Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขอเชิญชมรายการ "กรองสถานการณ์ วาไรตี้" ในวันพุธที่ 4 ก.พ. 52 ทาง NBT

News date 03-Feb-2009

ขอเชิญชมรายการ
"กรองสถานการณ์ วาไรตี้"

"ประเด็น" การควบคุมการเผาในที่โล่งและสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

  โดย นายสุวิทย์ คุณวิทย์คุณกิตติ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ดำเนินรายการโดย อดิศักดิ์ ศรีสม
ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์

สามารถรับชมรายการดังกล่าวได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 23.00 - 23.45 น.


Contact : คุณนิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)