Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

PCD : News
2009-12
2006-08
2003-05
2000-02
1997-99

ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 7 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
For more detail :
click here

News date 02-Oct-2009

          วันที่ 2 ต.ค.52 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์พร้อมรับฟังการแสดงธรรมเทศนา  เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          นายสุวิทย์  คุณกิตติ  รมว.ทส. เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมสักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง พระภูมิ และร่วมประกอบพิธีทางศาสนา โดยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยนิมนต์พระเทพสารเวที มาเป็นประธานพิธีสงฆ์ และแสดงธรรมเทศนาโดยพระเทพดิลก (เจ้าคุณระแบบ) แห่งวัดบวรนิเวศวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นคุณประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติต่อไป หลังจากพิธีทางศาสนา รมว.ทส. ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าที่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ปฏิบัติงานดีเด่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

นางสาวตรูจิต  มหาวิหกานนท์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
นายวราวุธ  สุธีธร กรมทรัพยากรธรณี 
นายชลธร  ปั่นเจริญ  กรมทรัพยากรน้ำ 
นายประณีต  ร้อยบาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
นางกนิษฐา  กอวัฒนา  กรมควบคุมมลพิษ 
นางภาวนี ณ สายบุรี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
นางณัฐิยา  ลาภเลิศสุข สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายสมชาย  ศรีอาวุธ  องค์การจัดการน้ำเสีย 
นายสิทธิเดช  มหาสาวังกุล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
นายประเสริฐศักดิ์  บุญตระกูลพูนทวี องค์การสวนสัตว์ 
นางสาวธันยาภรณ์ หทัยพิทักษ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
นายวีระศักดิ์  เชื้อกุลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)
          ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ว่า สิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสิ่งมีชีวิตบนโลก นั้น คือการบูรณาการร่วมกันทั้งในด้านคนและงาน ดังนั้น ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป สุดท้ายนี้ ในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545   ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เป็นหนึ่งในสี่ของกระทรวงด้านเศรษฐกิจ บนแนวคิด "เศรษฐกิจของประเทศจะต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล" มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการเชิงรุก พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


Contact : นายนิชร คงเพชร (nichon(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)