2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

คพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม
For more detail :
click here

News date 28-Sep-2009

วันที่ 25 - 27 กันยายน 2552 กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม ในปีงบประมาณ 2553 ณ โรงแรมนาวีภิรมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการดำเนินงานในอนาคต


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)