Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2

News date 27-Aug-2009

เป็น การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยได้รับการตระหนักในคุณค่า เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษาวิจัย และใช้ประโยชน์อย่างยังยืน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อจัดนิทรรศการให้ความรุ้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อส่งเสริมเครื่อข่ายการมีส่วนร่วม
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. สร้างจิตสำนึกกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถ download รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้

  - กำหนดการ  
  - แผ่นพับงานประชุม ทส.ครั้งที่ 2  
  - รูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการ
  - ใบแจ้งความจำนง
  - แบบแสดงความจำนงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
  - ตัวอย่างรูปแบบของ Abstract  
  - เป็นรูปแบบของโปสเตอร์ที่จะนำเสนอผลงานวิชาการ  


Contact : webmaster (webmaster(at)pcd(dot)go(dot)th)