Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 กองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
For more detail :
click here

News date 21-Sep-2009

วันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 กองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุมใหญ่ เพื่อรายงานฐานะทางการเงินกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ และรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551 รวมทั้งเสนอแผนงานสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ ปี 2553 ? 2554 นอกจากนี้สมาชิกกองทุนสวัสดิการ คพ. ยังได้ร่วมสร้างสีสันแสดงคอนเสิร์ตปิดท้ายงาน


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)