Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ออกกำลังกายห่างไกลโรค
For more detail :
click here

News date 31-Jul-2009

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย (โยคะ) จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้สื่อข่าวประจำกระทรวง โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายคนไทยไร้พุง ซึ่งมีนายแพทย์ฆนัท ครุฑกูล จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และตัวแทนองค์กรเครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)