Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ

News date 12-Feb-2009

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การ จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูณาการ ครั้งที่ 4-1/2552 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คพ.

โดยโปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม (ทั้งนี้ เอกสารการประชุมฉบับจริง สามารถรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ หน้าห้องประชุมในวันดังกล่าว)


Contact : คุณมกรา ทัพพุน (
makara(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th)