Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ต่อแผนยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554
For more detail : click here

News date 04-Mar-2009

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทางสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีแนวโน้มของปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงระบบนิเวศน์ของประเทศ ภูมิภาค และโลก ทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียตะวันออก ได้จัดทำความตกลงที่จะดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยกรอบความร่วมมือภายใต้ "กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวัน ออกเฉียงใต้ และเอเซียตะวันออก" ที่รับรองโดยรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขของ 14 ประเทศ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียตะวันออก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (National Environmental Health Action Plan) หรือแผนเทียบเท่า เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

จากปัจจัยภายนอกประเทศดังกล่าว ประกอบกับประเทศไทยเองกำลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องริเริ่มจัดทำแผน ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554 ที่สอดคล้องตามกฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเซียตะวันออก และ ปฏิญญากรุงเทพด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Bangkok Declaration on Environment and Health) รวมทั้งตอบสนองประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ สำหรับเป็นข้อมูลนำเข้า ในการประชุม ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554 ฉบับนี้ ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ด้าน คือ (1) คุณภาพอากาศ (2) น้ำสะอาด สุขอนามัยและการสุขาภิบาล (3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย (5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมียุทธศาสตร์ 7 ประเด็น คือ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหาร และ การเข้าถึงการบริการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสารสาธารณะ และการเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุนการใช้มาตรการทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสนับสนุน และปฏิบัติตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่บูรณาการงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเข้าด้วยกัน แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 ได้กำหนดทิศทาง มาตรการและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีเป้าประสงค์ "เพื่อให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี" นำประเทศมุ่งสู่ "การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและประชาคมโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาค ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน"

จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแผนยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554 หรือ แสดงความคิดเห็นโดยตอบแบบสอบถามต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯพร้อมทั้ง ร่วมแสดงความคิดเห็นตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ คือ
 1. อ่านรายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งเล่มได้ ที่นี่
 2. แสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล ( chompoonoot.l@pcd.go.th หรือsineenart.w@pcd.go.th)
  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น "แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554 (ฉบับร่าง)"
 3. ส่งจดหมายแสดงความคิดเห็น ที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธรณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 4. ร่วมประชุมสัมนาระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันที่ 11 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น.โดยผู้สนใจกรุณาแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
 5. สอบถามข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ คุณณีรนุช อาภาจรัส สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โทร 02-5904316 แฟกซ์ 02-5904316
  - คุณชมพูนุท โลหิตานนท์ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทร 02-2982495 แฟกซ์ 02-2982471
แผนที่สถานที่จัดงาน โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
กำหนดการประชุมระดมความเห็นฯ คลิกที่นี่


Contact : คุณชมพูนุท โลหิตานนท์ (chompoonoot(dot)l(at)pcd(dot)go(dot)th)