Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การฝึกอบรมโครงการเครือข่ายอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง
For more detail :
click here

News date 25-Mar-2009

โครงการเครือข่ายอาสาสมัคร "ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง" ภายใต้กิจกรรม
"การเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์คุณภาพอากาศ ระยอง"

1. หลักการและเหตุผล

จังหวัดระยองเป็นเมืองหลักของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝั่งทะเล ตะวันออก ทำให้มีการพัฒนาและการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดจากภาค เกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรม และบริการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยในปี 2551 จังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 5 เขต มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 1,700 แห่ง เงินลงทุนกว่า 800,000 ล้านบาท นับเป็นจังหวัดที่มีการลงทุนสูงสุดในประเทศไทย มีคนงานกว่า 130,000 คน โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง รองลงมา ได้แก่ อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านฉาง อำเภอวงค์จันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา ตามลำดับ เป็นโรงงานนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1,259 แห่ง และในพื้นที่นิคมฯ และเขตประกอบการฯ 445 แห่ง กิจกรรมหลายประเภทในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรมและการบริการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย และมีผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป และสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

การดำเนินงานของภาครัฐที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระยอง โดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง และจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 เพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยผลสรุปจากการประชุมสัมมนา "รวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษ ช่วยระยอง" เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง สรุปได้ว่าประชาชนมีความสนใจและตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ ตน โดยแต่ละชุมชนมีแกนนำที่มีศักยภาพ มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเอง และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้งเครือข่ายติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยอง เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และร่วมเป็นเครือข่ายตาม ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่ชุมชนมีความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ การจัดตั้งเครือข่ายจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนด้วย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์

2.1 สร้างความตระหนักด้านปัญหามลพิษทางอากาศแก่เครือข่ายอาสาสมัครผู้พิทักษ์ สิ่งแวดล้อมระยอง
2.2 เสริมสร้างศักยภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่เครือ ข่ายอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษ ทางอากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพิทักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษทาง อากาศโดยใช้เทคนิคอย่างง่าย

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 1 วัน ( วันที่ 27 มีนาคม 2552 ) รายละเอียดกำหนดการ

5. กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง จำนวนประมาณ 50 คน

6. สถานที่

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Download :
Contact : รุจิเรข ราชบุรี (ruchirek(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th)