Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ทส. เสนอมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
For more detail :
click here

News date 04-Mar-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 8/2552
4 มีนาคม 2552
จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องของ กรมควบคุมมลพิษ พบว่าหลายสถานีใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM10 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยพบค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM10 สูงสุด 272.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่จังหวัดลำปาง ซึ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกว่า 2 เท่า จากวิกฤติสถานการณ์หมอกควันดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน ในวันที่ 2 มีนาคม 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือมาตรการในการแก้ไขปัญหา โดยมีนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการประชุม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประมวลผลข้อเสนอจากการประชุม นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานในการแก้ไข ปัญหา เช่น
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ข้างเคียงเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันไฟ ป่า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จ้างชาวบ้านในพื้นที่เป็นพนักงานดับไฟป่าเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเข้มงวดกับบุคคลในการประกอบกิจกรรมที่ต้องจุดไฟ และการนำเชื้อเพลิงเข้าเขตพื้นที่ป่าและบริเวณติดต่อกัน
  • กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ตามความเหมาะสม โดยให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จ้างงานบัณฑิตตกงานและประชาชนในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และควบคุมไฟที่เกิดขึ้น และแจ้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเคร่งครัด
  • กระทรวงคมนาคม ห้ามมิให้มีการกำจัดวัชพืชริมทางหลวงโดยวิธีจุดไฟเผาโดยเด็ดขาด และหามาตรการป้องกันและดับไฟที่เกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวง
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดการเผา ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรปลอดการเผา และส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรโดยการบดย่อยเศษกิ่งไม้ ใบไม้และหมักทำปุ๋ย
  • กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งประสานไปยังประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งในแต่ละประเทศโดยด่วน
  • กองทัพบก กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์ และอากาศยาน ในการเฝ้าระวัง และดับไฟป่าในกรณีที่ได้รับการร้องขอ
  • กระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์และบุคลากรตามความจำเป็น และ
  • สำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขวิกฤติ สถานการณ์หมอกควัน เป็นต้น
ความร่วมมือในการควบคุมการเผาในที่โล่งและแก้ไขปัญหามลพิษหมอก ควันอย่างเคร่งครัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงอย่างมากในวันที่ 3 มีนาคม 2552 โดยเฉพาะจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ ที่มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM10 ณ เวลา 09.00 น. ลดลงเหลือ 119.9 และ 106.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ


Contact : นายวิจารย์ สิมาฉายา (wijarn(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)