Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านต้นแบบ ปลอดเผา ไร้ควันพิษ

News date 02-Jul-2009

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 32/2552
วันที่ 30 มิถุนายน 2552

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านต้นแบบ ปลอดเผา ไร้ควันพิษ

วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีมอบ รางวัลเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านต้นแบบ ปลอดเผา ไร้ควันพิษ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ กรมควบคุมมลพิษ จึงได้มีการดำเนินโครงการลดเผา ลดหมอกควัน และลดโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายแนวร่วมและอาสาสมัครภาคประชาชนในการติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันหมอกควันและไฟป่า โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน 12 พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และสุโขทัยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบด้วย

- รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดองค์ความรู้และรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย
-ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพลงรณรงค์ จำนวน 2 เพลง ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว และกระแต และสารคดีสั้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครติดตามเฝ้าระวังปัญหาการเผาในที่โล่ง และจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครในลักษณะ Training of the Trainer (อบรมผู้ฝึกสอน) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาการเผาในที่โล่ง
-จัดกิจกรรมคาราวานและเปิดตัวโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ณ จังหวัดพิษณุโลก และครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ 90 วัน รวมพลังหยุดเผา บรรเทาโลกร้อน
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมให้อาสาสมัคร โดยการจัดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ การจัดกิจกรรมรณรงค์เชิงรุกในลักษณะเคาะประตูบ้าน
- จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คัดเลือกหมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านต้นแบบ ปลอดเผา ไร้ควันพิษ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 1) ความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมลพิษ 3) การควบคุมการเผาในชุมชน 4) การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ 5) การดำเนินกิจกรรมเสริมอื่นๆ

ผลการพิจารณาคัดเลือก มีหมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมการเผาอย่างมีประสิทธิภาพ และสมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านต้นแบบ ปลอดเผา ไร้ควันพิษ จำนวน 11 หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ เห็นควรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกับหมู่บ้านจนได้รับรางวัลดังกล่าวอีกจำนวน 11 แห่ง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1.บ้านค้อกลาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2.บ้านเกาะ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 3.บ้านห้วยส้าน และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.บ้านสามขา และ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 5.บ้านแป้นโป่งชัย และ เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 6.บ้านทาป่าเปา และ องค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 7.บ้านโซ้ และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 8.บ้านพันเชิง และเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 9.บ้านวังฆ้อง และ องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 10.บ้านส้อเด่นพัฒนา และ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 11.บ้านกว้าว และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

การดำเนินงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการสร้างชุมชนต้นแบบที่ดี ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพื้นฐานนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดการเผาได้อย่างเป็นรูปธรรม


Contact : นายนิชร คงเพชร