Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดอบรมเครือข่าย พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง
For more detail :
click here

News date 28-Jul-2009

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์คุณภาพอากาศระยอง แก่สมาชิกอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

การแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวระยอง เป็นไปตามแผนปฏิบัติลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2550-2554 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษด้วยวิธีที่ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับสภาพพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

สมาชิกอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากพื้นที่โดยรอบ ได้ปฏิญานร่วมกันเป็นเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยองที่จะร่วมติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมจากชุมชน และสาธิตวิธีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างง่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษกำหนดจัดคลินิกสัญจร จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม เพื่อให้คำแนะนำ พร้อมคำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลนครระยอง และเทศบาลบ้านฉาง ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง


Contact : นายนิชร คงเพชร