Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดคลินิกสัญจรทำแผนลดและขจัดมลพิษระยอง
For more detail :
click here

News date 14-Jul-2009

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดงาน คลินิกสัญจรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

คพ. ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ เพื่อการจัดสรรงบประมาณ ให้ อปท. ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และตอบข้อซักถาม เสนอแนะแนวทางจัดทำแผน พร้อมเปิดคลินิกสัญจรบริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนลดและขจัดมลพิษ และปัญหาด้านมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2550-2554 ประกอบด้วย 73 โครงการใหญ่ 144 โครงการย่อย ในปี 2550-2552 งบประมาณส่วนใหญ่ใช้สำหรับการลดมลพิษและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหามลพิษ สำหรับปัญหามลพิษทางอากาศ คพ. ได้ประสานความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุดปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดการะบายมลพิษทางอากาศซึ่งทำให้ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 9 ชนิดลดลง การแก้ไขปัญหาของเสียอันตรายที่ลักลอบทิ้ง และการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองมาบตาพุด การหาแนวทางจัดการตะกอนบริเวณกระเปาะปากคลองชากหมาก ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ

ภายหลังการประกาศเขตควบคุมมลพิษ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและการทำงานของ อปท. ในการจัดทำแผนดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีการประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อไป


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)