Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการรวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษทั่วไทย

News date 02-Feb-2009

จากแนวพระราชดำริและแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้เกษตรกรใช้ทำกิน ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการประกอบอาชีพ การประกอบกิจการ และการดำเนินการต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการ ลดและขจัดมลพิษ กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของคนไทยและดุลยภาพของธรรมชาติที่ต้องรักษาไว้ ตระหนักถึงปัญหามลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย และกากของเสียอันตราย ซึ่งภาวะมลพิษเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในวงกว้างระดับโลกเช่นกระทบต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ เช่น ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งทางภาคเหนือของประเทศไทย เหตุการณ์ปลาตายในช่วงต้นฤดูฝน สารพิษตกค้างและปนเปื้อนในแหล่งน้ำ เป็นต้น

ในการจัดการปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐมีการควบคุมการ บำบัดและกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้เท่านั้น รวมไปถึงการปรับปรุงหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายให้มีสภาพดีดังเดิมหรืออยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำงานตามอำนาจหน้าที่ที่กรมควบคุมมลพิษมีอยู่ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ไม่สามารถกระทำการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษเพียงลำพัง ในการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษ มีและแสวงหาพันธมิตรสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงานอิสระเพื่อเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษตระหนัก และเล็งเห็นว่าการที่จะให้ปัญหามลพิษในประเทศไทยหมดไป หรือลดน้อยลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า มิใช่เป็นหน้าที่เพียงลำพัง ของหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหน่วยงานใด ภาคส่วนใดแต่เพียงลำพัง หากแต่จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งรวมหน่วยงานภาครัฐ อื่น ๆ ภาคเอกชน บริษัท และหน่วยงานอิสระ และรวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2552 นี้ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงการ รวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษทั่วไทย โดยกรมควบคุมมลพิษเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมมือรวมพลังด้วยความสมัครใจในการร่วมลดมลพิษโดยไม่จำกัดรูปแบบ ช่วงเวลา และสถานที่ ขึ้นอยู่กับโครงการที่แต่ละภาคส่วนได้กำหนดงบประมาณไว้แล้วในปี พ.ศ. 2552 โดยขอให้นำสัญลักษณ์โครงการรวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษทั่วไทย ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทหรือหน่วยงานที่เข้าร่วม พร้อมนำข้อความไปใช้ ดังนี้ "(บริษัท/หน่วยงาน) ขอเป็นพันธมิตรสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการร่วมกันรวมพลังเพื่อลดมลพิษทั่วประเทศไทย" ซึ่งในการดำเนินงาน บริษัทหรือหน่วยงานอาจดำเนินกิจกรรมเฉพาะหน่วยงานของตนเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นมากกว่า 1 หน่วยงานก็ได้ โดยกรมควบคุมมลพิษจะให้การสนับสนุนทางวิชาการหากมีการร้องขอ และโครงการที่นำมาร่วมกันนี้ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และกรมควบคุมมลพิษ จะทำการประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษทั่วไทย ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผ่นพับ จัดแถลงข่าว เป็นต้น รวมทั้งสื่อของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะรวบรวมรายละเอียดโครงการจัดทำเป็นทำเนียบผู้ดำเนินการโครงการลดมลพิษทั่วประเทศเมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2552 เพื่อนำเสนอผลงานโครงการ (ซึ่งกรมจะกำหนดรูปแบบภายหลัง) โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับประกาศเกียรติคุณในความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันดังกล่าว

นอกจากนั้นแล้วโครงการ รวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษทั่วไทย ยังสนองแนวพระราชดำริและแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการร่วมมือ รวมพลัง เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษทั่วประเทศไทย และเป็นการรวมพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย สมดังเจตนารมณ์และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในการบริหารประเทศรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กำหนดการ
การประชุมชี้แจงโครงการ และงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
"รวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษทั่วไทย"
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมควบคุมมลพิษ

09.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. - 11.00 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
โดย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
11.00 น. - 11.10 น. รับประทานอาหารว่าง
11.10 น. - 11.50 น. แถลงข่าวเปิดโครงการ "รวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษทั่วไทย"
ภายในหัวข้อ "ร่วมมือรวมพลัง ร่วมลดมลพิษ ร่วมเป็นพันธมิตรสิ่งแวดล้อม"
เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และแนวทางการทรงงานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผู้ร่วมแถลงข่าว 1. ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. ดร.ชนินทร์ ทองธรรมชาติ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
3. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
11.50 น. - 12.00 น. ถาม - ตอบ


Contact : พรศรี สุทธนารักษ์ (pornsri(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)