกรรม ดังนี้
  1) กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า โดยได้จัดฝึกอบรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (19 ไร่) เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 200 คน
  2) กิจกรรมการประกวดร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบ โดยรับสมัครร้านรับซื้อของเก่าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน - 13 ตุลาคม 2551 และได้ดำเนินการตรวจประเมินร้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2551 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2551 และประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดต้นแบบ ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิหัวหิน สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองหัวหิน และเทศบาลเมืองหัวหิน โดยได้จัดพิธีมอบโล่และเงินรางวัล ในวันที่ 19 มกราคม 2552 ทั้งนี้มีร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมประกวด รวม 10 ร้าน และผลการประเมินร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบ มีร้านรับซื้อของเก่า 3 ร้าน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 1.ระดับดี จำนวน 1 ร้าน 2.ระดับผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ร้าน
  3) กิจกรรมการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
  4) กิจกรรมการพัฒนาระบบการคัดแยก การเก็บรวบรวม และขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไป รีไซเคิลและกำจัดได้อย่างถูกหลักวิชาการ
  โดยกิจกรรมที่ 3 และ 4 ได้จัดให้มีการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานกิจกรรมการลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ณ เทศบาลนครนนทบุรี และเยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ณ บริษัทโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ซึ่งมีผู้แทนจากชุมชน โรงเรียน โรงแรม บุคลากรของเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน และได้มีหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนภายในหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง โรงเรียนบ้านตะเกียบ โรงเรียนวัดหนองแก โรงแรมอัสสรา วิลล่า แอนด์ สวีท โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชุมชนเขาน้อย ชุมชนตะเกียบ ชุมชนเทพนิมิต ชุมชนสมอโพรง และชุมชนรวมสุข
  5) กิจกรรมการจัดงาน Big Cleaning Day จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 โดยมีประชาชน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งถนนเพชรเกษม เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลจากการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ คาดว่าเทศบาลเมืองหัวหินจะมีการจัดวางแผนปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและมีการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่ามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสังคม และร้านรับซื้อของเก่ามีการจัดการร้านที่ดีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


Contact : นิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)