Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ทส. จัดกิจกรรม 90 วัน รวมพลัง หยุดเผา หยุดโลกร้อน
For more detail :
click here

News date 27-Jan-2009

ทส. จัดกิจกรรม 90 วัน รวมพลัง หยุดเผา หยุดโลกร้อน

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาพแวดล้อม โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทาง ไฟป่า และการเผาขยะในชุมชน การเผาดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้า และเขม่าควัน ซึ่งนอกจากก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ บดบังทัศนวิสัย เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนถนน และการจราจรทางอากาศแล้ว ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐาน(120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลง โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในปี 2550 ซึ่งนอกจากเกิดความเสียหายทางด้านสุขภาพอนามัยแล้ว ยังส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาท

การดำเนินการแก้ไขปัญหา กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์หมอกควันจากการเผาในที่โล่งในช่วงหน้าแล้งปี 2552 โดยได้วางระบบในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟและหมอกควัน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และประสานการดำเนินงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา ในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551 - 2554 ที่ได้กำหนดไว้แล้ว

นอกเหนือจากการดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่งแล้ว เนื่องจากปี 2552 เป็นปีที่มีอากาศแห้งและอากาศหนาว ประกอบด้วย ใบไม้และเศษไม้สะสมในพื้นที่จำนวนมาก ประกอบกับการคาดการณ์สภาพอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคพบว่าปี 2552 อิทธิพลของปรากฏการณ์ลานิญญ่าจะอ่อนกำลังลงและเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่สภาวะปกติ (Neutral Condition) ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนต่ำตามสภาพปกติของหน้าแล้งในภาคเหนือ รวมถึงผลการสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในป่าเบญจพรรณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่ามีปริมาณมากขึ้นถึง 47% จึงน่าจะเป็นเหตุให้สถานการณ์ไฟและหมอกควันในช่วงปลายปี 2551 และต้นปี 2552 มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

กรมควบคุมมลพิษ ยังเน้นการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้ประชาชนในการลดการเผาเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีในชุมชน โดยได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ "90 วัน รวมพลัง หยุดเผา บรรเทาโลกร้อน" จะเปิดตัวโครงการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิติ) ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 3,500 คน ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้าน หน่วยเสือไฟ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทัพภาคที่ 3 นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าหมายในการควบคุมการเผาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในช่วงวิกฤติ 90 วัน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2552

Download :
Contact : นิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)