Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ร่วมมือ ร่วมใจ กู้ภัยเศรษฐกิจต้านวิกฤตโลกร้อน
For more detail :
click here

News date 16-Sep-2009

วันที่ 14 กันยายน นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดร่วมมือ ร่วมใจ กู้ภัยเศรษฐกิจต้านวิกฤตโลกร้อน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ โดยมีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน บรรยายพิเศษถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจภายใต้สภาวะโลกร้อนในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อถ่ายทอดความรู้ และการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)