Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ.จัดสัมมนาปัญหาคดีสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไข
For more detail :
click here

News date 25-Feb-2009

คพ.จัดสัมมนาปัญหาคดีสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไข
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายสุชิน สังขพงษ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานการเปิดสัมมนา ปัญหาในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
คดีสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ มีความแตกต่างจากคดีทั่วไป เช่น การพิสูจน์สาเหตุของความเสียหาย การกำหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายแพ่งในปัจจุบัน หรือการพิสูจน์ความเสียหายรวมทั้งต้นเหตุของความเสียหายต้องอาศัยข้อมูลที่ มีความเชื่อมโยงเป็นระบบมากกว่าคดีทั่วไป หรืออาจต้องอาศัยพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบ ลักษณะพิเศษของคดีสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ย่อมเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติ งานหรือการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป
คพ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการสัมมนารับฟังปัญหาในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไข เพื่อรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองหรือดูแลรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วยผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ และทนายความ ผู้แทนองค์กรเอกชน และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นผู้ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และความคิดเห็น โดยการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ซึ่ง คพ.จะนำความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไข ไปเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป


Contact : คุณนิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)