Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

เชิญร่วมงานรณรงค์ลดมลพิษจากยานพาหนะในจังหวัดสมุทรปราการ "ถนนปลอดมลพิษ ชีวิตปลอดภัย"
For more detail :
click here

News date 30-Apr-2009

รณรงค์ลดมลพิษจากยานพาหนะในจังหวัดสมุทรปราการ
"ถนนปลอดมลพิษ ชีวิตปลอดภัย"

เหตุผลและความจำเป็น

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าและโดยสารจำนวนมาก โดยจากการศึกษาโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในปี 2548 พบว่าสัดส่วนแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเฉลี่ยทั้งปีในจังหวัดสมุทรปราการมาจากรถดีเซลคิดเป็นร้อยละ 20.4 และจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องจากสถานีโดยกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี 2540-2551 พบว่าปัญหาหลักคือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานทุกปีแต่มีความรุนแรงลดลง โดยในปี 2551 (มกราคมถึงกันยายน) มีค่าเฉลี่ยรายปี 80.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 12.2 ? 249.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร และจำนวนครั้งที่ฝุ่น PM10 เกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 5.9 และจากการตรวจวัดระดับเสียงริมเส้นทางจราจรในปี 2550 พบว่าส่วนใหญ่มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้จากการสำรวจและตรวจสอบตรวจจับรถที่มีมลพิษเกินมาตรฐานพบว่ารถดีเซลที่มีควันดำและเสียงดังเกินมาตรฐานส่วนใหญ่คือรถบัสและรถโดยสารระหว่างจังหวัดและรถสองแถว ส่วนรถจักรยานยนต์ประเภท 2 จังหวะ พบว่ามีระดับเสียงเกินมาตรฐานจำนวนมาก กรมควบคุมมลพิษ จึงกำหนดให้มีการจัดงานรณรงค์ลดมลพิษจากยานพาหนะในสมุทรปราการขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะในจังหวัดสมุทรปราการไม่ให้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมเส้นทางจราจร และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถที่มีมลพิษไม่เกินมาตรฐานและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพดีอยู่สม่ำเสมอ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ผลกระทบ การดูแลรักษารถ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา


กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของรถ ผู้ขับขี่รถยนต์ดีเซลและรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งเยาวชนและประชาชนที่สนใจ จำนวน 1,500 คน


กิจกรรมในงานรณรงค์ฯ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในงานรณรงค์ฯ ประกอบด้วย

  1. บริการตรวจวัดมลพิษรถยนต์ดีเซล และรถจักรยานยนต์
  2. บริการซ่อมปรับแต่งรถจักรยานยนต์เพื่อลดมลพิษ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี กรณีเปลี่ยนอะไหล่ หรือ ท่อไอเสีย ลดราคาพิเศษ
  3. สาธิตและบริการซ่อมปรับแต่งเครื่องยนต์รถยนต์ดีเซล
  4. แจกคูปองเข้ารับบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ดีเซลฟรี
  5. จำหน่ายหมวกกันน็อคราคาพิเศษ
  6. บริการตรวจการได้ยิน
  7. จัดนิทรรศการ เล่นเกมส์ และแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่
   - มลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ และผลกระทบต่อสุขภาพ
   - ผลการดำเนินโครงการด้านการจัดการมลพิษจากยานพาหนะ
   - โครงการส่งเสริมการผลิตและบริการสีเขียว กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำหรับสถานประกอบการยานพาหนะ
   - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่อไอเสีย
   - การตรวจสภาพรถประจำปีก่อนต่อทะเบียน กฎจราจร และระเบียบข้อบังคับในการขับขี่ยานพาหนะ
   - การตรวจสอบตรวจจับและยกเลิกคำสั่งห้ามใช้รถที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน
   - แนะนำชมรมคลินิกไอเสียและสถานประกอบการคลินิกไอเสีย

กำหนดการและสถานที่จัดงานรณรงค์ฯ จัด 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน (วันศุกร์ - เสาร์)
- ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง
- ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2552 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.พระประแดง

Download :
Contact : นิภาภรณ์ ใจแสน (nipaporn(dot)i(at)pcd(dot)go(dot)th)