Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อปท.เกาะยาว จ.พังงา ในการจัดทำแผนการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน

News date 25-Jul-2009

กรมควบคุมมลพิษกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนการจัดการขยะและน้ำเสียเพื่อเสนอของบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและแหล่งงบประมาณอื่น ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2552 ณ ที่ทำการของเทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา


Contact : ดร.เชาวน์ นกอยู่ (cnokyoo@yahoo(dot)co.uk)