Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. ทำบุญครบรอบ 17 ปี

News date 03-Apr-2009


วันที่ 3 เมษายน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและขอพรจากพระสงฆ์ในโอกาส ครบรอบ 17 ปี กรมควบคุมมลพิษ โดยมี ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธาน ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
พิธีดังกล่าวได้นิมนต์พระจากวัดอภัยทายาราม มาทำพิธีทางศาสนา ซึ่งท่านมหาภัทราวุฒิ ได้แสดงปาฐกถาธรรมให้กับผู้เข้าร่วมพิธี เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หน่วยงานสามารถนำไปใช้ คือ อปริหานิยธรรม 7 แปลว่า ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ประกอบด้วย
  1. ประชุมกันอย่างเนื่องนิตย์
  2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม การทำกิจกรรมร่วมกัน
  3. กฎ ระเบียบ กติกา ซึ่งบัญญัติไว้แล้วต้องไม่ล้มล้าง ต้องเพิ่มเติมเข้าไปใหม่
  4. ให้ความเคารพผู้ที่ก่อตั้งหน่วยงานและจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
  5. ให้ความเคารพต่อสตรีเพศ อย่าข่มเหง ต้องให้เกียรติยกย่อง
  6. ต้องให้ความเคารพ สักการะ เทอดทูน อนุสาวรีย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน
  7. การส่งเสริมบรรพชิต ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้คุ้มครอง รักษาหลักธรรมะทั้ง 7 ข้อ หากมีอยู่ในสถาบันใด สถาบันนั้นจะมีความมั่นคง หากไม่มี สถาบันนั้นอาจล่มสลาย
และเนื่องในโอกาสที่ คพ. ครบรอบวันสถาปนากรม 17 ปี ท่านเจ้าอาวาสยังให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ให้ทำงานต่อไปด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน สนุกสนาน มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน แล้วสักวันหนึ่งจะสามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต่างน้อมรับพรและคงนำหลักธรรมที่ได้รับฟังไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป


Contact : นายนิชร คงเพชร (pr(at)pcd(dot)go(dot)th)