Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. ชู 17 สินค้าและบริการสีเขียว หวังกระตุ้นภาครัฐร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
For more detail :
click here

News date 16-Jun-2009

(15 มิ.ย. 52) เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร : นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พร้อมมอบโล่ห์รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2551 เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาครัฐ

นายศักดิ์สิทธิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมอบหมายให้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ศึกษาการคัดเลือกและจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (พ.ศ.2551-2554) ซึ่งได้จัดโครงการนำร่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2548 ส่วนการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการเผยแพร่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้ผลิต เพื่อกระตุ้นให้มีการผลิตสินค้าและบริการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการรวม 17 ประเภท ได้แก่
  1.กระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษสีทำปก
  2.กระดาษชำระ
  3.กล่องใส่เอกสาร
  4.เครื่องถ่ายเอกสาร
  5.เครื่องพิมพ์
  6.เครื่องเรือนเหล็ก
  7.ซองบรรจุภัณฑ์
  8.ตลับหมึก
  9.แบตเตอรรี่ปฐมภูมิ
  10.ปากกาไวท์บอร์ด
  11.ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
  12.แฟ้มเอกสาร
  13.สีทาอาคาร
  14.หลอดฟลูออเรสเซนต์
  15.บริการทำความสะอาด
  16.บริการโรงแรม
  17.บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ซื้อ ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ผ่านเว็ปไซต์ของ คพ. http://www.pcd.go.th

นอกจากนี้ การจัดทำร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (พ.ศ.2551-2554) ซึ่งต้องขยายผลเป้าหมายจำนวนหน่วยงานภาครัฐ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2551-2554 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2554 ตามลำดับ และเป้าหมายปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของสินค้าและบริการแต่ละประเภท


Contact : อภิพร เกศกนกวรกิจ (apiporn(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th)